Modern Greek Bible

Numbers 36

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 1

1

[] Outoi einai oi logoi, touV opoiouV elalhsen o MwushV proV panta ton Israhl, enteuqen tou Iordanou en th erhmw, en th pediadi katenanti Souf, metaxu Faran kai Tofel kai Laban kai Ashrwq kai Dizaab.

2

Endeka hmerai einai apo Cwrhb, dia thV odou tou orouV Sheir, ewV KadhV-barnh.

3

Kai to tessarakoston etoV ton endekaton mhna, th prwth tou mhnoV elalhsen o MwushV proV touV uiouV Israhl, kata panta osa prosetaxen eiV auton o KurioV peri autwn×

4

afou epataxe ton Shwn basilea twn Amorraiwn, ostiV katwkei en Esebwn, kai ton Wg basilea thV Basan, ostiV katwkei en Astarwq en Edrei×

5

enteuqen tou Iordanou en th gh Mwab hrcisen o MwushV na diasafh ton nomon touton, legwn,

6

KurioV o QeoV hmwn elalhse proV hmaV en Cwrhb legwn, Arkei oson emeinate en tw orei toutw×

7

streyate kai akolouqhsate thn odon saV kai upagete eiV to oroV twn Amorraiwn kai eiV pantaV touV perioikouV autou eiV thn pediada, eiV to oroV kai eiV thn koilada kai eiV thn meshmbrian kai eiV ta paralia, thn ghn twn Cananaiwn kai ton Libanon, ewV tou megalou potamou, tou potamou Eufratou×

8

idou, egw paredwka emprosqen saV thn ghn× eiselqete kai kurieusate thn ghn, thn opoian wmose KurioV proV touV pateraV saV, proV ton Abraam, proV ton Isaak kai proV ton Iakwb, na dwsh eiV autouV kai eiV to sperma autwn met' autouV.

9

[] Kai eipa proV esaV kat' ekeinon ton kairon, legwn, Den dunamai egw monoV na saV bastazw×

10

KurioV o QeoV saV saV eplhqune kai idou, thn shmeron eisqe wV ta astra tou ouranou kata to plhqoV×

11

KurioV o QeoV twn paterwn saV na saV kamh ciliakiV perissoterouV par' o, ti eisqe kai na saV euloghsh, kaqwV elalhse proV esaV×

12

pwV qelw dunhqh egw monoV na bastasw thn enoclhsin saV kai to fortion saV kai taV antilogiaV saV;

13

labete andraV sofouV kai sunetouV kai gnwstouV metaxu twn fulwn saV, kai qelw katasthsei autouV archgouV ef' umaV.

14

Kai apekriqhte proV eme legonteV, KaloV o logoV, ton opoion elalhsaV, dia na kamwmen auton.

15

Tote elabon touV archgouV twn fulwn saV, andraV sofouV kai gnwstouV kai katesthsa autouV archgouV ef' umaV, ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekarcouV kai epistataV twn fulwn saV.

16

Kai prosetaxa eiV touV kritaV saV kat' ekeinon ton kairon legwn, Akouete anameson twn adelfwn saV kai krinete dikaiwV anameson anqrwpou kai tou adelfou autou kai tou xenou autou.

17

En th krisei den qelete apoblepei eiV proswpa× qelete akouei ton mikron wV ton megalon× den qelete fobeisqai proswpon anqrwpou× dioti h krisiV einai tou Qeou× kai pasan upoqesin, htiV hqelen eisqai polu duskoloV dia saV, anaferete authn eiV eme, kai egw qelw akouei authn.

18

Kai prosetaxa eiV esaV kata ton kairon ekeinon panta osa eprepe na pratthte.

19

[] Kai shkwqenteV apo Cwrhb, dieperasamen pasan thn erhmon thn megalhn kai foberan ekeinhn, thn opoian eidete, odoiporounteV proV to oroV twn Amorraiwn, kaqwV KurioV o QeoV hmwn prosetaxen eiV hmaV, kai hlqomen ewV KadhV-barnh.

20

Kai eipa proV esaV, Hlqete eiV to oroV twn Amorraiwn, to opoion didei eiV hmaV KurioV o QeoV hmwn×

21

idou, KurioV o QeoV sou paredwke thn ghn emprosqen sou× anaba, kurieuson, kaqwV elalhse proV se KurioV o QeoV twn paterwn sou× mh fobhqhV mhde deiliashV.

22

Kai hlqete proV eme panteV umeiV kai eipete, AV aposteilwmen andraV emprosqen hmwn kai aV kataskopeuswsin eiV hmaV thn ghn kai aV apaggeilwsi proV hmaV thn odon di' hV prepei na anabwmen× kai taV poleiV eiV taV opoiaV qelomen upagei.

23

Kai hresen eiV eme o logoV kai elabon ex umwn dwdeka andraV, andra ena kata fulhn.

24

Kai strafenteV anebhsan eiV to oroV, kai hlqon mecri thV faraggoV Escwl kai kateskopeusan authn.

25

Kai labonteV eiV taV ceiraV autwn ek twn karpwn thV ghV, eferan proV hmaV, kai aphggeilan proV hmaV, legonteV, Kalh einai h gh, thn opoian KurioV o QeoV hmwn didei eiV hmaV.

26

Alla seiV den hqelhsate na anabhte, all' hpeiqhsate eiV thn prostaghn Kuriou tou Qeou saV.

27

Kai egoggusate eiV taV skhnaV saV, legonteV, Epeidh emisei hmaV o KurioV, exebalen hmaV ek thV ghV Aiguptou, dia na paradwsh hmaV eiV thn ceira twn Amorraiwn, wste na exoloqreuqwmen×

28

pou anabainomen hmeiV; oi adelfoi hmwn edeiliasan thn kardian hmwn, legonteV, O laoV einai megalhteroV kai uyhloteroV hmwn× ai poleiV megalai kai teteicismenai ewV tou ouranou× alla kai uiouV twn Anakeim eidomen ekei.

29

Egw de eipa proV esaV, Mh tromaxhte mhde fobhqhte ap' autwn×

30

KurioV o QeoV saV, ostiV proporeuetai emprosqen saV, autoV qelei polemhsei uper umwn kata panta osa ekamen uper umwn en Aiguptw enwpion twn ofqalmwn umwn×

31

kai en th erhmw, opou eideV tini tropw KurioV o QeoV sou se ebastase, kaqwV bastazei anqrwpoV ton uion autou, kata pasan thn odon thn opoian periepathsate ewsou hlqete eiV touton ton topon.

32

kata touto omwV den episteusate eiV Kurion ton Qeon saV,

33

ostiV proeporeueto emprosqen saV en th odw, dia na saV euriskh topon stratopedeusewV, thn men nukta dia puroV, dia na deiknuh eiV esaV thn odon kaq' hn eprepe na badizhte, thn de hmeran dia nefelhV.

34

Kai hkousen o KurioV thn fwnhn twn logwn saV kai wrgisqh, kai wmose legwn,

35

OudeiV ek twn anqrwpwn toutwn thV kakhV tauthV geneaV qelei idei thn ghn thn kalhn, thn opoian wmosa na dwsw eiV touV pateraV saV,

36

ektoV Caleb uiou tou Iefonnh× outoV qelei idei authn, kai eiV touton qelw dwsei thn ghn, eiV thn opoian epathse kai eiV touV uiouV autou, dioti outoV entelwV hkolouqhse ton Kurion.

37

Kai kat' emou equmwqh o KurioV dia saV, legwn, Oude su qeleiV eiselqei ekei×

38

IhsouV o uioV tou Nauh, o paristamenoV enwpion sou, outoV qelei eiselqei ekei× eniscuson auton, dioti autoV qelei klhrodothsei authn eiV ton Israhl×

39

kai ta paidia saV, ta opoia elegete oti qelousi geinei lafuron, kai oi uioi saV, oitineV thn shmeron den gnwrizousi kalon h kakon, autoi qelousin eiselqei ekei kai eiV autouV qelw dwsei authn, kai autoi qelousi klhronomhsei authn×

40

seiV omwV epistreyate kai upagete eiV thn erhmon, kata thn odon thV EruqraV qalasshV.

41

Tote apekriqhte kai eipete proV eme, Hmarthsamen eiV ton Kurion× hmeiV qelomen anabh kai polemhsei kata panta osa prosetaxen eiV hmaV KurioV o QeoV hmwn. Kai zwsqenteV ekastoV ta polemika opla autou, hsqe propeteiV na anabhte eiV to oroV.

42

Kai eipe KurioV proV eme, Eipe proV autouV, Mh anabhte mhde polemhshte, dioti egw den eimai en mesw umwn, dia na mh suntrifqhte emprosqen twn ecqrwn saV.

43

outwV elalhsa proV esaV× kai den eishkousate, all' hpeiqhsate eiV thn prostaghn tou Kuriou, kai qrasunomenoi anebhte eiV to oroV.

44

Kai exhlqon oi Amorraioi, oi katoikounteV en tw orei ekeinw, eiV sunanthsin umwn kai katediwxan umaV, kaqwV kamnousin ai melissai, kai epataxan umaV en Sheir, ewV Orma.

45

Tote epistreyanteV eklausate enwpion tou Kuriou× all' o KurioV den eishkouse thV fwnhV umwn oude edwken eiV umaV akroasin.

46

Kai emeinate en KadhV hmeraV pollaV, osasdhpote hmeraV emeinate.

Deuteronomy 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: