Modern Greek Bible

Numbers 26

Numbers

Return to Index

Chapter 27

1

[] Kai proshlqon ai qugatereV tou Salpaad, uiou tou Efer, uiou tou Galaad, uiou tou Maceir, uiou tou Manassh, ek twn suggeneiwn Manassh uiou tou Iwshf. Kai tauta einai ta onomata twn qugaterwn autou× Maala, Noua kai Agla kai Melca kai Persa.

2

Kai estaqhsan enwpion tou MwusewV kai enwpion Eleazar tou ierewV kai enwpion twn arcontwn kai pashV thV sunagwghV eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou, legousai,

3

O pathr hmwn apeqanen en th erhmw× kai autoV den hto en th sunodia twn sunaqroisqentwn kata tou Kuriou en th sunodia tou Kore, all' apeqane di' idian autou amartian kai den eicen uiouV×

4

dia ti na exaleifqh to onoma tou patroV hmwn ek mesou thV suggeneiaV autou, dioti den ecei uion; dote eiV hmaV klhronomian metaxu twn adelfwn tou patroV hmwn.

5

Kai eferen o MwushV thn krisin autwn enwpion tou Kuriou.

6

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

7

OrqwV lalousin ai qugatereV tou Salpaad× exapantoV qeleiV dwsei eiV autaV kthma eiV klhronomian metaxu twn adelfwn tou patroV autwn× kai qeleiV diabibasei eiV autaV thn klhronomian tou patroV autwn.

8

Kai qeleiV lalhsei proV touV uiouV Israhl legwn, Ean anqrwpoV tiV apoqanh kai den ech uion, tote qelete diabibasei thn klhronomian autou eiV thn qugatera autou.

9

Kai ean den ech qugatera, tote qelete dwsei thn klhronomian autou eiV touV adelfouV autou.

10

Kai ean den ech adelfouV, tote qelete dwsei thn klhronomian autou eiV touV adelfouV tou patroV autou.

11

Ean de o pathr autou den ech adelfouV, tote qelete dwsei thn klhronomian autou eiV ton suggenh autou ton plhsiesteron ek thV suggeneiaV autou, kai outoV qelei exousiazei authn. Kai touto qelei eisqai eiV touV uiouV Israhl diatagma krisewV, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.

12

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Anaba eiV touto to oroV Abarim kai ide thn ghn, thn opoian edwka eiV touV uiouV Israhl×

13

kai afou idhV authn, qeleiV prosteqh kai su eiV ton laon sou, kaqwV proseteqh Aarwn o adelfoV sou×

14

dioti seiV hnantiwqhte eiV ton logon mou en th erhmw Sin en th antilogia thV sunagwghV, wste na me agiashte eiV to udwr enwpion autwn. Touto einai to udwr Meriba en KadhV en th erhmw Sin.

15

[] Kai elalhsen o MwushV proV ton Kurion, legwn,

16

KurioV, o QeoV twn pneumatwn pashV sarkoV, aV diorish anqrwpon epi thn sunagwghn,

17

ostiV na exelqh emprosqen autwn, kai ostiV na eiselqh emprosqen autwn, kai ostiV na exagh autouV, kai ostiV na eisagh autouV× wste na mh hnai h sunagwgh tou Kuriou wV probata mh econta poimena.

18

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Labe meta sou Ihsoun ton uion tou Nauh, anqrwpon eiV ton opoion einai to pneuma, kai epiqeV thn ceira sou ep' auton×

19

kai parasthson auton enwpion Eleazar tou ierewV kai enwpion pashV thV sunagwghV kai doV eiV auton diatagaV enwpion autwn×

20

kai qeleiV epiqesei ep' auton apo thV doxhV sou, dia na upakouwsin eiV auton pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl×

21

kai qelei parastaqh enwpion Eleazar tou ierewV, ostiV qelei erwthsei peri autou kata thn krisin tou Ourim enwpion tou Kuriou× kata ton logon autou qelousin exercesqai kai kata ton logon autou qelousin eisercesqai, autoV kai panteV oi uioi Israhl met' autou kai pasa h sunagwgh.

22

Kai ekamen o MwushV, kaqwV prosetaxen eiV auton o KurioV× kai elabe ton Ihsoun kai paresthsen auton enwpion Eleazar tou ierewV, kai enwpion pashV thV sunagwghV×

23

kai epeqhke taV ceiraV autou ep' auton kai edwken eiV auton diatagaV, kaqwV prosetaxe KurioV dia ceiroV tou MwusewV.

Numbers 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: