Modern Greek Bible

Numbers 33

Numbers

Return to Index

Chapter 34

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Prostaxon touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Otan eiselqhte eiV thn ghn Canaan, thn ghn ekeinhn htiV qelei saV pesei eiV klhronomian, thn ghn Canaan meta twn oriwn authV,

3

tote to meroV saV to proV meshmbrian qelei eisqai apo thV erhmou Sin ewV plhsion Edwm× kai ta meshmbrina oria saV qelousin eisqai apo tou akrou thV almuraV qalasshV proV anatolaV×

4

kai to orion saV qelei strefei apo meshmbriaV proV thn anabasin Akrabbim, kai qelei diercesqai eiV Sin× kai qelei procwrei apo tou meshmbrinou merouV ewV KadhV-barnh, kai qelei ekbainei eiV Asar-addar, kai qelei diabainei ewV Asmwn×

5

kai qelei strefesqai to orion apo Asmwn ewV tou ceimarrou thV Aiguptou, kai qelei katanthsei eiV thn qalassan.

6

Dutikon de orion qelete ecei thn qalassan thn megalhn× auth qelei eisqai to dutikon orion saV.

7

Kai tauta qelousin eisqai ta arktika oria saV× apo thV megalhV qalasshV qelete qesei orion saV to oroV Wr×

8

apo tou orouV Wr qelete qesei orion saV ewV thV eisodou Aimaq, kai qelei procwrei to orion eiV Sedad×

9

kai qelei procwrei to orion eiV Zifrwn, kai qelei katanthsei eiV Asar-enan× touto qelei eisqai to arktikon orion saV.

10

Kai qelete qesei ta anatolika oria saV apo Asar-enan ewV Sepfam×

11

kai qelei katabainei to orion apo Sepfam ewV Ribla, proV anatolaV tou Aein× kai qelei katabainei to orion kai qelei fqanei eiV to plagion thV qalasshV Cinnerwq proV anatolaV×

12

kai qelei katabainei to orion proV ton Iordanhn kai qelei katanthsei eiV thn almuran qalassan. Auth einai h gh saV kata ta oria authV kuklw.

13

Kai prosetaxen o MwushV touV uiouV Israhl legwn, Auth einai h gh, thn opoian qelete klhronomhsei dia klhrwn, thn opoian o KurioV prosetaxe na doqh eiV taV ennea fulaV kai eiV to hmisu thV fulhV.

14

Dioti h fulh twn uiwn Roubhn kata ton oikon twn paterwn autwn kai h fulh twn uiwn Gad kata ton oikon twn paterwn autwn, elabon thn klhronomian autwn× kai to hmisu thV fulhV tou Manassh elabe thn klhronomian autou.

15

Ai duo fulai kai to hmisu thV fulhV elabon thn klhronomian autwn enteuqen tou Iordanou katenanti thV Iericw, proV anatolaV.

16

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

17

Tauta einai ta onomata twn andrwn, oitineV qelousi klhrodothsei eiV esaV thn ghn× Eleazar o iereuV kai IhsouV o uioV tou Nauh×

18

kai qelete labei ana ena arconta af' ekasthV fulhV, dia na klhrodothswsi thn ghn×

19

kai tauta einai ta onomata twn andrwn× Ek thV fulhV Iouda, Caleb o uioV tou Iefonnh×

20

kai ek thV fulhV twn uiwn Sumewn, Samouhl o uioV tou Ammioud×

21

ek thV fulhV Beniamin, Elidad o uioV tou Cislwn×

22

kai ek thV fulhV twn uiwn Dan, o arcwn Boukki o uioV tou Iogli×

23

ek twn uiwn Iwshf, ek thV fulhV twn uiwn Manassh, o arcwn Anihl o uioV tou Efwd×

24

kai ek thV fulhV twn uiwn Efraim, o arcwn Kemouhl o uioV tou Siftan×

25

kai ek thV fulhV twn uiwn Zaboulwn, o arcwn Elisafan o uioV tou Farnac×

26

kai ek thV fulhV twn uiwn Issacar, o arcwn Faltihl o uioV tou Azan×

27

kai ek thV fulhV twn uiwn Ashr, o arcwn Acioud o uioV tou Selwmi×

28

kai ek thV fulhV twn uiwn Nefqali, o arcwn Fedahl o uioV tou Ammioud.

29

Outoi einai, touV opoiouV prosetaxen o KurioV na klhrodothswsin eiV touV uiouV Israhl en th gh Canaan.

Numbers 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: