Modern Greek Bible

Numbers 27

Numbers

Return to Index

Chapter 28

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

2

Prostaxon touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Ta dwra mou, touV artouV mou, thn qusian mou ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV eme, prosecete na prosferhte eiV eme en tw preponti kairw autwn.

3

Kai qeleiV eipei proV autouV, Auth einai h dia puroV ginomenh prosfora, thn opoian qelete prosferei proV ton Kurion× duo arnia eniausia amwma kaq' hmeran, eiV pantoteinon olokautwma.

4

To en arnion qeleiV prosferei to prwi, kai to allo arnion qeleiV prosferei to deilinon.

5

Kai dia prosforan ex alfitwn qelete prosferei semidalin, to dekaton tou efa, ezumwmenhn me elaion apo elaiaV kopanismenaV, to tetarton tou in.

6

Touto einai pantoteinon olokautwma, diwrismenon en tw orei Sina, eiV osmhn euwdiaV, qusia ginomenh dia puroV eiV ton Kurion.

7

Kai h spondh autou qelei eisqai to tetarton tou in dia to en arnion× eiV to agiasthrion qeleiV cusei sikera dia spondhn eiV ton Kurion.

8

Kai to allo arnion qeleiV prosferei to deilinon× kata thn ex alfitwn prosforan thV prwiaV kai kata thn spondhn authV qeleiV prosferei auto qusian ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

9

[] kai thn hmeran tou sabbatou qeleiV prosferei duo arnia eniausia amwma, kai duo dekata semidalewV ezumwmenhV me elaion dia prosforan ex alfitwn, kai thn spondhn authV.

10

touto einai to olokautwma ekastou sabbatou ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV spondhV autou.

11

Kai eiV taV neomhniaV saV qelete prosferei olokautwma proV ton Kurion, duo moscouV kai ena krion, epta arnia eniausia, amwma×

12

kai di' ekaston moscon tria dekata semidalewV ezumwmenhV me elaion dia prosforan ex alfitwn, kai dia ton ena krion duo dekata semidalewV ezumwmenhV me elaion dia prosforan ex alfitwn×

13

kai ana en dekaton semidalewV ezumwmenhV me elaion dia prosforan ex alfitwn di' ekaston arnion, proV olokautwma, qusian ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

14

Kai h spondh autwn qelei eisqai oinoV, to hmisu tou in dia ton moscon, kai to triton tou in dia ton krion, kai to tetarton tou in dia to arnion. Touto einai to olokautwma ekastou mhnoV, kata touV mhnaV tou eniautou.

15

Kai eiV tragoV ex aigwn qelei prosferesqai proV ton Kurion eiV prosforan peri amartiaV, ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV spondhV autou.

16

[] Kai thn dekathn tetarthn hmeran tou prwtou mhnoV einai to pasca tou Kuriou.

17

Kai thn dekathn pempthn tou mhnoV touton einai eorth× epta hmeraV qelousi trwgesqai azuma.

18

En th prwth hmera qelei eisqai sugkalesiV agia× den qelete kamnei ouden ergon douleutikon.

19

Kai qelete prosferei qusian ginomenhn dia puroV, olokautwma proV ton Kurion, duo moscouV ek bown kai ena krion kai epta arnia eniausia× amwma qelousin eisqai eiV esaV.

20

Kai h ex alfitwn prosfora autwn qelei eisqai semidaliV ezumwmenh me elaion× tria dekata qelete prosferei dia ton moscon kai duo dekata dia ton krion.

21

Ana en dekaton qeleiV prosferei di' ekaston arnion, kata ta epta arnia×

22

kai ena tragon eiV prosforan peri amartiaV, dia na geinh exilewsiV dia saV.

23

EktoV tou olokautwmatoV thV prwiaV, to opoion einai dia olokautwma pantoteinon, qelete prosferei tauta.

24

Outw qelete prosferei kaq' hmeran eiV taV epta hmeraV, ta dwra ta proV qusian ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion. Touto qelei prosferesqai ektoV tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV spondhV autou.

25

Kai en th hmera th ebdomh qelete ecei sugkalesin agian× den qelete kamnei ouden ergon douleutikon.

26

Kai en th hmera twn aparcwn, otan prosferhte nean ex alfitwn prosforan proV ton Kurion, eiV to teloV twn ebdomadwn saV, qelete ecei sugkalesin agian× den qelete kamnei ouden ergon douleutikon.

27

Kai qelete prosferei olokautwma eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion, duo moscouV ek bown, ena krion, epta arnia eniausia×

28

kai h ex alfitwn prosfora autwn qelei eisqai semidaliV ezumwmenh me elaion, tria dekata di' ekaston moscon, duo dekata dia ton ena krion,

29

ana en dekaton di' ekaston arnion, kata ta epta arnia×

30

ena tragon ex aigwn, dia na geinh exilewsiV dia saV.

31

EktoV tou pantoteinou olokautwmatoV kai thV ex alfitwn prosforaV autou, tauta qelete prosferei, amwma qelousin eisqai eiV esaV, kai taV spondaV autwn.

Numbers 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: