Modern Greek Bible

Numbers 29

Numbers

Return to Index

Chapter 30

1

[] Kai elalhsen o MwushV proV touV arcontaV twn fulwn twn uiwn Israhl, legwn, OutoV einai o logoV ton opoion prosetaxen o KurioV×

2

Otan anqrwpoV tiV kamh euchn proV ton Kurion h omosh orkon, wste na desh thn yuchn autou me desmon, den qelei parabh ton logon autou qelei kamei kata panta osa exhlqon ek tou stomatoV autou.

3

[] Ean de gunh tiV kamh euchn proV ton Kurion kai desh eauthn me desmon en th oikia tou patroV authV eiV thn neothta authV,

4

kai akoush o pathr authV thn euchn authV kai ton desmon authV dia tou opoiou edese thn yuchn authV kai siwphsh proV authn o pathr authV, tote pasai ai eucai authV qelousi menei kai paV desmoV, dia tou opoiou edese thn yuchn authV, qelei menei.

5

Ean de o pathr authV den sugkataneush eiV authn, kaq' hn hmeran akoush, pasai ai eucai authV h oi desmoi authV, dia twn opoiwn edese thn yuchn authV, den qelousi menei kai o KurioV qelei sugcwrhsei authn, dioti o pathr authV den sugkateneusen eiV authn.

6

Ean omwV ecousa andra huchqh h eprofere ti dia twn ceilewn authV, dia tou opoiou edese thn yuchn authV,

7

kai hkousen o anhr authV kai esiwphse proV authn, kaq' hn hmeran hkouse, tote ai eucai authV qelousi menei kai oi desmoi authV, dia twn opoiwn edese thn yuchn authV, qelousi menei.

8

Ean omwV o anhr authV den sugkateneusen eiV authn, kaq' hn hmeran hkouse, tote qelei akurwsei thn euchn authV, thn opoian huchqh, kai o, ti eprofere dia twn ceilewn authV, dia tou opoiou edese thn yuchn authV× kai o KurioV qelei sugcwrhsei authn.

9

Pasa omwV euch chraV h gunaikoV apobeblhmenhV, dia thV opoiaV edese thn yuchn authV, qelei menei ep' authn.

10

Kai ean huchqh en th oikia tou androV authV h edese thn yuchn authV me desmon orkou,

11

kai hkousen o anhr authV kai esiwphse proV authn kai den hnantiwqh eiV authn, tote pasai ai eucai authV qelousi menei kai panteV oi desmoi, dia twn opoiwn edese thn yuchn authV, qelousi menei.

12

Ean omwV o anhr authV hkurwsen auta rhtwV, kaq' hn hmeran hkouse, pan o, ti exhlqen ek twn ceilewn authV peri twn eucwn authV kai peri tou desmou thV yuchV authV den qelei menei× o anhr authV hkurwsen auta kai o KurioV qelei sugcwrhsei authn.

13

Pasan euchn kai panta orkon upocreononta eiV kakoucian yuchV o anhr authV dunatai na epikurwsh h o anhr authV dunatai na akurwsh×

14

ean omwV o anhr authV siwphsh diolou proV authn apo hmeraV eiV hmeran, tote epikuronei pasaV taV eucaV authV h pantaV touV desmouV authV, oitineV einai ep' authn× autoV epekurwsen auta, dioti esiwphse proV authn, kaq' hn hmeran hkousen.

15

Ean omwV hkurwsen auta rhtwV afou hkouse, tote qelei bastasei thn amartian authV.

16

Tauta einai ta diatagmata, ta opoia prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn, metaxu androV kai gunaikoV autou kai metaxu patroV kai qugatroV autou en th neothti authV en th oikia tou patroV authV.

Numbers 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: