Modern Greek Bible

Numbers 34

Numbers

Return to Index

Chapter 35

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn eiV taV pediadaV Mwab para ton Iordanhn katenanti thV Iericw, legwn,

2

Prostaxon touV uiouV Israhl na dwswsin eiV touV LeuitaV, apo thV klhronomiaV thV idiokthsiaV autwn, poleiV dia na katoikhswsi× kai pericwra qelete dwsei eiV touV LeuitaV dia taV poleiV perix autwn.

3

Kai ai men poleiV qelousin eisqai eiV autouV dia na katoikwsin eiV autaV× ta de pericwra autwn qelousin eisqai dia ta kthnh autwn kai dia ta uparconta autwn kai dia panta ta zwa autwn.

4

Kai ta pericwra twn polewn, ta opoia qelete dwsei eiV touV LeuitaV, qelousin eisqai, apo tou teicouV thV polewV kai exw, ciliai phcai kuklw.

5

Kai qelete metrhsei apo tou exw thV polewV proV to anatolikon meroV duo ciliadaV phcwn, kai proV to meshmbrinon meroV duo ciliadaV phcwn, kai proV to dutikon meroV duo ciliadaV phcwn, kai proV to arktikon meroV duo ciliadaV phcwn× kai h poliV qelei eisqai en tw mesw. Tauta qelousin eisqai eiV autouV ta pericwra twn polewn.

6

Kai ek twn polewn, taV opoiaV qelete dwsei eiV touV LeuitaV, ex poleiV qelousin eisqai dia katafugion, taV opoiaV qelete diorisei dia na feugh ekei o foneuV× kai eiV tautaV qelete prosqesei tessarakonta duo poleiV.

7

Pasai ai poleiV, taV opoiaV qelete dwsei eiV touV LeuitaV, qelousin eisqai tessarakonta oktw poleiV× tautaV qelete dwsei meta twn pericwrwn autwn.

8

Kai ai poleiV, taV opoiaV qelete dwsei, qelousin eisqai ek thV idiokthsiaV twn uiwn Israhl× apo twn econtwn polla qelete dwsei polla, kai apo twn econtwn oliga qelete dwsei oliga× ekastoV kata thn klhronomian, thn opoian eklhronomhse, qelei dwsei ek twn polewn autou eiV touV LeuitaV.

9

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

10

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Otan diabhte ton Iordanhn proV thn ghn Canaan,

11

tote qelete diorisei eiV eautouV poleiV, dia na hnai eiV esaV poleiV katafugiou, wste na feugh ekei o foneuV, ostiV efoneusen anqrwpon akousiwV.

12

Kai qelousin eisqai eiV esaV poleiV dia katafugion apo tou ekdikountoV to aima× dia na mh apoqanh o foneuV, ewsou parastaqh enwpion thV sunagwghV eiV krisin.

13

Kai ek twn polewn, taV opoiaV qelete dwsei, ex poleiV qelousin eisqai dia katafugion eiV esaV.

14

TaV treiV poleiV qelete dwsei enteuqen tou Iordanou, kai taV treiV poleiV qelete dwsei en th gh Canaan× poleiV katafugiou qelousin eisqai.

15

Autai ai ex poleiV qelousin eisqai katafugion dia touV uiouV Israhl kai dia ton xenon kai dia ton paroikounta metaxu autwn× wste ostiV foneush anqrwpon akousiwV na feugh ekei.

16

Kai ean pataxh auton me organon sidhroun, wste na apoqanh, einai foneuV× o foneuV exapantoV qelei qanatwqh.

17

Kai ean pataxh auton me liqon ek thV ceiroV, dia tou opoiou dunatai na apoqanh, kai apoqanh, einai foneuV× o foneuV exapantoV qelei qanatwqh.

18

H ean pataxh auton me xulinon organon ek ceiroV, ek tou opoiou dunatai na apoqanh, kai apoqanh, einai foneuV× o foneuV exapantoV qelei qanatwqh.

19

O ekdikhthV tou aimatoV, autoV qelei qanatonei ton fonea× otan apanthsh auton, qelei qanatonei auton×

20

Ean de di' ecqran wqhsh auton h paramoneusaV riyh ti ep' auton kai apoqanh,

21

h ecqrikwV pataxh auton me thn ceira autou kai apoqanh, o pataxaV exapantoV qelei qanatwqh× einai foneuV× o ekdikhthV tou aimatoV qelei qanatonei ton fonea, otan apanthsh auton.

22

Ean omwV wqhsh auton exaifnhV cwriV ecqraV h riyh ti ep' auton cwriV na paramoneush auton,

23

h liqon tina cwriV na idh auton, ek tou opoiou dunatai na apoqanh, kai riyh ep' auton wste na apoqanh, kai den hto ecqroV autou oude ezhtei na kakopoihsh auton,

24

tote h sunagwgh qelei krinei anameson tou fonewV kai tou ekdikountoV to aima kata taV kriseiV tautaV×

25

kai h sunagwgh qelei eleuqerwsei ton fonea ek thV ceiroV tou ekdikountoV to aima, kai h sunagwgh qelei apokatasthsei auton eiV thn polin tou katafugiou autou, opou eice fugei× kai qelei katoikei en auth mecri tou qanatou tou ierewV tou megalou, tou kecrismenou dia tou agiou elaiou.

26

Ean omwV o foneuV exelqh exw twn oriwn thV polewV tou katafugiou autou, eiV thn opoian efuge,

27

kai o ekdikhthV tou aimatoV eurh auton exw twn oriwn thV polewV tou katafugiou autou kai o ekdikhthV tou aimatoV qanatwsh ton fonea, den qelei eisqai enocoV aimatoV×

28

dioti eprepe na menh en th polei tou katafugiou autou mecri tou qanatou tou megalou ierewV× meta de ton qanaton tou megalou ierewV, o foneuV qelei epistrefei eiV thn ghn thV idiokthsiaV autou.

29

Kai tauta qelousin eisqai eiV diatagma krisewV proV esaV, eiV pasaV taV geneaV saV kata pasaV taV katoikiaV saV.

30

OstiV foneush tina, o foneuV qelei qanatwqh dia stomatoV marturwn× plhn eiV monoV martuV den qelei marturhsei enantion tinoV, wste na qanatwqh.

31

Kai den qelete lambanei oudemian exagoran uper thV zwhV tou fonewV, ostiV einai enocoV qanatou× alla exapantoV qelei qanatwqh.

32

Kai den qelete lambanei exagoran uper tou fugontoV eiV thn polin tou katafugiou autou× dia na epistreyh na katoikh en tw topw autou, mecri tou qanatou tou ierewV.

33

Kai den qelete molunei thn ghn eiV thn opoian katoikeite× dioti to aima auto molunei thn ghn× kai h gh den dunatai na kaqarisqh apo tou aimatoV tou ekcuqentoV ep' authV, eimh dia tou aimatoV ekeinou ostiV ecusen auto.

34

Mh molunete loipon thn ghn, eiV thn opoian qelete katoikhsei, en mesw thV opoiaV egw katoikw× dioti egw o KurioV eimai o katoikwn en tw mesw twn uiwn Israhl.

Numbers 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: