Modern Greek Bible

Numbers 23

Numbers

Return to Index

Chapter 24

1

[] Kai idwn o Balaam oti hto areston enwpion tou Kuriou na euloghsh ton Israhl, den uphge, kaqwV allote, na zhthsh manteiaV, all' esthse to proswpon autou proV thn erhmon.

2

Kai anuywsen o Balaam touV ofqalmouV autou kai eide ton Israhl kateskhnwmenon kata taV fulaV autwn× kai hlqen ep' auton to pneuma tou Qeou.

3

Kai arcisaV thn parabolhn autou eipe, Balaam o uioV tou Bewr eipe, kai o anqrwpoV, o ecwn anoiktouV touV ofqalmouV autou, eipen×

4

eipen ekeinoV, ostiV hkouse ta logia tou Qeou, OstiV eiden orasin tou Pantodunamou, peswn eiV ekstasin, ecwn omwV anoiktouV touV ofqalmouV autou.

5

Poson wraiai einai ai katoikiai sou, Iakwb, ai skhnai sou, Israhl.

6

WV koiladeV einai exhplwmenai, wV paradeisoi eiV ocqaV potamou, wV dendra alohV ta opoia efuteusen o KurioV, wV kedroi plhsion twn udatwn.

7

Qelei ekceei udwr ek thV antliaV autou, kai to sperma autou qelei eisqai eiV udata polla, kai o basileuV autou qelei eisqai uyhloteroV tou Agag, kai h basileia autou qelei megalunqh.

8

O QeoV exhgagen auton ex Aiguptou× ecei wV dunamin monokerwtoV× qelei katafagei ta eqnh touV polemiouV autou, kai qelei suntriyei ta osta autwn, kai qelei katatoxeusei autouV me ta belh autou.

9

Anapeswn, ekoimhqh wV lewn, kai wV skumnoV leontoV× tiV qelei exegeirei auton; EuloghmenoV o eulogwn se kai kathramenoV o katarwmenoV se.

10

[] Kai exhfqh o qumoV tou Balak enantion tou Balaam kai sunekrothse taV ceiraV autou× kai eipen o Balak proV ton Balaam, dia na katarasqhV touV ecqrouV mou se ekalesa× kai idou, su eulogwn euloghsaV autouV trithn tauthn foran×

11

twra loipon fuge eiV ton topon sou× elegon na se timhsw me timaV× all' idou, o KurioV se esterhse thV timhV.

12

Kai eipen o Balaam proV ton Balak, Den eipon kai proV touV apestalmenouV sou, touV opoiouV apesteilaV proV eme, legwn,

13

Kai an moi dwsh o Balak thn oikian autou plhrh arguriou kai crusiou, den dunamai na parabw thn prostaghn tou Kuriou, wste na kamw kalon h kakon ap' emautou, all' o, ti o KurioV lalhsh, touto qelw eipei;

14

kai twra, idou, egw upagw proV ton laon mou× elqe loipon na soi fanerwsw ti qelei kamei o laoV outoV eiV ton laon sou eiV taV escataV hmeraV.

15

[] Kai arcisaV thn parabolhn autou eipe, Balaam o uioV tou Bewr eipe, kai o anqrwpoV, o ecwn anoiktouV touV ofqalmouV autou, eipen×

16

eipen ekeinoV, ostiV hkouse ta logia tou Qeou, kai elabe thn gnwsin tou Uyistou, ostiV eiden orasin tou Pantodunamou, peswn eiV ekstasin, ecwn omwV anoiktouV touV ofqalmouV autou×

17

Qelw idei auton, all' ouci twra× qelw qewrhsei auton, all' ouci ek tou plhsion× qelei anateilei astron ex Iakwb, kai qelei anasthqh skhptron ek tou Israhl, kai qelei pataxei touV archgouV Mwab, kai exoloqreusei pantaV touV uiouV tou Shq×

18

kai o Edwm qelei eisqai klhronomia, kai o Sheir qelei eisqai klhronomia eiV touV ecqrouV autou× kai o Israhl qelei praxei en iscui×

19

kai qelei exelqei ex Iakwb o exousiazwn, kai qelei exoloqreusei ton diaswqenta ek thV polewV.

20

Kai idwn ton Amalhk, hrcise thn parabolhn autou kai eipen, O Amalhk einai arch twn eqnwn× all' en tw telei autou qelei afanisqh.

21

Kai idwn ton Kenaion, hrcise thn parabolhn autou kai eipen, Iscura einai h katoikia sou, kai qeteiV thn fwlean sou epi thn petran×

22

plhn o KenaioV qelei kataporqhqh, ewsou se ferh aicmalwton o Assour.

23

Kai epanelabe thn parabolhn autou kai eipen, W tiV qelei zhsei, otan o QeoV kamh touto;

24

Kai ploia qelousin elqei apo twn paraliwn twn Khtiaiwn, kai qelousi kataqliyei ton Assour, kai qelousi kataqliyei ton Eber× alla kai ekeinoi qelousin exafanisqh.

25

Kai shkwqeiV o Balaam anecwrhse kai epestreyen eiV ton topon autou× o de Balak aphlqe kai autoV eiV thn odon autou.

Numbers 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: