Modern Greek Bible

Numbers 19

Numbers

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kai hlqon oi uioi Israhl, pasa sunagwgh, eiV thn erhmon Sin, ton prwton mhna× kai emeinen o laoV en KadhV× kai apeqanen ekei h Mariam kai etafh ekei.

2

Kai den hto udwr dia thn sunagwghn× kai sunhqroisqhsan kata tou MwusewV kai kata tou Aarwn.

3

Kai o laoV eloidorei kata tou MwusewV kai eipon, legonteV, Eiqe n' apeqnhskomen, ote oi adelfoi hmwn apeqanon enwpion tou Kuriou.

4

Kai dia ti anebibasate thn sunagwghn tou Kuriou eiV thn erhmon tauthn, dia na apoqanwmen ekei hmeiV kai ta kthnh hmwn;

5

kai dia ti anebibasate hmaV ek thV Aiguptou, dia na ferhte hmaV eiV ton kakon touton topon; outoV den einai topoV sporaV h sukwn h ampelwn h rodiwn× oude udwr uparcei dia na piwmen.

6

Kai hlqon o MwushV kai o Aarwn ap' emprosqen thV sunagwghV eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou kai epeson kata proswpon autwn× kai efanh eiV autouV h doxa tou Kuriou.

7

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

8

Labe thn rabdon kai sugkaleson thn sunagwghn su kai Aarwn o adelfoV sou, kai lalhsate proV thn petran enwpion autwn× kai qelei dwsei ta udata authV, kai qeleiV ekbalei eiV autouV udwr ek thV petraV× kai qeleiV potisei thn sunagwghn kai ta kthnh autwn.

9

Kai elaben o MwushV thn rabdon ap' emprosqen tou Kuriou, kaqwV prosetaxen eiV auton×

10

kai sunekalesan MwushV kai o Aarwn thn sunagwghn emprosqen thV petraV× kai eipe proV autouV, Akousate twra, seiV oi apeiqeiV× na saV ekbalwmen udwr ek thV petraV tauthV;

11

Kai uywsaV o MwushV thn ceira autou ektuphse me thn rabdon autou thn petran diV× kai exhlqon udata polla× kai epien h sunagwgh kai ta kthnh autwn.

12

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn, Epeidh den me episteusate, dia na me agiashte emprosqen twn uiwn Israhl, dia touto seiV den qelete ferei thn sunagwghn tauthn eiV thn ghn, thn opoian edwka eiV autouV.

13

touto einai to udwr Meriba× dioti oi uioi Israhl eloidorhsan kata tou Kuriou, kai autoV hgiasqh en autoiV.

14

[] Kai apesteile MwushV presbeiV apo KadhV proV ton basilea tou Edwm, legwn, Tauta legei o adelfoV sou Israhl× su exeureiV pasan thn talaipwrian htiV maV eurhken×

15

oti katebhsan oi patereV hmwn eiV thn Aigupton kai katwkhsamen polun kairon en Aiguptw× kai oi Aiguptioi katedunasteusan hmaV kai touV pateraV hmwn×

16

kai anebohsamen proV ton Kurion kai autoV eishkouse thV fwnhV hmwn kai apesteilen aggelon kai exhgagen hmaV ek thV Aiguptou× kai idou, eimeqa en KadhV, polei eiV ta akra twn oriwn sou×

17

aV peraswmen, parakalw, dia thV ghV sou× den qelomen perasei dia twn agrwn h dia twn ampelwnwn, oude qelomen piei udwr ek twn freatwn× qelomen perasei dia thV basilikhV odou× den qelomen ekklinei dexia h aristera, ewsou peraswmen ta oria sou.

18

Kai eipe proV auton o Edwm, Den qeleiV perasei dia thV ghV mou× ei de mh, qelw exelqei en macaira eiV sunanthsin sou.

19

Kai oi uioi Israhl eipon proV auton, HmeiV diabainomen dia thV lewforou× kai ean egw kai ta kthnh mou piwmen ek tou udatoV sou, qelw plhrwsei auto× qelw diabh monon epi podoV, ouden allo.

20

O de eipe, Den qeleiV diabh. Kai exhlqen o Edwm enantion autou meta pollou laou kai en ceiri iscura.

21

OutwV hrnhqh o Edwm na dwsh diabasin eiV ton Israhl dia twn oriwn autou× kai exeklinen o Israhl ap' autou.

22

[] Kai eshkwqhsan oi uioi Israhl, pasa h sunagwgh, apo KadhV kai hlqon eiV to oroV Wr.

23

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn en tw orei Wr plhsion twn oriwn thV ghV Edwm, legwn,

24

O Aarwn qelei prosteqh eiV ton laon autou× dioti den qelei eiselqei eiV thn ghn, thn opoian edwka eiV touV uiouV Israhl× epeidh hpeiqhsate eiV ton logon mou eiV to udwr Meriba×

25

labe ton Aarwn kai Eleazar ton uion autou kai anabibason autouV eiV to oroV Wr×

26

kai ekduson ton Aarwn thn stolhn autou kai enduson authn Eleazar ton uion autou× kai o Aarwn qelei prosteqh eiV ton laon autou kai qelei apoqanei ekei.

27

Kai ekamen o MwushV kaqwV prosetaxen o KurioV× kai anebhsan eiV to oroV Wr emprosqen pashV thV sunagwghV.

28

Kai exedusen o MwushV ton Aarwn thn stolhn autou kai enedusen authn Eleazar ton uion autou× kai apeqanen o Aarwn ekei epi thV korufhV tou orouV× kai katebhsan MwushV kai Eleazar apo tou orouV.

29

Kai eide pasa h sunagwgh oti eteleuthsen o Aarwn× kai epenqhsan ton Aarwn triakonta hmeraV paV o oikoV Israhl.

Numbers 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: