Modern Greek Bible

Numbers 18

Numbers

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn legwn,

2

Touto einai to diatagma tou nomou, to opoion o KurioV prosetaxe legwn, Eipe proV touV uiouV Israhl na ferwsin eiV se xanqhn damalin amwmon, mh ecousan elattwma, epi thV opoiaV den epeblhqh zugoV×

3

kai qelete dwsei authn eiV ton Eleazar ton ierea kai qelei ferei authn exw tou stratopedou× kai qelousi sfaxei authn enwpion autou.

4

Kai qelei labei Eleazar o iereuV apo tou aimatoV authV dia tou daktulou autou kai qelei rantisei eptakiV apo tou aimatoV authV kat' emprosqen tou proswpou thV skhnhV tou marturiou.

5

Kai qelousi kausei thn damalin enwpion autou× to derma authV kai to kreaV authV kai to aima authV meta thV koprou authV qelousi kah.

6

Kai o iereuV qelei labei xulon kedrinon kai usswpon kai kokkinon kai qelei riyei auta eiV to meson tou katakaumatoV thV damalewV.

7

Tote qelei plunei ta imatia autou o iereuV kai qelei lousei to swma autou en udati kai meta tauta qelei eiselqei eiV to stratopedon kai qelei eisqai akaqartoV o iereuV ewV esperaV.

8

Kai o kaiwn authn qelei plunei ta imatia autou en udati kai qelei lousei to swma autou en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

9

Kai anqrwpoV kaqaroV qelei sunaxei thn stakthn thV damalewV kai qelei apoqesei authn exw tou stratopedou eiV topon kaqaron× kai qelei fulattesqai dia thn sunagwghn twn uiwn Israhl dia udwr cwrismou× touto einai dia kaqarismon amartiaV.

10

Kai o sunaxaV thn stakthn thV damalewV qelei plunei ta imatia autou kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV× kai touto qelei eisqai eiV touV uiouV Israhl kai eiV touV xenouV touV paroikountaV metaxu umwn eiV nomimon aiwnion.

11

[] OstiV eggish nekron swma anqrwpou, outoV qelei eisqai akaqartoV epta hmeraV.

12

OutoV qelei agnisqh dia toutou thn trithn hmeran kai thn hmeran thn ebdomhn qelei eisqai kaqaroV× ean omwV den agnisqh thn trithn hmeran, oude thn ebdomhn hmeran qelei eisqai kaqaroV.

13

OstiV eggish nekron swma opoioudhpote teqnewtoV anqrwpou kai den agnisqh, miainei thn skhnhn tou Kuriou× kai h yuch ekeinh qelei exoloqreuqh ek tou Israhl× epeidh den errantisqh ep' auton to udwr tou cwrismou, qelei eisqai akaqartoV× h akaqarsia autou menei ep' auton.

14

OutoV einai o nomoV otan anqrwpoV tiV apoqanh en skhnh× PanteV oi eisercomenoi eiV thn skhnhn kai panta ta en th skhnh qelousin eisqai akaqarta epta hmeraV×

15

kai pan aggeion anoikton, mh econ skepasma dedemenon epanwqen autou, einai akaqarton.

16

Kai ostiV eggish en th pediadi pefoneumenon tina dia macairaV h nekron swma h ostoun anqrwpou h mnhma, qelei eisqai akaqartoV epta hmeraV.

17

Kai qelousi labei dia ton akaqarton apo thV stakthV thV kauqeishV damalewV dia kaqarismon thV amartiaV, kai qelei cuqh ep' authn udwr zwn eiV aggeion.

18

Kai anqrwpoV kaqaroV qelei labei usswpon, kai embayaV eiV to udwr qelei rantisei epi thn skhnhn kai panta ta skeuh kai epi touV anqrwpouV touV eureqentaV ekei kai ep' ekeinon ostiV hggisen ostoun h pefoneumenon h nekron h mnhma.

19

Kai o kaqaroV qelei rantisei epi ton akaqarton thn trithn hmeran kai thn ebdomhn hmeran× thn de ebdomhn hmeran qelei agnisei auton× kai autoV qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati× kai to esperaV qelei eisqai kaqaroV.

20

O de anqrwpoV ostiV einai akaqartoV kai den agnisqh, h yuch ekeinh qelei exoloqreuqh ek mesou thV sunagwghV× dioti to agiasthrion tou Kuriou emiane× to udwr tou cwrismou den errantisqh ep' auton× autoV einai akaqartoV.

21

Kai qelei eisqai eiV autouV nomimon aiwnion, oti ostiV rantish to udwr tou cwrismou, qelei plunei ta imatia autou, kai ostiV eggish to udwr tou cwrismou qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

22

Kai pan o, ti eggish o akaqartoV, touto qelei eisqai akaqarton× kai h yuch htiV eggish auto, qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

Numbers 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: