Modern Greek Bible

Numbers 20

Numbers

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai hkousen o CananaioV o basileuV thV Arad, o katoikwn proV meshmbrian, oti hlqen o Israhl dia thV odou Aqareim, kai epolemhsen enantion tou Israhl kai sunelaben ex autwn aicmalwtouV.

2

Kai huchqh o Israhl euchn proV ton Kurion kai eipen, Ean twonti paradwshV ton laon touton eiV thn ceira mou, qelw katastreyei taV poleiV autwn.

3

Kai eishkousen o KurioV thV fwnhV tou Israhl kai paredwke touV CananaiouV× kai katestreyan autouV kai taV poleiV autwn× kai ekalesan to onoma tou topou Orma.

4

[] Kai eshkwqhsan apo tou orouV Wr dia thV odou thV EruqraV qalasshV, dia na perielqwsi thn ghn Edwm× kai wligoyuchsen o laoV en th odw.

5

Kai elalhsen o laoV kata tou Qeou kai kata tou MwusewV, legonteV, Dia ti anebibasaV hmaV ex Aiguptou dia n' apoqanwmen en th erhmw; dioti artoV den einai kai udwr den einai kai h yuch hmwn ahdiase ton arton touton, ton elafron.

6

Kai apesteilen o KurioV epi ton laon touV ofeiV touV flogerouV kai edagkanon ton laon, kai laoV poluV ek tou Israhl apeqane.

7

Kai elqwn o laoV proV ton Mwushn eipon, Hmarthsamen, dioti elalhsamen kata tou Kuriou kai kata sou× dehqhti tou Kuriou na shkwsh touV ofeiV af' hmwn. Kai edehqh o MwushV uper tou laou.

8

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Kame eiV seauton ofin flogeron kai bale auton epi xulou× kai paV ostiV dagkasqh kai embleyh eiV auton, qelei zhsei.

9

Kai ekamen o MwushV ofin calkoun kai ebalen auton epi xulou× kai ean ofiV edagkane tina, emblepwn outoV eiV ton ofin ton calkoun, ezh.

10

[] Kai eshkwqhsan oi uioi Israhl kai estratopedeusan en Wbwq.

11

Kai shkwqenteV apo Wbwq estratopedeusan eiV Iie-abarim, en th erhmw th kata proswpon tou Mwab, proV anatolaV hliou.

12

Ekeiqen shkwqenteV estratopedeusan en th koiladi Zared.

13

Ekeiqen shkwqenteV estratopedeusan eiV to peran tou Arnwn, ostiV einai en th erhmw kai exercetai ek twn oriwn twn Amorraiwn× dioti o Arnwn einai to orion tou Mwab, metaxu Mwab kai Amorraiwn.

14

Dia touto legetai en tw bibliw twn polemwn tou Kuriou, Kata ton Baeb en Soufa, kai epi twn ruakwn tou Arnwn,

15

kai epi tou reumatoV twn ruakwn, to opoion katabainei eiV thn polin Ar kai keitai eiV ta oria tou Mwab.

16

Kai ekeiqen hlqon eiV Bhr× touto einai to frear, peri tou opoiou eipe KurioV proV ton Mwushn, Sunaxon ton laon, kai qelw dwsei udwr eiV autouV.

17

Tote eyalen o Israhl thn wdhn tauthn× Anaba, w frear× yallete eiV auto×

18

oi arconteV eskayan to frear, oi eugeneiV tou laou eskayan, dia prostaghV tou nomoqetou, me taV rabdouV autwn. Kai apo thV erhmou hlqon eiV Mattana,

19

kai apo Mattana eiV Naalihl, kai apo Naalihl eiV Bamwq,

20

kai apo Bamwq thV koiladoV thV en th gh Mwab, epi thV korufhV Fasga, to opoion blepei proV Gesimwn.

21

[] Kai apesteilen o Israhl presbeiV proV ton Shwn basilea twn Amorraiwn legwn,

22

AV peraswmen dia thV ghV sou× den qelomen klinei eiV touV agrouV oute eiV touV ampelwnaV× den qelomen piei udwr ek twn freatwn× alla dia thV basilikhV odou qelomen poreuqh, ewsou peraswmen ta oria sou.

23

Kai o Shwn den afhke ton Israhl na perash dia twn oriwn autou× all' o Shwn sunhgage panta ton laon autou kai exhlqe na paratacqh enantion tou Israhl eiV thn erhmon× kai hlqen eiV Iassa kai epolemhsen enantion tou Israhl.

24

Kai epataxen o Israhl auton en stomati macairaV kai katekurieuse thn ghn autou apo Arnwn ewV Iabok, mecri twn uiwn Ammwn× epeidh ta oria twn uiwn Ammwn hsan ocura.

25

Kai ekurieusen o Israhl pasaV taV poleiV tautaV× kai katwkhsen o Israhl eiV pasaV taV poleiV twn Amorraiwn, eiV Esebwn kai eiV pasaV taV kwmaV authV×

26

epeidh h Esebwn hto h poliV tou Shwn basilewV twn Amorraiwn, ostiV eice polemhsei proteron ton basilea tou Mwab kai elabe pasan thn ghn autou apo thV ceiroV autou, ewV Arnwn.

27

Dia touto legousin oi paroimiastai, Elqete eiV Esebwn× AV ktisqh kai aV kataskeuasqh h poliV tou Shwn×

28

dioti pur exhlqen apo Esebwn, flox apo thV polewV tou Shwn× katefage thn Ar tou Mwab, kai touV arcontaV twn uyhlwn topwn tou Arnwn×

29

ouai eiV se, Mwab ApwlesqhV, lae tou CemwV× edwke touV diaswqentaV uiouV autou, kai taV qugateraV autou aicmalwtouV eiV ton Shwn basilea twn Amorraiwn×

30

HmeiV katetoxeusamen autouV× h Esebwn hfanisqh ewV Daibwn, kai kathrhmwsamen autouV ewV Nofa, to opoion ekteinetai ewV Medeba.

31

Kai katwkhsen o Israhl en th gh twn Amorraiwn.

32

Kai apesteilen o MwushV na kataskopeuswsi thn Iazhr× kai ekurieusan taV kwmaV authV kai exediwxan touV AmorraiouV touV katoikountaV ekei.

33

Kai streyanteV anebhsan thn odon thn eiV Basan× kai exhlqen o Wg basileuV thV Basan eiV sunanthsin autwn, autoV kai paV o laoV autou, proV machn eiV Edrei.

34

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Mh fobhqhV auton× dioti eiV taV ceiraV sou paredwka auton kai panta ton laon autou kai thn ghn autou× kai qeleiV kamei eiV auton, wV ekameV eiV ton Shwn basilea twn Amorraiwn ton katoikounta en Esebwn.

35

Kai epataxan auton kai touV uiouV autou, kai panta ton laon autou, ewsou den enapeleifqh eiV auton ouden× kai katekurieusan thn ghn autou.

Numbers 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: