Modern Greek Bible

Deuteronomy 7

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 8

1

[] PasaV taV entolaV, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron, qelete prosecei na ektelhte, dia na zhte kai na plhqunqhte kai dia na eiselqhte kai klhronomhshte thn ghn, thn opoian wmosen o KurioV proV touV pateraV saV.

2

Kai qeleiV enqumeisqai pasan thn odon, eiV thn opoian se wdhghse KurioV o QeoV sou ta tessarakonta tauta eth en th erhmw, dia na se tapeinwsh, na se dokimash, dia na gnwrish ta en th kardia sou, ean qelhV fulaxei taV entolaV autou, h ouci.

3

Kai se etapeinwse kai se ekame na peinashV kai se eqreye me manna, to opoion den egnwrizeV, oude oi patereV sou egnwrizon, dia na se kamh na maqhV oti o anqrwpoV den zh me monon arton, all' o anqrwpoV zh me panta logon exercomenon ek tou stomatoV tou Kuriou.

4

Ta imatia sou den epalaiwqhsan epanw sou oude o pouV sou eprhsqh ta tessarakonta tauta eth.

5

QeleiV loipon gnwrisei en th kardia sou oti kaqwV o anqrwpoV paideuei ton uion autou, outw KurioV o QeoV sou se epaideuse.

6

Dia touto qeleiV fulattei taV entolaV Kuriou tou Qeou sou, dia na peripathV eiV taV odouV autou kai na fobhsai auton.

7

Dioti KurioV o QeoV sou se ferei eiV ghn agaqhn, ghn potamwn udatwn, phgwn kai abusswn, aitineV anabluzousin apo koiladwn kai orewn×

8

ghn sitou kai kriqhV kai ampelwn kai sukwn kai rodiwn× ghn elaiwn kai melitoV×

9

ghn, epi thV opoiaV qeleiV trwgei arton ouci met' endeiaV, den qeleiV stereisqai oudenoV ep' authV× ghn, thV opoiaV oi liqoi einai sidhroV, kai ek twn orewn authV qeleiV metalleuei calkon.

10

[] Kai qeleiV fagei kai qeleiV cortasqh, kai qeleiV euloghsei Kurion ton qeon sou epi thV ghV thV agaqhV, thn opoian soi edwke.

11

Prosece eiV seauton mhpote lhsmonhshV Kurion ton Qeon sou, aqetwn taV entolaV autou kai taV kriseiV autou kai ta diatagmata autou, ta opoia egw prostazw eiV se shmeron×

12

mhpwV, afou faghV kai cortasqhV kai oikodomhshV oikiaV kalaV kai katoikhshV,

13

kai oi boeV sou kai ta probata sou auxhswsi, kai pollaplasiasqh to argurion sou kai to crusion sou kai panta osa eceiV auxhswsi,

14

mhpwV tote uywqh h kardia sou kai lhsmonhshV Kurion ton Qeon sou, ostiV se exhgagen ek ghV Aiguptou, ex oikou douleiaV×

15

ostiV se wdhghse dia thV megalhV tauthV kai tromeraV erhmou, opou hsan ofeiV flogeroi kai skorpioi kai xhrasia, opou den hto udwr× ostiV anedwken eiV se udwr ek thV sklhraV petraV×

16

ostiV se eqreyen en th erhmw me to manna, to opoion den egnwrizon oi patereV sou, dia na se tapeinwsh kai dia na se dokimash, dia na se agaqopoihsh eiV ta escata sou×

17

kai eiphV en th kardia sou, H dunamiV mou kai to kratoV thV ceiroV mou apekthsan eiV eme ton plouton touton.

18

Alla qeleiV enqumeisqai Kurion ton Qeon sou× dioti autoV einai, ostiV se didei dunamin na apoktaV plouth, dia na sterewsh thn diaqhkhn autou, thn opoian wmose proV touV pateraV sou, wV einai thn hmeran tauthn.

19

Ean omwV lhsmonhshV Kurion ton Qeon sou kai upaghV katopin allwn qewn kai latreushV autouV kai proskunhshV autouV, diamarturomai proV esaV shmeron oti exapantoV qelete afanisqh×

20

kaqwV ta eqnh, ta opoia o KurioV exoloqreuei ap' emprosqen saV, outw qelete afanisqh× dioti den uphkousate eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou saV.

Deuteronomy 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: