Modern Greek Bible

Deuteronomy 2

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 3

1

[] Tote streyanteV anebhmen thn odon thn eiV Basan× kai exhlqen Wg o basileuV thV Basan eiV sunanthsin hmwn, autoV kai paV o laoV autou, dia machn eiV Edrei.

2

Kai eipe KurioV proV eme, Mh fobhqhV auton× dioti eiV thn ceira sou paredwka auton kai panta ton laon autou kai thn ghn autou× kai qeleiV kamei eiV auton, wV ekameV eiV ton Shwn basilea twn Amorraiwn, ostiV katwkei en Esebwn.

3

Kai paredwke KurioV o QeoV hmwn eiV thn ceira hmwn kai ton Wg, basilea thV Basan, kai panta ton laon autou× kai epataxamen auton, ewsou den afhkamen eiV auton upoloipon.

4

Kai ekurieusamen pasaV taV poleiV autou kat' ekeinon ton kairon× den estaqh poliV, thn opoian den elabomen ap' autwn× exhkonta poleiV, pasan thn pericwron thV Argob, to basileion tou Wg en Basan.

5

Ai poleiV autai hsan pasai wcurwmenai me teich uyhla, me pulaV kai moclouV× ektoV megalou plhqouV ateicistwn polewn.

6

Kai exwloqreusamen autaV, kaqwV ekamomen eiV ton Shwn basilea thV Esebwn, exoloqreuonteV pasan polin, andraV, gunaikaV kai paidia.

7

Panta de ta kthnh kai ta lafura twn polewn elehlathsamen di' eautouV.

8

Kai elabomen kat' ekeinon ton kairon apo twn ceirwn twn duo basilewn twn Amorraiwn thn ghn thn enteuqen tou Iordanou, apo tou potamou Arnwn ewV tou orouV Aermwn×

9

to Aermwn onomazousin oi Sidwnioi Siriwn, oi de Amorraioi onomazousin auto Seneir×

10

pasaV taV poleiV thV pediadoV kai pasan thn Galaad kai pasan thn Basan ewV Salca kai Edrei, poleiV tou basileiou tou Wg en Basan.

11

Dioti monoV o Wg basileuV thV Basan eswzeto ek tou upoloipou twn gigantwn× idou, h klinh autou hto klinh sidhra× den swzetai auth en Rabba twn uiwn Ammwn; ennea phcai to mhkoV authV kai tessareV phcai to platoV authV, kata phchn androV.

12

[] Kai thn ghn ekeinhn, thn opoian ekurieusamen kat' ekeinon ton kairon, apo thV Arohr, thV para ton potamon Arnwn, kai to hmisu tou orouV Galaad kai taV poleiV autou, edwka eiV touV RoubhnitaV kai eiV touV GaditaV.

13

Kai to upoloipon thV Galaad kai pasan thn Basan, to basileion tou Wg, edwka eiV to hmisu thV fulhV tou Manassh, pasan thn pericwron thV Argob meta pashV thV Basan, htiV wnomazeto gh gigantwn.

14

Iaeir o uioV tou Manassh elabe pasan thn pericwron thV Argob mecri twn oriwn thV Gessouri kai Maacaqi× kai wnomasen autaV kata to onoma autou, Basan-abwq-iaeir, mecri thV hmeraV tauthV.

15

Kai eiV ton Maceir edwka thn Galaad.

16

Kai eiV touV RoubhnitaV kai eiV touV GaditaV edwka apo Galaad ewV tou potamou Arnwn to meson tou potamou, kai to orion kai ewV tou potamou Iabok, tou oriou twn uiwn Ammwn×

17

kai thn pediada kai ton Iordanhn kai to orion apo Cinnerwq mecri thV qalasshV thV pediadoV, thV almuraV qalasshV, upokatw thV Asdwq-fasga proV anatolaV.

18

Kai prosetaxa eiV esaV kat' ekeinon ton kairon, legwn, KurioV o QeoV saV edwken eiV esaV thn ghn tauthn na kurieushte authn× qelete perasei wplismenoi enwpion twn adelfwn saV twn uiwn Israhl, panteV oi andreV oi dunatoi×

19

plhn ai gunaikeV saV kai ta paidia saV kai ta kthnh saV, exeurw oti ecete kthnh polla, qelousi menei eiV taV poleiV saV, taV opoiaV edwka eiV esaV×

20

ewsou dwsh o KurioV anapausin eiV touV adelfouV saV, kaqwV kai eiV esaV, kai kurieuswsi kai autoi thn ghn, thn opoian edwken eiV autouV KurioV o QeoV saV, eiV to peran tou Iordanou× kai tote qelete epistreyei ekastoV eiV thn klhronomian autou, thn opoian edwka eiV esaV.

21

[] Kai kat' ekeinon ton kairon prosetaxa eiV ton Ihsoun legwn, Oi ofqalmoi sou eidon panta osa KurioV o QeoV saV ekamen eiV touV duo toutouV basileiV× outw qelei kamei o KurioV eiV panta ta basileia, eiV ta opoia diabaineiV×

22

den qelete fobhqh autouV× dioti KurioV o QeoV saV autoV qelei polemhsei uper umwn.

23

Kai edehqhn tou Kuriou kat' ekeinon ton kairon, legwn,

24

Kurie Qee, su hrcisaV na deiknuhV eiV ton doulon sou thn megalwsunhn sou kai thn krataian sou ceira× dioti tiV QeoV einai en tw ouranw h en th gh ostiV dunatai na kamh kata ta erga sou kai kata thn dunamin sou;

25

aV diabw, deomai, kai aV idw thn ghn thn agaqhn, thn peran tou Iordanou, ekeino to oroV to agaqon, kai ton Libanon.

26

All' o KurioV equmwqh enantion mou ex aitiaV saV kai den mou eishkouse× kai eipe KurioV proV eme, Arkei eiV se× mh lalhshV proV eme pleon peri toutou×

27

anaba eiV thn korufhn tou Fasga kai uywson touV ofqalmouV sou proV dusmaV kai borran kai meshmbrian kai anatolaV, kai qewrhson dia twn ofqalmwn sou× dioti den qeleiV diabh ton Iordanhn touton×

28

kai paraggeilon eiV ton Ihsoun kai enqarrunon auton kai eniscuson auton× dioti outoV qelei diabh emprosqen tou laou toutou kai outoV qelei klhrodothsei eiV autouV thn ghn, thn opoian qeleiV idei.

29

Kai ekaqhmeqa en th koiladi katenanti Baiq-fegwr.

Deuteronomy 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: