Modern Greek Bible

Deuteronomy 1

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 2

1

[] Tote estreyamen kai wdoiporhsamen en th erhmw dia thV odou thV EruqraV qalasshV, kaqwV elalhse KurioV proV eme× kai perieferomeqa peri to oroV Sheir hmeraV pollaV.

2

Kai eipe KurioV proV eme legwn,

3

Arkei oson perihlqete to oroV touto× strafhte proV borran×

4

kai prostaxon ton laon legwn, Qelete perasei dia twn oriwn twn adelfwn saV twn uiwn Hsau, oitineV katoikousin en Sheir× kai qelousi saV fobhqh× kai prosexate polu×

5

mh polemhshte met' autwn× epeidh den qelw dwsei eiV esaV ek thV ghV autwn oude bhma podoV× dioti eiV ton Hsau edwka to oroV Sheir klhronomian×

6

qelete agorazei par' autwn trofaV di' arguriou, dia na trwghte× kai udwr eti qelete agorazei par' autwn di' arguriou, dia na pinhte×

7

dioti KurioV o QeoV sou se euloghsen eiV panta ta erga twn ceirwn sou× gnwrizei thn odoiporian sou dia thV megalhV tauthV erhmou× ta tessarakonta tauta eth KurioV o QeoV sou hto meta sou× den esterhqhV oudenoV.

8

[] Kai afou eperasamen dia twn adelfwn hmwn twn uiwn Hsau, twn katoikountwn en Sheir, dia thV odou thV pediadoV apo Elaq kai apo Esiwn-gaber. Kai estreyamen kai diebhmen dia thV odou thV erhmou Mwab.

9

Kai eipe KurioV proV eme, Mh enoclhshte touV MwabitaV mhde elqhte eiV machn met' autwn× dioti den qelw dwsei eiV se ek thV ghV autwn dia klhronomian× epeidh eiV touV uiouV tou Lwt edwka thn Ar klhronomian.

10

Proteron de katwkoun en auth oi Emmaioi, laoV megaV kai poluariqmoV kai uyhloV to anasthma, kaqwV oi Anakeim×

11

oitineV kai autoi elogizonto giganteV, wV oi Anakeim× all' oi Mwabitai onomazousin autouV EmmaiouV.

12

Kai en Sheir katwkoun oi Corraioi proteron× all' oi uioi tou Hsau eklhronomhsan autouV kai exwloqreusan autouV ap' emprosqen autwn, kai katwkhsan ant' autwn× kaqwV ekamen o Israhl en th gh thV klhronomiaV autou, thn opoian edwken eiV autouV o KurioV.

13

Shkwqhte loipon kai diabhte ton ceimarron Zared× kai diebhmen ton ceimarron Zared.

14

Kai ai hmerai, kaq' aV wdoiporhsamen apo KadhV-barnh, ewsou diebhmen ton ceimarron Zared, hsan triakonta oktw eth, ewsou exelipe pasa h genea twn polemistwn andrwn ek mesou tou stratopedou, kaqwV wmosen o KurioV proV autouV.

15

Eti h ceir tou Kuriou hto enantion autwn, dia na exoloqreush autouV ek mesou tou stratopedou, ewsou exelipon.

16

Kai afou panteV oi andreV oi polemistai exelipon, apoqnhskonteV ek mesou tou laou,

17

elalhse KurioV proV eme legwn,

18

Su qeleiV diaperasei shmeron thn Ar, to orion tou Mwab×

19

kai qeleiV plhsiasei katenanti twn uiwn Ammwn× mh enoclei autouV mhde polemhshV met' autwn× dioti den qelw dwsei eiV se ek thV ghV twn uiwn Ammwn klhronomian× epeidh eiV touV uiouV Lwt edwka authn klhronomian.

20

Auth omoiwV elogizeto gh twn gigantwn× giganteV katwkoun ekei proteron× oi de Ammwnitai onomazousin autouV Zamzoummeim×

21

laoV megaV kai poluariqmoV kai uyhloV to anasthma, kaqwV oi Anakeim× all' o KurioV exwloqreusen autouV ap' emprosqen autwn, kai autoi eklhronomhsan autouV kai katwkhsan ant' autwn×

22

kaqwV ekamen eiV touV uiouV Hsau touV katoikountaV en Sheir, ote exwloqreuse touV CorraiouV ap' emprosqen autwn, kai eklhronomhsan autouV, kai katwkhsan ant' autwn ewV thV hmeraV tauthV.

23

Kai touV Aueim, touV katoikountaV kata kwmaV mecri GazhV, oi Kafqoreim, oi exelqonteV apo Kafqor, exwloqreusan autouV, kai katwkhsan ant' autwn.

24

[] Shkwqhte, anacwrhsate kai diabhte ton potamon Arnwn× idou, paredwka eiV ceiraV sou ton Shwn ton Amorraion, basilea thV Esebwn, kai thn ghn autou× arcison na kurieuhV authn kai polemhson met' autou×

25

shmeron qelw arcisei na emballw ton tromon sou kai ton fobon sou eiV panta ta eqnh ta upokatw pantoV tou ouranou× ta opoia, otan akouswsi to onoma sou, qelousi tromaxei kai qelousi pesei eiV agwnian ex aitiaV sou.

26

Kai apesteila presbeiV apo thV erhmou Kedhmwq proV ton Shwn basilea thV Esebwn me logouV eirhnikouV, legwn,

27

AV perasw dia thV ghV sou× kat' euqeian dia thV odou qelw perasei den qelw klinei dexia h aristera×

28

qeleiV pwlhsei eiV eme trofaV di' arguriou dia na fagw kai di' arguriou qeleiV dwsei eiV eme udwr dia na piw× monon qelw perasei me touV podaV mou,

29

kaqwV ekamon eiV eme oi uioi tou Hsau oi katoikounteV en Sheir, kai oi Mwabitai oi katoikounteV en Ar, ewsou diabw ton Iordanhn proV thn ghn, thn opoian KurioV o QeoV hmwn didei eiV hmaV.

30

Kai den hqelhsen o Shwn basileuV thV Esebwn na peraswmen dia thV ghV autou× epeidh KurioV o QeoV sou esklhrune to pneuma autou kai apeliqwse thn kardian autou, dia na paradwsh auton eiV taV ceiraV sou, kaqwV thn hmeran tauthn.

31

Kai eipe KurioV proV eme, Idou, hrcisa na paradidw ton Shwn kai thn ghn autou emprosqen sou× arcison na kurieuhV dia na klhronomhshV thn ghn autou.

32

Tote exhlqen o Shwn eiV sunanthsin hmwn, autoV kai paV o laoV autou, dia machn eiV Iassa.

33

Kai KurioV o QeoV hmwn paredwken auton enwpion hmwn× kai epataxamen auton kai touV uiouV autou kai panta ton laon autou.

34

Kai ekurieusamen pasaV taV poleiV autou kat' ekeinon ton kairon, kai exwloqreusamen pasan polin, andraV kai gunaikaV, kai paidia× den afhkamen oudena upoloipon.

35

Monon ta kthnh elehlathsamen di' eautouV kai ta lafura twn polewn, taV opoiaV ekurieusamen.

36

Apo thV Arohr, para to ceiloV tou potamou Arnwn, kai thV polewV thV para ton potamon kai ewV Galaad, den estaqh poliV ikanh na antistaqh eiV hmaV× KurioV o QeoV hmwn paredwken autaV pasaV emprosqen hmwn.

37

Monon eiV thn ghn twn uiwn Ammwn den eplhsiasaV oude eiV ta parakeimena tou potamou Iabok oude eiV taV oreinaV poleiV oude eiV allo opoiondhpote meroV, to opoion aphgoreusen eiV hmaV KurioV o QeoV hmwn.

Deuteronomy 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: