Modern Greek Bible

Deuteronomy 4

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai ekalesen o MwushV panta ton Israhl kai eipe proV autouV, Akoue, Israhl, ta diatagmata kai taV kriseiV, taV opoiaV egw lalw eiV ta wta umwn shmeron, dia na maqhte autaV, kai na prosechte na ektelhte autaV.

2

KurioV o QeoV hmwn ekame diaqhkhn proV hmaV en Cwrhb.

3

Den ekame thn diaqhkhn tauthn o KurioV proV touV pateraV hmwn, alla proV hmaV, hmaV oitineV panteV eimeqa entauqa shmeron zwnteV.

4

Proswpon proV proswpon elalhse KurioV me saV eiV to oroV ek mesou tou puroV,

5

egw de estekomhn metaxu tou Kuriou kai umwn kat' ekeinon ton kairon, dia na saV fanerwsw ton logon tou Kuriou× dioti hsqe pefobismenoi ex aitiaV tou puroV kai den anebhte eiV to oroV, legwn.

6

[] Egw eimai KurioV o QeoV sou, ostiV se exhgagon ek ghV Aiguptou, ex oikou douleiaV.

7

Mh echV allouV qeouV, plhn emou.

8

Mh kamhV eiV seauton eidwlon, mhde omoiwma tinoV, osa einai en tw ouranw anw, h osa einai en th gh katw, h osa einai en toiV udasin upokatw thV ghV

9

mh proskunhshV auta mhde latreushV auta× dioti egw KurioV o QeoV sou eimai QeoV zhlotupoV, antapodidwn taV amartiaV twn paterwn epi ta tekna, ewV trithV kai tetarthV geneaV twn misountwn me×

10

kai kamnwn eleoV eiV ciliadaV genewn twn agapwntwn me kai fulattontwn ta prostagmata mou.

11

Mh labhV to onoma Kuriou tou Qeou sou epi mataiw dioti o KurioV den qelei aqwwsei ton lambanonta to onoma autou epi mataiw.

12

Fulatte thn hmeran tou sabbatou, dia na agiazhV authn× kaqwV prosetaxen eiV se KurioV o QeoV sou×

13

ex hmeraV ergazou kai kamne panta ta erga sou×

14

h hmera omwV h ebdomh einai sabbaton Kuriou tou Qeou sou× mh kamhV en tauth ouden ergon, mhte su mhte o uioV sou mhte h qugathr sou mhte o douloV sou mhte h doulh sou mhte o bouV sou mhte o onoV sou mhte kanen ek twn kthnwn sou mhte o xenoV sou o entoV twn pulwn sou dia na anapauqh o douloV sou kai h doulh sou kaqwV su.

15

Kai enqumou, oti hso douloV en th gh thV Aiguptou× kai KurioV o QeoV sou se exhgagen ekeiqen en ceiri krataia kai en bracioni exhplwmenw× dia touto KurioV o QeoV sou prosetaxen eiV se na fulatthV thn hmeran tou sabbatou.

16

Tima ton patera sou kai thn mhtera sou, kaqwV prosetaxen eiV se KurioV o QeoV sou× dia na geinhV makrocronioV kai dia na euhmerhV epi thV ghV, thn opoian didei eiV se KurioV o QeoV sou.

17

Mh foneushV.

18

Kai mh moiceushV.

19

Kai mh kleyhV.

20

Kai mh yeudomarturhshV kata tou plhsion sou marturian yeudh.

21

Kai mh epiqumhshV thn gunaika tou plhsion sou× mhde epiqumhshV thn oikian tou plhsion sou mhte ton agron autou mhte ton doulon autou mhte thn doulhn autou mhte ton boun autou mhte ton onon autou mhde pan o, ti einai tou plhsion sou.

22

Tauta ta logia elalhse KurioV proV pasan thn sunagwghn saV en tw orei ek mesou tou puroV, thV nefelhV kai tou gnofou, en fwnh megalh× kai allo ti den eprosqese× kai egrayen auta epi duo plakaV liqinaV kai paredwken autaV eiV eme.

23

[] Kai afou hkousate thn fwnhn ek mesou tou skotouV, kai to oroV ekaieto me pur, tote proshlqete proV eme, panteV oi archgoi twn fulwn saV kai oi presbuteroi saV,

24

kai elegete, Idou, KurioV o QeoV hmwn edeixen eiV hmaV thn doxan autou kai thn megalwsunhn autou, kai hkousamen thn fwnhn autou ek mesou tou puroV× thn hmeran tauthn eidomen oti o QeoV lalei meta tou anqrwpou kai o anqrwpoV zh×

25

twra loipon dia ti na apoqanwmen; epeidh to mega touto pur qelei maV katafagei ean hmeiV akouswmen eti thn fwnhn Kuriou tou Qeou hmwn, qelomen apoqanei×

26

dioti tiV einai ek pantwn twn qnhtwn, ostiV hkouse thn fwnhn tou zwntoV Qeou lalountoV ek mesou tou puroV, kaqwV hmeiV, kai ezhse;

27

proselqe su kai akouson panta osa eiph KurioV o QeoV hmwn× kai su eipe proV hmaV osa eiph proV se KurioV o QeoV hmwn× kai hmeiV qelomen akousei kai kamei auta.

28

Kai hkouse KurioV thn fwnhn twn logwn saV, ote elaleite proV eme× kai eipe KurioV proV eme, Hkousa thn fwnhn twn logwn tou laou toutou, touV opoiouV elalhsan proV se× kalwV eipon panta osa elalhsan.

29

Eiqe na hto eiV autouV toiauth kardia, wste na me fobwntai kai na fulattwsi pantote panta ta prostagmata mou, dia na euhmerwsin aiwniwV, autoi kai ta tekna autwn.

30

Upage, eipe proV autouV, Epistreyate eiV taV skhnaV saV.

31

Su de sthqi autou met' emou kai qelw soi eipei pasaV taV entolaV kai ta diatagmata, kai taV kriseiV, taV opoiaV qeleiV didaxei autouV, dia na kamnwsin autaV en th gh, thn opoian egw didw eiV autouV eiV klhronomian.

32

Qelete loipon prosecei na kamnhte kaqwV prosetaxen eiV esaV KurioV o QeoV saV× den qelete ekklinei dexia h aristera.

33

Qelete peripatei eiV pasaV taV odouV, taV opoiaV KurioV o QeoV saV prosetaxen eiV esaV× dia na zhte kai na euhmerhte kai na makrohmereuhte en th gh, thn opoian qelete klhronomhsei.

Deuteronomy 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: