Modern Greek Bible

Deuteronomy 5

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai autai einai ai entolai, ta diatagmata kai ai kriseiV, osaV prosetaxe KurioV o QeoV saV na saV didaxw, dia na kamnhte autaV en th gh, eiV thn opoian eisercesqe dia na klhronomhshte authn×

2

dia na fobhsai Kurion ton Qeon sou, wste na fulatthV panta ta diatagmata autou kai taV entolaV autou, taV opoiaV egw se prostazw, su kai o uioV sou kai o uioV tou uiou sou, pasaV taV hmeraV thV zwhV sou× kai dia na makrohmereushV.

3

Akouson loipon, Israhl, kai prosece na kamnhV auta, dia na euhmerhV kai dia na plhqunqhte sfodra, kaqwV KurioV o QeoV twn paterwn sou upesceqh eiV se, en th gh htiV reei gala kai meli.

4

[] Akoue, Israhl× KurioV o QeoV hmwn einai eiV KurioV.

5

Kai qeleiV agapa Kurion ton Qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dunamewV sou.

6

Kai outoi oi logoi, touV opoiouV egw se prostazw shmeron, qelousi eisqai en th kardia sou×

7

kai qeleiV didaskei autouV epimelwV eiV ta tekna sou, kai peri autwn qeleiV omilei kaqhmenoV en th oikia sou kai peripatwn en th odw kai plagiazwn kai egeiromenoV.

8

Kai qeleiV desei autouV dia shmeion epi thV ceiroV sou kai qelousin eisqai wV prometwpidia metaxu twn ofqalmwn sou.

9

Kai qeleiV grayei autouV epi touV parastataV thV oikiaV sou kai epi taV pulaV sou.

10

Kai otan KurioV o QeoV sou se ferh eiV thn ghn, thn opoian wmose proV touV pateraV sou, proV ton Abraam, proV ton Isaak kai proV ton Iakwb, dia na dwsh eiV se poleiV megalaV kai kalaV, taV opoiaV den ektisaV,

11

kai oikiaV plhreiV pantwn twn agaqwn, taV opoiaV den egemisaV, kai freata hnoigmena, ta opoia den hnoixaV, ampelwnaV kai elaiwnaV, touV opoiouV den efuteusaV× afou faghV kai cortashV,

12

prosece eiV seauton, mhpote lhsmonhshV ton Kurion, ostiV se exhgagen ek ghV Aiguptou, ex oikou douleiaV.

13

Kurion ton Qeon sou qeleiV fobeisqai kai auton qeleiV latreuei kai eiV to onoma autou qeleiV omnuei.

14

Den qelete upagei katopin allwn qewn, ek twn qewn twn eqnwn twn perikuklountwn umaV,

15

dioti KurioV o QeoV sou einai QeoV zhlotupoV en mesw sou, dia na mh exafh o qumoV Kuriou tou Qeou sou enantion sou kai se exoloqreush apo proswpou thV ghV.

16

Den qelete peirasei Kurion ton Qeon saV, kaqwV epeirasate en Massa.

17

[] Qelete fulattei epimelwV taV entolaV Kuriou tou Qeou umwn kai ta marturia autou kai ta diatagmata autou, ta opoia prosetaxen eiV se.

18

Kai qeleiV kamnei to euqeV kai to agaqon enwpion tou Kuriou× dia na euhmerhV kai dia na eiselqhV kai klhronomhshV thn ghn thn agaqhn, thn opoian o KurioV wmose proV touV pateraV sou×

19

dia na ekdiwxh pantaV touV ecqrouV sou ap' emprosqen sou, kaqwV elalhse KurioV.

20

Otan o uioV sou se erwthsh eiV to meta tauta, legwn, Ti dhlousi ta marturia kai ta diatagmata kai ai kriseiV, taV opoiaV KurioV o QeoV hmwn saV prosetaxe;

21

Tote qeleiV eipei proV ton uion sou, Douloi hmeqa tou Faraw en Aiguptw, kai o KurioV exhgagen hmaV ex Aiguptou en ceiri krataia×

22

kai edeixen o KurioV shmeia kai terata, megala kai deina, epi thn Aigupton, epi ton Faraw kai epi panta ton oikon autou, enwpion twn ofqalmwn hmwn×

23

kai exhgagen hmaV ekeiqen, dia na eisagagh hmaV kai na dwsh eiV hmaV thn ghn, thn opoian wmose proV touV pateraV hmwn×

24

kai prosetaxen eiV hmaV o KurioV na kamnwmen panta ta diatagmata tauta, na fobwmeqa Kurion ton Qeon hmwn, dia na euhmerwmen pantote, dia na fulatth hmaV zwntaV, kaqwV thn shmeron hmeran×

25

kai qelei eisqai dikaiosunh eiV hmaV, ean prosecwmen na prattwmen pasaV taV entolaV tautaV enwpion Kuriou tou Qeou hmwn, kaqwV prosetaxen eiV hmaV.

Deuteronomy 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: