Modern Greek Bible

Deuteronomy 3

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 4

1

[] Twra loipon akoue, Israhl, ta diatagmata kai taV kriseiV, taV opoiaV egw saV didaskw na kamnhte, dia na zhshte kai na eiselqhte kai na klhronomhshte thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV twn paterwn saV didei eiV esaV.

2

Den qelete prosqesei eiV ton logon ton opoion egw saV prostazw, oude qelete afairesei ap' autou× dia na fulatthte taV entolaV Kuriou tou Qeou saV, taV opoiaV egw saV prostazw.

3

Oi ofqalmoi saV eidon ti ekamen o KurioV ex aitiaV tou Beel-fegwr× dioti pantaV touV anqrwpouV, oitineV hkolouqhsan ton Beel-fegwr, KurioV o QeoV saV exwloqreusen autouV ek mesou umwn.

4

SeiV de, oitineV eisqe proskekollhmenoi eiV Kurion ton Qeon saV, panteV zhte thn shmeron.

5

Idou, egw saV edidaxa diatagmata kai kriseiV, kaqwV prosetaxen eiV eme KurioV o QeoV mou, dia na kamnhte outwV en th gh, eiV thn opoian eisercesqe dia na klhronomhshte authn.

6

Fulattete loipon kai kamnete auta× dioti auth einai h sofia saV kai h sunesiV saV enwpion twn eqnwn× ta opoia qelousin akousei panta ta diatagmata tauta kai qelousin eipei, Idou, laoV sofoV kai sunetoV einai to mega touto eqnoV.

7

Dioti poion eqnoV einai toson mega, eiV to opoion o QeoV einai outw plhsion autou, kaqwV KurioV o QeoV hmwn einai eiV panta osa epikaloumeqa auton;

8

Kai poion eqnoV einai toson mega, to opoion na ech diatagmata kai kriseiV outw dikaiaV, kaqwV paV o nomoV outoV, ton opoion qetw enwpion saV shmeron;

9

Monon prosece eiV seauton kai fulatte kalwV thn yuchn sou, mhpote lhsmonhshV ta pragmata ta opoia eidon oi ofqalmoi sou, kai mhpote cwrisqwsin apo thV kardiaV sou, kata pasaV taV hmeraV thV zwhV sou× alla didaske auta eiV touV uiouV sou kai eiV touV uiouV twn uiwn sou.

10

Enqumou thn hmeran kaq' hn estaqhV enwpion Kuriou tou Qeou sou en Cwrhb, ote eipe proV eme KurioV, Sunaxon moi ton laon kai qelw kamei autouV na akouswsi touV logouV mou, dia na maqwsi na me fobwntai pasaV taV hmeraV osaV zhswsin epi thV ghV, kai na didaskwsi touV uiouV autwn.

11

Kai eplhsiasate kai estaqhte upo to oroV× kai to oroV ekaieto me pur ewV mesou tou ouranou, kai hto skotoV, nefh kai gnofoV.

12

Kai elalhse KurioV proV esaV ek mesou tou puroV× seiV hkousate men thn fwnhn twn logwn, alla den eidete ouden omoiwma× monon fwnhn hkousate.

13

Kai efanerwsen eiV esaV thn diaqhkhn autou, thn opoian prosetaxen eiV esaV na ektelhte, taV deka entolaV× kai egrayen autaV epi duo liqinaV plakaV.

14

Kai KurioV prosetaxen eiV eme kat' ekeinon ton kairon na saV didaxw diatagmata kai kriseiV, dia na kamnhte auta en th gh, eiV thn opoian seiV eisercesqe na klhronomhshte authn.

15

Fulattete loipon kalwV taV yucaV saV, dioti den eidete ouden omoiwma, en th hmera kaq' hn o KurioV elalhse proV esaV en Cwrhb ek mesou tou puroV×

16

mhpwV diafqarhte, kai kamhte eiV eautouV eidwlon, eikona tinoV morfhV, omoiwma arsenikou h qhlukou,

17

omoiwma tinoV kthnouV to opoion einai epi thV ghV, omoiwma tinoV pterwtou orneou to opoion peta eiV ton ouranon,

18

omoiwma tinoV erpontoV epi thV ghV, omoiwma tinoV icquoV ostiV einai eiV ta udata upokatw thV ghV×

19

kai mhpwV uywshV touV ofqalmouV sou eiV ton ouranon, kai idwn ton hlion kai thn selhnhn kai ta astra, pasan thn stratian tou ouranou, planhqhV kai proskunhshV auta kai latreushV auta, ta opoia KurioV o QeoV sou diemoirasen eiV panta ta eqnh ta upokatw pantoV tou ouranou×

20

esaV omwV elaben o KurioV kai saV exhgagen ek thV kaminou thV sidhraV, ek thV Aiguptou, dia na hsqe eiV auton laoV klhronomiaV wV thn hmeran tauthn.

21

Kai equmwqh enantion mou o KurioV ex aitiaV saV kai wmose na mh diabw ton Iordanhn kai na mh eiselqw eiV ekeinhn thn ghn thn agaqhn, thn opoian KurioV o QeoV sou didei eiV se klhronomian×

22

all' egw apoqnhskw en th gh tauth× egw den diabainw ton Iordanhn× seiV de qelete diabh kai qelete klhronomhsei ekeinhn thn ghn thn agaqhn.

23

Prosecete eiV eautouV, mhpote lhsmonhshte thn diaqhkhn Kuriou tou Qeou saV, thn opoian ekame proV esaV, kai kamhte eiV eautouV eidwlon, eikona tinoV, to opoion aphgoreuse KurioV o QeoV sou.

24

Dioti KurioV o QeoV sou einai pur katanaliskon, QeoV zhlotupoV.

25

Ean, afou gennhshV uiouV kai uiouV uiwn, kai polucronishte epi thV ghV, diafqarhte kai kamhte eidwlon, eikona tinoV, kai praxhte ponhra enwpion Kuriou tou Qeou sou, wste na parorgishte auton×

26

diamarturomai ton ouranon kai thn ghn enantion saV shmeron, oti exapantoV qelete apolesqh apo thV ghV, proV thn opoian diabainete ton Iordanhn dia na kurieushte authn× den qelete polucronisei en auth all' ex oloklhrou qelete afanisqh.

27

Kai qelei saV diaskorpisei o KurioV metaxu twn lawn, kai qelete enapoleifqh oligoi ton ariqmon metaxu twn eqnwn, eiV ta opoia saV ferei o KurioV.

28

Kai qelete latreusei ekei qeouV, erga ceirwn anqrwpwn, xulon kai liqon, ta opoia oute blepousin oute akouousin oute trwgousin, oute osfrainontai.

29

Kai ekeiqen qelete ekzhthsei Kurion ton Qeon saV kai qelete eurei auton, otan ekzhthshte auton ex olhV thV kardiaV saV kai ex olhV thV yuchV saV.

30

Otan eureqhV en qliyei kai se eurwsi panta tauta en taiV escataiV hmeraiV, tote qeleiV epistreyei proV Kurion ton Qeon sou kai qeleiV akousei thn fwnhn autou.

31

Dioti KurioV o QeoV sou einai QeoV oiktirmwn× den qelei se egkataleiyei oude qelei se exoloqreusei oude qelei lhsmonhsei thn diaqhkhn twn paterwn sou, thn opoian wmose proV autouV.

32

Dioti erwthson twra peri twn proterwn hmerwn, aitineV uphrxan proteron sou, af' hV hmeraV epoihsen o QeoV ton anqrwpon epi thV ghV, kai erwthson ap' akrou tou ouranou ewV akrou tou ouranou, an estaqh ti wV to mega touto pragma, an hkousqh omoion autou.

33

Hkouse pote laoV thn fwnhn tou Qeou lalountoV ek mesou tou puroV, kaqwV su hkousaV, kai ezhsen;

34

H edokimasen o QeoV na elqh na labh eiV eauton eqnoV ek mesou allou eqnouV me dokimasiaV, me shmeia kai me qaumata kai me polemon kai me krataian ceira kai me exhplwmenon braciona kai me megala terata, kata panta osa KurioV o QeoV saV ekame dia saV en Aiguptw enwpion twn ofqalmwn sou;

35

eiV se edeicqh touto, dia na gnwrishV oti o KurioV, autoV einai o QeoV× den einai alloV ektoV autou.

36

Ek tou ouranou se ekame na akoushV thn fwnhn autou, dia na se didaxh× kai epi thV ghV edeixen eiV se to pur autou to mega, kai touV logouV autou hkousaV ek mesou tou puroV.

37

Kai epeidh hgapa touV pateraV sou, dia touto exelexe to sperma autwn met' autouV kai se exhgagen emprosqen autou ex Aiguptou dia thV krataiaV autou dunamewV×

38

dia na katadiwxh ap' emprosqen sou eqnh megalhtera kai iscurotera sou, dia na se eisagagh, dia na soi dwsh thn ghn autwn klhronomian, kaqwV thn shmeron.

39

Gnwrison loipon thn hmeran tauthn kai qeV en th kardia sou, oti o KurioV, autoV einai QeoV, en tw ouranw anw kai epi thV ghV katw× den einai alloV.

40

Kai fulatte ta diatagmata autou kai taV entolaV autou, taV opoiaV egw prostazw eiV se shmeron× dia na euhmerhV su kai oi uioi sou meta se kai dia na makrohmereuhV epi thV ghV, thn opoian KurioV o QeoV sou edwken eiV se diapantoV.

41

[] Tote o MwushV execwrise treiV poleiV enteuqen tou Iordanou proV anatolaV hliou×

42

dia na feugh ekei o foneuV, ostiV foneush ton plhsion autou ex agnoiaV, cwriV na mish auton proteron, kai feugwn eiV mian toutwn twn polewn na zh×

43

thn Bosor en th erhmw en th pedinh gh twn Roubhnitwn kai thn Ramwq en Galaad twn Gaditwn kai thn Gwlan en Basan twn Manassitwn.

44

Kai outoV einai o nomoV, ton opoion eqesen o MwushV enwpion twn uiwn Israhl×

45

autai einai ai marturiai kai ta diatagmata kai ai kriseiV, taV opoiaV elalhsen o MwushV proV touV uiouV Israhl, afou exhlqon ex Aiguptou,

46

enteuqen tou Iordanou, en th koiladi katenanti tou Baiq-fegwr, en th gh tou Shwn basilewV twn Amorraiwn, ostiV katwkei en Esebwn, ton opoion epataxen o MwushV kai oi uioi Israhl, afou exhlqon ex Aiguptou×

47

kai ekurieusan thn ghn autou kai thn ghn tou Wg basilewV thV Basan, duo basilewn twn Amorraiwn, oitineV hsan enteuqen tou Iordanou proV anatolaV hliou×

48

apo thV Arohr, thV para to ceiloV tou potamou Arnwn, ewV tou orouV Shwn, to opoion einai to Aermwn×

49

kai pasan thn pedinhn enteuqen tou Iordanou proV anatolaV, ewV thV qalasshV thV pediadoV, upokatw thV Asdwq-fasga.

Deuteronomy 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: