Modern Greek Bible

Numbers 28

Numbers

Return to Index

Chapter 29

1

[] Kai en tw mhni tw ebdomw, th prwth tou mhnoV, qelete ecei sugkalesin agian× den qelete kamnei ouden ergon douleutikon× auth einai eiV esaV hmera alalagmou salpiggwn.

2

Kai qelete prosferei olokautwma eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion, ena moscon ek bown, ena krion, epta arnia eniausia, amwma×

3

kai h ex alfitwn prosfora autwn qelei eisqai semidaliV ezumwmenh me elaion, tria dekata dia ton moscon, duo dekata dia ton krion,

4

kai en dekaton di' ekaston arnion, kata ta epta arnia×

5

kai ena tragon ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV, dia na geinh exilewsiV dia saV×

6

ektoV tou olokautwmatoV tou mhnoV kai thV ex alfitwn prosforaV autou kai tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV ex alfitwn prosforaV autou kai twn spondwn autwn, kata to diatetagmenon peri autwn, qusian ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

7

Kai th dekath toutou tou ebdomou mhnoV qelete ecei sugkalesin agian× kai qelete tapeinwsei taV yucaV saV× oudemian ergasian qelete kamnei×

8

kai qelete prosferei olokautwma proV ton Kurion eiV osmhn euwdiaV, ena moscon ek bown, ena krion, epta arnia eniausia× amwma qelousin eisqai eiV esaV.

9

Kai h ex alfitwn prosfora autwn qelei eisqai semidaliV ezumwmenh me elaion, tria dekata dia ton moscon, duo dekata dia ton ena krion,

10

ana en dekaton di' ekaston arnion, kata ta epta arnia×

11

ena tragon ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV, ektoV thV proV exilewsin peri amartiaV prosforaV kai tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV ex alfitwn prosforaV autou kai twn spondwn autwn.

12

[] Kai th dekath pempth hmera tou ebdomou mhnoV qelete ecei sugkalesin agian× den qelete kamnei ouden ergon douleutikon× kai qelete eortazei eorthn eiV ton Kurion epta hmeraV.

13

Kai qelete prosferei olokautwma, qusian ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion, dekatreiV moscouV, duo kriouV, dekatessara arnia eniausia× amwma qelousin eisqai.

14

Kai h ex alfitwn prosfora autwn qelei eisqai semidaliV ezumwmenh me elaion, tria dekata di' ekaston moscon ek twn dekatriwn moscwn, duo dekata di' ekaston krion ek twn duo kriwn,

15

kai ana en dekaton di' ekaston arnion kata ta dekatessara arnia×

16

kai ena tragon ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV, ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV, thV ex alfitwn prosforaV autou kai thV spondhV autou.

17

Kai th deutera hmera qelete prosferei dwdeka moscouV, duo kriouV, dekatessara arnia eniausia, amwma×

18

kai thn ex alfitwn prosforan autwn kai taV spondaV autwn, dia touV moscouV, dia touV kriouV kai dia ta arnia, kata ton ariqmon autwn, wV einai diatetagmenon×

19

kai ena tragon aigwn eiV prosforan peri amartiaV, ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV ex alfitwn prosforaV autou kai twn spondwn autwn.

20

Kai th trith hmera endeka moscouV, duo kriouV, dekatessara arnia eniausia, amwma×

21

kai thn ex alfitwn prosforan autwn kai taV spondaV autwn, dia touV moscouV, dia touV kriouV kai dia ta arnia, kata ton ariqmon autwn, wV einai diatetagmenon×

22

kai ena tragon eiV prosforan peri amartiaV, ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV ex alfitwn prosforaV autou kai thV spondhV autou.

23

Kai th tetarth hmera deka moscouV, duo kriouV, dekatessara arnia eniausia, amwma×

24

thn ex alfitwn prosforan autwn kai taV spondaV autwn, dia touV moscouV, dia touV kriouV kai dia ta arnia kata ton ariqmon autwn, wV einai diatetagmenon×

25

kai ena tragon ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV, ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV, thV ex alfitwn prosforaV autou kai thV spondhV autou.

26

Kai th pempth hmera ennea moscouV, duo kriouV, dekatessara arnia eniausia, amwma×

27

kai thn ex alfitwn prosforan autwn kai taV spondaV autwn, dia touV moscouV, dia touV kriouV kai dia ta arnia, kata ton ariqmon autwn, wV einai diatetagmenon×

28

kai ena tragon eiV prosforan peri amartiaV, ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV ex alfitwn prosforaV autou kai thV spondhV autou.

29

Kai th ekth hmera oktw moscouV, duo kriouV, dekatessara arnia eniausia, amwma×

30

kai thn ex alfitwn prosforan autwn kai taV spondaV autwn, dia touV moscouV, dia touV kriouV kai dia ta arnia kata ton ariqmon autwn, wV einai diatetagmenon×

31

kai ena tragon eiV prosforan peri amartiaV, ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV, thV ex alfitwn prosforaV autou kai thV spondhV autou.

32

Kai th ebdomh hmera epta moscouV, duo kriouV, dekatessara arnia eniausia, amwma×

33

kai thn ex alfitwn prosforan autwn kai taV spondaV autwn, dia touV moscouV, dia touV kriouV kai dia ta arnia kata ton ariqmon autwn, wV einai diatetagmenon peri autwn×

34

kai ena tragon eiV prosforan peri amartiaV, ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV, thV ex alfitwn prosforaV autou kai thV spondhV autou.

35

Th ogdoh hmera qelete ecei sunaxin epishmon× ouden ergon douleutikon qelete kamnei×

36

kai qelete prosferei olokautwma, qusian ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion, ena moscon, ena krion, epta arnia eniausia, amwma×

37

thn ex alfitwn prosforan autwn kai taV spondaV autwn, dia ton moscon, dia thn krion kai dia ta arnia kata ton ariqmon autwn, wV einai diatetagmenon×

38

kai ena tragon eiV prosforan peri amartiaV, ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV ex alfitwn prosforaV autou kai thV spondhV autou.

39

tauta qelete kamnei proV ton Kurion eiV taV diwrismenaV eortaV saV, ektoV twn eucwn saV kai twn autoproairetwn prosforwn saV, dia ta olokautwmata saV kai dia taV ex alfitwn prosforaV saV kai dia taV spondaV saV kai dia taV eirhnikaV prosforaV saV.

40

Kai elalhsen o MwushV proV touV uiouV Israhl kata panta osa prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

Numbers 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: