Modern Greek Bible

Numbers 22

Numbers

Return to Index

Chapter 23

1

[] Kai eipen o Balaam proV ton Balak, Oikodomhson moi entauqa epta bwmouV kai etoimason moi entauqa epta moscouV kai epta kriouV.

2

Kai ekamen o Balak kaqwV eipen o Balaam× kai proseferan o Balak kai o Balaam moscon kai krion ef' ekaston bwmon.

3

Kai eipen o Balaam proV ton Balak, Sthqi plhsion tou olokautwmatoV sou kai egw qelw upagei iswV fanh o KurioV eiV sunanthsin mou× kai o, ti deixh eiV eme, touto qelw soi anaggeilei. Kai uphgen eiV topon uyhlon.

4

Kai sunhnthsen o QeoV ton Balaam× kai eipe proV auton, Htoimasa touV epta bwmouV, kai prosefera moscon kai krion ef' ekaston bwmon.

5

Kai ebalen o KurioV logon eiV to stoma tou Balaam kai eipen, Epistreyon proV ton Balak, kai outw qeleiV eipei.

6

Kai epestreye proV auton, kai idou, istato plhsion tou olokautwmatoV autou, autoV kai panteV oi arconteV tou Mwab.

7

Kai hrcise thn parabolhn autou kai eipe, Balak me eferen ek thV Aram, o basileuV tou Mwab ek twn orewn twn proV anatolaV, legwn, Elqe, katarasqhti moi ton Iakwb× kai elqe, anaqematison ton Israhl.

8

PwV na katarasqw ton opoion o QeoV den kataratai; h pwV na anaqematisw ton opoion o KurioV den aneqematise;

9

Dioti apo thV korufhV twn orewn blepw auton, kai apo twn lofwn qewrw auton× idou, laoV, ostiV qelei katoikhsei monoV, kai den qelei logariasqh metaxu twn eqnwn×

10

tiV dunatai na ariqmhsh thn ammon tou Iakwb, kai ton ariqmon tou tetartou tou Israhl; eiqe na apoqanw kata ton qanaton twn dikaiwn, kai to teloV mou na hnai omoion me to teloV autou.

11

Kai eipen o Balak proV ton Balaam, Ti moi ekameV; dia na katarasqhV touV ecqrouV mou se parelabon× kai idou, su eulogwn euloghsaV autouV.

12

O de apokriqeiV eipe, Den prepei na prosexw o, ti o KurioV ebalen eiV to stoma mou, touto na eipw;

13

[] Kai eipe proV auton o Balak, Elqe, parakalw, met' emou eiV allon topon, oqen qeleiV idei auton× monon thn akran autou qeleiV idei, to de olon autou den qeleiV idei× kai katarasqhti moi auton ekeiqen.

14

Kai eferen auton eiV thn pediada Zofim epi thn korufhn tou Fasga, kai wkodomhsen epta bwmouV kai prosefere moscon kai krion ef' ekaston bwmon.

15

Kai eipe proV ton Balak, Sthqi autou plhsion tou olokautwmatoV sou kai egw qelw sunanthsei ekei ton Kurion.

16

Kai sunhnthsen o KurioV ton Balaam, kai ebale logon eiV to stoma autou kai eipen, Epistreyon proV ton Balak kai eipe outw.

17

Kai hlqe proV auton× kai idou, autoV istato plhsion tou olokautwmatoV autou kai oi arconteV tou Mwab met' autou. Kai eipe proV auton o Balak, Ti elalhsen o KurioV;

18

Kai arcisaV thn parabolhn autou eipe, Shkwqhti, Balak, kai akouson× doV akroasin eiV eme, su o uioV tou Sepfwr×

19

o QeoV den einai anqrwpoV na yeusqh, oute uioV anqrwpou na metamelhqh× autoV eipe kai den qelei ektelesei; h elalhse kai den qelei emmeinei;

20

Idou, eulogian parelabon× kai euloghse× kai egw den dunamai na metastreyw authn.

21

Den eqewrhsen anomian eiV ton Iakwb, oude eide diastrofhn eiV ton Israhl× KurioV o QeoV autou einai met' autou, kai alalagmoV basilewV einai metaxu autwn.

22

O QeoV exhgagen autouV ex Aiguptou× ecousin wV dunamin monokerwtoV.

23

BebaiwV oudemia gohteia den iscuei kata tou Iakwb, oude manteia kata tou Israhl× kata kairon qelei lalhqh peri tou Iakwb kai peri tou Israhl, Ti katwrqwsen o QeoV.

24

Idou, o laoV qelei shkwqh wV lewn, kai qelei egerqh wV skumnoV× den qelei koimhqh ewsou fagh to qhrama, kai pih to aima twn pefoneumenwn.

25

Kai eipen o Balak proV ton Balaam, Mhte na katarasqhV autouV diolou mhte na euloghshV autouV diolou.

26

ApokriqeiV de o Balaam eipe proV ton Balak, Den se elalhsa, legwn, Pan o, ti moi eiph o KurioV, touto prepei na kamw;

27

Kai eipen o Balak proV ton Balaam, Elqe, parakalw, qelw se ferei eiV allon topon, iswV qelei aresei eiV ton Qeon na moi katarasqhV auton ekeiqen.

28

Kai eferen o Balak ton Balaam epi thn korufhn tou Fegwr, to opoion blepei proV Gesimwn.

29

Kai eipen o Balaam proV ton Balak, oikodomhson moi entauqa epta bwmouV kai etoimason moi entauqa epta moscouV kai epta kriouV.

30

kai ekamen o Balak wV eipen o Balaam kai prosefere moscon kai krion ef' ekaston bwmon.

Numbers 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: