Modern Greek Bible

Numbers 21

Numbers

Return to Index

Chapter 22

1

[] Kai shkwqenteV oi uioi Israhl estratopedeusan eiV taV pediadaV tou Mwab, para ton Iordanhn, katenanti thV Iericw.

2

Kai Balak o uioV tou Sepfwr eide panta osa ekamen o Israhl eiV touV AmorraiouV.

3

Kai efobhqh o Mwab ton laon sfodra, dioti hsan polloi× kai hto o Mwab eiV amhcanian ex aitiaV twn uiwn Israhl.

4

Kai eipen o Mwab proV touV presbuterouV tou Madiam, Twra qelei katafagei to plhqoV touto panta ta perix hmwn, kaqwV o bouV katatrwgei ton corton thV pediadoV. Kai Balak o uioV tou Sepfwr hto basileuV twn Mwabitwn kat' ekeinon ton kairon.

5

Kai apesteile presbeiV proV ton Balaam, uion tou Bewr, eiV Feqora, keimenhn plhsion tou potamou thV ghV twn uiwn tou laou autou, dia na proskalesh auton, legwn, Idou, laoV exhlqen ex Aiguptou× idou, perikaluptei to proswpon thV ghV, kai kaqhtai enantion mou×

6

twra loipon elqe, se parakalw, katarasqhti moi ton laon touton, dioti einai dunatwteroV mou× iswV uperiscusw, na pataxwmen autouV kai na ekdiwxw autouV ek thV ghV× epeidh exeurw, oti ontina euloghshV einai euloghmenoV, kai ontina katarasqhV einai kathramenoV.

7

Kai uphgan oi presbuteroi tou Mwab kai oi presbuteroi tou Madiam, feronteV ta dwra thV manteiaV eiV taV ceiraV autwn× kai hlqon proV Balaam kai eipon proV auton touV logouV tou Balak.

8

O de eipe proV autouV, Meinate entauqa tauthn thn nukta kai qelw apokriqh eiV esaV o, ti lalhsh o KurioV proV eme. Kai emeinan meta tou Balaam oi arconteV tou Mwab.

9

Kai hlqen o QeoV eiV ton Balaam kai eipe, Ti qelousin oi anqrwpoi outoi meta sou;

10

Kai eipen o Balaam proV ton Qeon, Balak o uioV tou Sepfwr, basileuV tou Mwab, apesteile proV eme legwn,

11

Idou, laoV exhlqen ex Aiguptou kai katekaluye to proswpon thV ghV× elqe twra, katarasqhti moi auton× iswV uperiscusw na nikhsw auton kai na ekdiwxw auton.

12

Kai eipen o QeoV proV ton Balaam, Mh upaghV met' autwn× mh katarasqhV ton laon, dioti einai euloghmenoV.

13

Kai shkwqeiV thn aughn o Balaam eipe proV touV arcontaV tou Balak, Upagete eiV thn ghn saV× dioti den moi sugcwrei o KurioV na elqw meq' umwn.

14

Kai shkwqenteV oi arconteV tou Mwab, hlqon proV ton Balak kai eipon, Den qelei o Balaam na elqh meq' hmwn.

15

[] Kai o Balak apesteile palin arcontaV perissoterouV kai entimoterouV toutwn×

16

kai hlqon proV ton Balaam kai eipon proV auton, outw legei Balak o uioV tou Sepfwr× Mh empodisqhV, se parakalw, na elqhV proV eme×

17

dioti qelw se timhsei me megalaV timaV, kai qelw kamei pan o, ti moi eiphV× elqe loipon, parakalw, katarasqhti moi ton laon touton.

18

Kai apekriqh o Balaam kai eipe proV touV doulouV tou Balak, Kai ean moi dwsh o Balak thn oikian autou plhrh arguriou kai crusiou, den dunamai na parabw ton logon Kuriou tou Qeou mou, dia na kamw oligwteron h perissoteron×

19

dia touto meinate entauqa, parakalw, kai seiV thn nukta tauthn, dia na idw ti qelei eipei oti o KurioV proV eme.

20

Kai hlqen o QeoV proV ton Balaam thn nukta kai eipe proV auton, Ean elqwsin oi anqrwpoi dia na se kaleswsi, shkwqeiV upage met' autwn× plhn o, ti soi eipw, touto qeleiV kamei.

21

Kai eshkwqh o Balaam to prwi, kai esamarwse thn onon autou kai uphge meta twn arcontwn tou Mwab.

22

[] Kai exhfqh h orgh tou Qeou oti uphge× kai estaqh aggeloV Kuriou en th odw emprosqen autou, dia na enantiwqh eiV auton× autoV de ekaqhto epi thV onou autou kai duo douloi autou hsan met' autou×

23

kai idousa h onoV ton aggelon tou Kuriou istamenon en th odw, kai thn romfaian autou gegumnwmenhn en th ceiri autou, exeklinen h onoV ek thV odou kai uphgainen proV thn pediada× kai ektuphsen o Balaam thn onon, dia na epanaferh authn eiV thn odon.

24

All' o aggeloV tou Kuriou estaqh en mia stenh odw twn ampelwnwn, opou hto fragmoV enteuqen kai fragmoV enteuqen×

25

kai idousa h onoV ton aggelon tou Kuriou, proseqliyen eauthn proV ton toicon kai suneqliye ton poda tou Balaam eiV ton toicon× autoV de ektuphsen authn palin.

26

Kai o aggeloV tou Kuriou uphge paremproV, kai estaqh en stenw topw, opou den hto odoV dia na ekklinh dexia h aristera×

27

kai idousa h onoV ton aggelon tou Kuriou, sunekaqhsen upokatw tou Balaam× kai qumwqeiV o Balaam, ektuphse thn onon dia thV rabdou.

28

Kai hnoixen o KurioV to stoma thV onou× kai eipe proV ton Balaam, Ti soi ekama, kai me ektuphsaV trithn tauthn foran;

29

Kai eipen o Balaam proV thn onon, Dioti me enepaixaV× eiqe na eicon macairan en th ceiri mou, dioti twra hqelon se qanatwsei.

30

Kai h onoV eipe proV ton Balaam, Den eimai egw h onoV sou, epi thV opoiaV ekaqizeV af' ou cronou me eceiV ewV thV hmeraV tauthV; hmhn pote suneiqismenh na kamnw outwV eiV se; O de eipen, Ouci.

31

Kai hnoixen o KurioV touV ofqalmouV tou Balaam, kai eide ton aggelon tou Kuriou istamenon en th odw kai thn romfaian autou gegumnwmenhn en th ceiri autou× kai kuyaV prosekunhsen epi proswpon autou.

32

Kai eipe proV auton o aggeloV tou Kuriou, Dia ti ektuphsaV thn onon sou trithn tauthn foran; idou, egw exhlqon dia na soi enantiwqw, dioti o dromoV sou einai diestrammenoV enwpion mou×

33

kai idousa me h onoV exeklinen ap' emou trithn tauthn foran× allwV, ean den exeklinen ap' emou twra se men hqelon foneusei, ekeinhn de hqelon afhsei zwsan.

34

Kai eipen o Balaam proV ton aggelon tou Kuriou, Hmarthsa× dioti den hxeuron oti su estekeV en th odw enantion mou× oqen twra, ean den hnai areston eiV se, epistrefw.

35

Kai eipen o aggeloV tou Kuriou proV ton Balaam, Upage meta twn anqrwpwn× plhn o, ti soi eipw, touto qeleiV lalhsei. Kai uphgen o Balaam meta twn arcontwn tou Balak.

36

[] Kai akousaV o Balak oti hrceto o Balaam, exhlqe na proupanthsh auton, ewV eiV polin tina tou Mwab, keimenhn en toiV orioiV tou Arnwn, ostiV einai to escaton orion.

37

Kai eipen o Balak proV ton Balaam, Den apesteila proV se meta spoudhV na se kalesw; dia ti den hlqeV proV eme; mhpwV den eimai ikanoV na se timhsw;

38

Kai eipen o Balaam proV ton Balak, Idou, hlqon proV se× ecw twra thn dunamin na lalhsw ti; ontina logon balh o QeoV eiV to stoma mou, touton qelw lalhsei.

39

Kai uphgen o Balaam meta tou Balak, kai hlqon eiV Kiriaq-ouzwq.

40

Kai equsiasen o Balak boaV kai probata, kai epemyen ex autwn proV ton Balaam kai proV touV arcontaV touV met' autou.

41

Kai to prwi elaben o Balak ton Balaam, kai anebibasen auton epi touV uyhlouV topouV tou Baal, kai ekeiqen eide thn akran tou laou.

Numbers 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: