Modern Greek Bible

Numbers 25

Numbers

Return to Index

Chapter 26

1

[] Kai meta thn plhghn elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Eleazar ton uion tou Aarwn ton ierea, legwn,

2

Labete to kefalaion pashV thV sunagwghV twn uiwn Israhl apo eikosi etwn kai epanw, kata touV oikouV twn paterwn autwn, pantaV touV dunamenouV en tw Israhl na exelqwsin eiV polemon.

3

Kai elalhsan o MwushV kai Eleazar o iereuV proV autouV eiV taV pediadaV Mwab para ton Iordanhn, katenanti thV Iericw, legonteV,

4

Ariqmhsate autouV apo eikosi etwn kai epanw, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn kai eiV touV uiouV Israhl, touV exelqontaV ek ghV Aiguptou.

5

[] Roubhn, o prwtotokoV tou Israhl× oi uioi Roubhn hsan Anwc, ex ou h suggeneia twn Anwcitwn× ek Fallou, h suggeneia twn Fallouitwn×

6

ex Esrwn, h suggeneia twn Esrwnitwn× ek tou Carmi, h suggeneia twn Carmitwn.

7

Autai einai ai suggeneiai twn Roubhnitwn× kai h apariqmhsiV autwn hto tessarakonta treiV ciliadeV kai eptakosioi triakonta.

8

kai oi uioi tou Fallou hsan Eliab×

9

kai oi uioi tou Eliab, Nemouhl kai Daqan kai Abeirwn. Outoi einai o Daqan kai o Abeirwn, oi onomastoi ekeinoi en th sunagwgh, oi stasiasanteV kata tou MwusewV kai kata tou Aarwn en th sunodia tou Kore, ote estasiasan kata tou Kuriou×

10

kai hnoixen h gh to stoma authV kai katepien autouV meta tou Kore, en tw exoloqreumw thV sunodiaV autou, ote to pur katefage touV diakosiouV penthkonta anqrwpouV× kai egeinan eiV shmeion×

11

tou Kore omwV oi uioi den apeqanon.

12

Oi uioi Sumewn kata taV oikogeneiaV autwn hsan, ek Nemouhl, h suggeneia twn Nemouhlitwn× ex Iamein, h suggeneia twn Iameinitwn× ex Iacein, h suggeneia twn Iaceinitwn×

13

ek Zera, h suggeneia twn Zeritwn× ek Saoul, h suggeneia twn Saoulitwn.

14

Autai einai ai suggeneiai twn Sumewnitwn× kata thn apariqmhsin autwn, eikosiduo ciliadeV kai diakosioi.

15

Oi uioi Gad kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek tou Sifwn, h suggeneia twn Sifwnitwn× ex Aggi, h suggeneia twn Aggitwn× ek Souni, h suggeneia twn Sounitwn×

16

ex Azeni, h suggeneia twn Azenitwn× ex Hri, h suggeneia twn Hritwn×

17

ex Arod, h suggeneia twn Aroditwn× ex Arihli, h suggeneia twn Arihlitwn.

18

Autai einai ai suggeneiai twn uiwn Gad× kata thn apariqmhsin autwn, tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi.

19

Oi uioi Iouda hsan Hr kai Aunan× kai apeqanon o Hr kai o Aunan en th gh Canaan.

20

Kai oi uioi Iouda kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek Shla, h suggeneia twn Shlanitwn× ek FareV, h suggeneia twn Faresitwn× ek Zara, h suggeneia twn Zaritwn×

21

kai oi uioi FareV hsan ex Esrwn, h suggeneia twn Esrwnitwn× ex Amoul, h suggeneia twn Amoulitwn.

22

Autai einai ai suggeneiai Iouda× kata thn apariqmhsin autwn, ebdomhkonta ex ciliadeV kai pentakosioi.

23

Oi uioi Issacar kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek Qwla, suggeneia twn Qwlaitwn× ek Foua, h suggeneia twn Founitwn×

24

ex Iasoub, h suggeneia twn Iasoubitwn× ek Simbrwn, h suggeneia twn Simbrwnitwn.

25

Autai einai ai suggeneiai Issacar× kata thn apariqmhsin autwn, exhkonta tessareV ciliadeV kai triakosioi.

26

Oi uioi Zaboulwn kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek Sered, suggeneia twn Sereditwn× ex Ailwn, h suggeneia twn Ailwnitwn× ex Ialehl, h suggeneia twn Ialehlitwn.

27

Autai einai ai suggeneiai twn Zaboulwnitwn× kata thn apariqmhsin autwn, exhkonta ciliadeV kai pentakosioi.

28

Oi uioi Iwshf kata taV suggeneiaV autwn hsan ManasshV kai Efraim.

29

Oi uioi Manassh hsan, ek Maceir, h suggeneia twn Maceiritwn. Kai o Maceir egennhse ton Galaad× ek de tou Galaad h suggeneia twn Galaaditwn×

30

outoi einai oi uioi Galaad× ex Aciezer, h suggeneia twn Aciezeritwn× ek Celek, h suggeneia twn Celekitwn×

31

kai ex Asrihl, h suggeneia twn Asrihlitwn× ek Sucem, h suggeneia twn Sucemitwn× kai ek Semida, h suggeneia twn Semidaitwn×

32

kai ex Efer, h suggeneia twn Eferitwn×

33

kai Salpaad, o uioV tou Efer, den eicen uiouV, alla qugateraV× ta de onomata twn qugaterwn tou Salpaad hsan Maala kai Noua, Agla, Melca kai Qersa.

34

Autai einai ai suggeneiai Manassh× kai h apariqmhsiV autwn, penthkonta duo ciliadeV kai eptakosioi.

35

Outoi einai oi uioi Efraim kata taV suggeneiaV autwn× ek Souqala, h suggeneia twn Souqalaitwn× ek Becer, h suggeneia twn Beceritwn× ek Tacan, h suggeneia twn Tacanitwn×

36

kai outoi einai oi uioi Souqala× ex Eran, h suggeneia twn Eranitwn.

37

Autai einai ai suggeneiai twn uiwn Efraim× kata thn apariqmhsin autwn, triakonta duo ciliadeV kai pentakosioi. Outoi einai oi uioi Iwshf kata taV suggeneiaV autwn.

38

Oi uioi Beniamin kata taV suggeneiaV autwn hsan, ek Bela, h suggeneia twn Belaitwn× ex Asbhl, h suggeneia twn Asbhlitwn× ex Aciram, h suggeneia twn Aciramitwn×

39

ek Soufam, h suggeneia twn Soufamitwn× ex Oufam, h suggeneia twn Oufamitwn×

40

kai oi uioi Bela hsan Ared kai Naaman× ex Ared, h suggeneia twn Areditwn× ek Naaman, suggeneia twn Naamitwn.

41

Outoi einai oi uioi Beniamin kata taV suggeneiaV autwn× kai h apariqmhsiV autwn hto tessarakonta pente ciliadeV kai exakosioi.

42

Outoi einai oi uioi Dan kata taV suggeneiaV autwn× ek Souam, h suggeneia twn Souamitwn× autai einai ai suggeneiai Dan kata taV suggeneiaV autwn×

43

pasai ai suggeneiai twn Souamitwn, kata thn apariqmhsin autwn, hsan exhkonta tessareV ciliadeV kai tetrakosioi.

44

Oi uioi Ashr kata taV suggeneiaV autwn hsan, ex Iemna, h suggeneia twn Iemnitwn× ex Iesoui, h suggeneia twn Iesouitwn× ek Beria, h suggeneia twn Beriaitwn×

45

ek twn uiwn Beria hsan, ex Eber, h suggeneia twn Eberitwn× ek Malcihl, h suggeneia twn Malcihlitwn×

46

kai to onoma thV qugatroV tou Ashr hto Sara.

47

Autai einai ai suggeneiai twn uiwn Ashr kata thn apariqmhsin autwn, penthkonta treiV ciliadeV kai tetrakosioi.

48

Oi uioi Nefqali kata taV suggeneiaV autwn hsan, ex Iasihl, suggeneia twn Iasihlitwn× ek Gouni, h suggeneia twn Gounitwn×

49

ex Ieser, h suggeneia twn Ieseritwn× ek Sillhm, h suggeneia twn Sillhmitwn.

50

Autai einai ai suggeneiai Nefqali kata taV suggeneiaV autwn× kai apariqmhsiV autwn hto tessarakonta pente ciliadeV kai tetrakosioi.

51

Auth einai h apariqmhsiV twn uiwn Israhl, exakosiai ciliadeV kai cilioi eptakosioi triakonta.

52

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

53

EiV toutouV qelei moirasqh h gh eiV klhronomian kata ton ariqmon twn onomatwn autwn×

54

eiV touV perissoterouV qeleiV dwsei perissoteran klhronomian kai eiV touV oligwterouV qeleiV dwsei oligwteran klhronomian× eiV ekaston qelei doqh klhronomia autou kata thn apariqmhsin autou×

55

kai h gh qelei moirasqh dia klhrwn× kata ta onomata twn fulwn, kata taV patriaV autwn, qelousi klhronomhsei×

56

kata ton klhron qelei moirasqh h klhronomia autwn metaxu pollwn kai oligwn.

57

[] Kai auth einai h apariqmhsiV twn Leuitwn, kata taV suggeneiaV autwn× ek Ghrswn, h suggeneia twn Ghrswnitwn× ek Kaaq, h suggeneia twn Kaaqitwn× ek Merari, h suggeneia twn Meraritwn.

58

Autai einai ai suggeneiai twn Leuitwn× h suggeneia twn Libnitwn, h suggeneia twn Cebrwnitwn, h suggeneia twn Maalitwn, suggeneia twn Mousitwn, h suggeneia twn Koraitwn× kai o Kaaq egennhse ton Amram.

59

To de onoma thV gunaikoV tou Amram hto Iwcabed, qugathr tou Leui, htiV egennhqh eiV ton Leui en Aiguptw× kai egennhsen eiV ton Amram ton Aarwn kai ton Mwushn kai Mariam thn adelfhn autwn.

60

Kai egennhqhsan eiV ton Aarwn Nadab kai Abioud, Eleazar kai Iqamar.

61

Apeqanon de o Nadab kai o Abioud, ote proseferan pur xenon enwpion tou Kuriou.

62

Kai h apariqmhsiV autwn hto eikositreiV ciliadeV, pan arsenikon apo enoV mhnoV kai epanw× dioti den aphriqmhqhsan metaxu twn uiwn Israhl, epeidh den edoqh eiV autouV klhronomia metaxu twn uiwn Israhl.

63

[] Outoi einai oi apariqmhqenteV dia tou MwusewV kai Eleazar tou ierewV, oitineV aphriqmhsan touV uiouV Israhl eiV taV pediadaV Mwab para ton Iordanhn katenanti thV Iericw.

64

Metaxu de toutwn den eurisketo anqrwpoV ek twn apariqmhqentwn upo tou MwusewV kai Aarwn tou ierewV, ote aphriqmhsan touV uiouV Israhl en th erhmw Sina.

65

Dioti o KurioV eipe peri autwn, ExapantoV qelousin apoqanei en th erhmw. Kai den enapeleifqh ex autwn oudeiV, ei mh Caleb o uioV tou Iefonnh kai IhsouV o uioV tou Nauh.

Numbers 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: