Modern Greek Bible

Numbers 32

Numbers

Return to Index

Chapter 33

1

[] Autai einai ai odoiporiai twn uiwn Israhl, twn exelqontwn ek thV ghV Aiguptou kata ta strateumata autwn dia ceiroV tou MwusewV kai tou Aarwn.

2

Kai egrayen o MwushV taV exodouV autwn kata taV odoiporiaV autwn, dia prostaghV tou Kuriou× kai autai einai ai odoiporiai autwn kata taV exodouV autwn.

3

Kai eshkwqhsan apo Ramessh ton prwton mhna, th dekath pempth hmera tou prwtou mhnoV× th epaurion tou pasca exhlqon oi uioi Israhl en ceiri uyhlh enwpion pantwn twn Aiguptiwn×

4

enw oi Aiguptioi eqapton ekeinouV, touV opoiouV o KurioV epataxe metaxu autwn, pan prwtotokon× kai eiV touV qeouV autwn ekamen o KurioV ekdikhsin.

5

Kai shkwqenteV oi uioi Israhl apo Ramessh, estratopedeusan en Sokcwq.

6

Kai shkwqenteV apo Sokcwq, estratopedeusan en Eqam, htiV einai en tw akrw thV erhmou.

7

Kai shkwqenteV apo Eqam, estreyan proV Pi-airwq, htiV einai katenanti Beel-sefwn× kai estratopedeusan katenanti thV Migdwl.

8

Kai shkwqenteV ap' emprosqen thV Airwq, diebhsan dia thV qalasshV eiV thn erhmon× kai wdoiporhsan odon triwn hmerwn dia thV erhmou Eqam kai estratopedeusan en Merra.

9

Kai shkwqenteV apo Merra, hlqon eiV Aileim× kai hsan en Aileim dwdeka phgai udatwn kai ebdomhkonta dendra foinikwn× kai estratopedeusan ekei.

10

Kai shkwqenteV apo Aileim, estratopedeusan para thn Eruqran qalassan.

11

Kai shkwqenteV apo thV EruqraV qalasshV, estratopedeusan en th erhmw Sin.

12

Kai shkwqenteV apo thV erhmou Sin, estratopedeusan en Dofka.

13

Kai shkwqenteV apo Dofka, estratopedeusan en AilouV.

14

Kai shkwqenteV apo AilouV, estratopedeusan en Rafidein, opou den hto udwr dia na pih o laoV.

15

Kai shkwqenteV apo Rafidein, estratopedeusan en th erhmw Sina.

16

Kai shkwqenteV apo thV erhmou Sina, estratopedeusan en Kibrwq-attaaba.

17

Kai shkwqenteV apo Kibrwq-attaaba, estratopedeusan en Ashrwq.

18

Kai shkwqenteV apo Ashrwq, estratopedeusan en Riqma.

19

Kai shkwqenteV apo Riqma, estratopedeusan en Rimmwn-fareV.

20

Kai shkwqenteV apo Rimmwn-fareV, estratopedeusan en Libna.

21

Kai shkwqenteV apo Libna, estratopedeusan en Rissa.

22

Kai shkwqenteV apo Rissa, estratopedeusan en Keelaqa.

23

Kai shkwqenteV apo Keelaqa, estratopedeusan en tw orei Safer.

24

Kai shkwqenteV apo tou orouV Safer, estratopedeusan en Carada.

25

Kai shkwqenteV apo Carada, estratopedeusan en Makhlwq.

26

Kai shkwqenteV apo Makhlwq, estratopedeusan en Tacaq.

27

Kai shkwqenteV apo Tacaq, estratopedeusan en Qara.

28

Kai shkwqenteV apo Qara, estratopedeusan en Miqka.

29

Kai shkwqenteV apo Miqka, estratopedeusan en Asemwna.

30

Kai shkwqenteV apo Asemwna, estratopedeusan en Moshrwq.

31

Kai shkwqenteV apo Moshrwq, estratopedeusan en Bene-iakan.

32

Kai shkwqenteV apo Bene-iakan, estratopedeusan en tw orei Gadgad.

33

Kai shkwqenteV apo tou orouV Gadgad, estratopedeusan en Iotbaqa.

34

Kai shkwqenteV apo Iotbaqa, estratopedeusan en Ebrwna.

35

Kai shkwqenteV apo Ebrwna, estratopedeusan en Esiwn-gaber.

36

Kai shkwqenteV apo Esiwn-gaber, estratopedeusan en th erhmw Sin, htiV einai h KadhV.

37

Kai shkwqenteV apo KadhV, estratopedeusan en tw orei Wr, kata to akron thV ghV Edwm.

38

Kai anebh Aarwn o iereuV, dia prostaghV tou Kuriou, eiV to oroV Wr kai apeqanen ekei, to tessarakoston etoV thV exodou twn uiwn Israhl ek ghV Aiguptou, ton pempton mhna× thn prwthn tou mhnoV.

39

Kai o Aarwn hto ekaton eikositriwn etwn, ote apeqanen en tw orei Wr.

40

Kai hkousen o CananaioV, basileuV thV Arad, ostiV katwkei proV meshmbrian, en gh Canaan, thn eleusin twn uiwn Israhl.

41

Kai shkwqenteV apo tou orouV Wr, estratopedeusan en Salmwna.

42

Kai shkwqenteV apo Salmwna, estratopedeusan en Funwn.

43

Kai shkwqenteV apo Funwn, estratopedeusan en Wbwq.

44

Kai shkwqenteV apo Wbwq, estratopedeusan en Iie-abarim, kata ta oria tou Mwab.

45

Kai shkwqenteV apo Ieim, estratopedeusan en Daibwn-gad.

46

Kai shkwqenteV apo Daibwn-gad, estratopedeusan en Almwn-diblaqaim.

47

Kai shkwqenteV apo Almwn-diblaqaim, estratopedeusan eiV ta orh Abarim, katenanti Nebw.

48

Kai shkwqenteV apo twn orewn Abarim, estratopedeusan eiV taV pediadaV Mwab para ton Iordanhn katenanti thV Iericw.

49

Kai estratopedeusan para ton Iordanhn, apo Baiq-iesimwq ewV Abel-sittim, eiV taV pediadaV Mwab.

50

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn eiV taV pediadaV Mwab para ton Iordanhn katenanti thV Iericw, legwn,

51

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Afou diabhte ton Iordanhn proV thn ghn Canaan,

52

qelete ekdiwxei pantaV touV katoikouV thV ghV ap' emprosqen saV kai katastreyei pasaV taV eikonaV autwn kai katastreyei panta ta cuta eidwla autwn kai katedafisei pantaV touV bwmouV autwn×

53

kai qelete kurieusei thn ghn kai katoikhsei en auth× dioti eiV esaV edwka thn ghn tauthn eiV klhronomian×

54

kai qelete diamoirasqh thn ghn dia klhrwn metaxu twn suggeneiwn saV× eiV touV perissoterouV qelete dwsei perissoteran klhronomian, kai eiV touV oligwterouV qelete dwsei oligwteran klhronomian× ekastou h klhronomia qelei eisqai eiV to meroV opou pesh o klhroV autou× kata taV fulaV twn paterwn saV qelete klhronomhsei.

55

Ean omwV den ekdiwxhte touV katoikouV thV ghV ap' emprosqen saV, tote osouV hqelete afhsei ex autwn na menwsi, qelousin eisqai akanqai eiV touV ofqalmouV saV kai kentra eiV taV pleuraV saV kai qelousi saV enoclei en tw topw opou katoikeite×

56

kai eti, kaqwV estocazomhn na kamw eiV autouV, outw qelw kamei eiV esaV.

Numbers 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: