Modern Greek Bible

Numbers 17

Numbers

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Aarwn, Su kai oi uioi sou kai o oikoV tou patroV sou meta sou qelete bastazei thn anomian tou agiasthriou× kai su kai oi uioi sou meta sou qelete bastazei thn anomian thV ierateiaV saV.

2

Kai eti touV adelfouV sou, thn fulhn tou Leui, thn fulhn tou patroV sou, fere meta sou, dia na hnai hnwmenoi meta sou kai na se uphretwsi× su omwV kai oi uioi sou meta sou qelete uphretei emprosqen thV skhnhV tou marturiou.

3

Kai qelousi fulattei taV fulakaV sou kai taV fulakaV olhV thV skhnhV× monon eiV ta skeuh tou agiasthriou kai eiV to qusiasthrion den qelousi plhsiazei, dia na mh apoqanwsi mhte autoi mhte seiV.

4

Kai qelousin eisqai hnwmenoi meta sou kai qelousi fulattei taV fulakaV thV skhnhV tou marturiou kata pasaV taV uphresiaV thV skhnhV× kai xenoV den qelei saV plhsiazei.

5

Kai qelete fulattei taV fulakaV tou agiasthriou kai taV fulakaV tou qusiasthriou, kai den qelei eisqai pleon orgh eiV touV uiouV Israhl.

6

Kai egw, idou, elabon touV adelfouV saV touV LeuitaV ek mesou twn uiwn Israhl× outoi einai dedomenoi eiV esaV dwron dia ton Kurion, dia na ektelwsi taV uphresiaV thV skhnhV tou marturiou.

7

Su de kai oi uioi sou meta sou qelete fulattei thn ierateian saV eiV panta ta tou qusiasthriou kai ta entoV tou parapetasmatoV, kai qelete kamnei thn uphresian. Dwron edwka thn uphresian thV ierateiaV saV× kai ostiV xenoV plhsiash, qelei qanatonesqai.

8

[] Kai eipe KurioV proV ton Aarwn, Idou, egw edwka eti eiV se thn epistasian twn uyoumenwn prosforwn mou apo pantwn twn hgiasmenwn para twn uiwn Israhl× eiV se edwka auta dia to crisma kai eiV touV uiouV sou eiV nomimon aiwnion.

9

Touto qelei eisqai sou apo twn agiwtatwn ek twn dia puroV prosferomenwn× panta ta dwra autwn, pasai ai ex alfitwn prosforai autwn kai pasai ai peri amartiaV prosforai autwn kai pasai ai peri anomiaV prosforai autwn, taV opoiaV qelousin apodidei eiV eme, agiwtata qelousin eisqai dia se kai dia touV uiouV sou.

10

En tw agiw twn agiwn qelete trwgei auta× pan arsenikon qelei trwgei auta× agia qelousin eisqai eiV se.

11

Kai touto einai sou, h uyoumenh prosfora ek twn dwrwn autwn, meta paswn twn kinhtwn prosforwn twn uiwn Israhl× eiV se edwka auta kai eiV touV uiouV sou kai eiV taV qugateraV sou meta sou eiV nomimon aiwnion× paV kaqaroV en tw oikw sou qelei trwgei auta.

12

Pan to exaireton tou elaiou, kai pan to exaireton tou oinou kai tou sitou, taV aparcaV autwn, osa prosferwsin eiV ton Kurion, eiV se edwka auta×

13

Panta ta prwtogennhmata thV ghV, osa ferwsi proV ton Kurion, sou qelousin eisqai paV kaqaroV en tw oikw sou qelei trwgei auta.

14

Pan kaqierwma tou Israhl qelei eisqai sou.

15

Pan dianoigon mhtran ek pashV sarkoV, to opoion prosferwsi proV ton Kurion, apo anqrwpou ewV kthnouV, sou qelei eisqai plhn ta prwtotoka twn anqrwpwn qelousin exapantoV exagorazesqai kai ta prwtotoka twn kthnwn twn akaqartwn qelousin exagorazesqai.

16

Kai osa prepei na exagorasqwsin apo hlikiaV enoV mhnoV, qelousin exagorazesqai kata thn ektimhsin sou, dia pente siklouV arguriou, kata ton siklon ton agion, ostiV einai eikosi gera.

17

Ta prwtotoka omwV twn bown h ta prwtotoka twn probatwn h ta prwtotoka twn aigwn den qelousin exagorazesqai× agia einai× to aima autwn qeleiV rantizei epi to qusiasthrion, kai to pacoV autwn qeleiV kaiei dia prosforan ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

18

Kai to kreaV autwn qelei eisqai sou, kaqwV to kinhton sthqoV kai o dexioV wmoV einai sou.

19

PasaV taV uyoumenaV prosforaV twn agiwn pragmatwn, taV opoiaV oi uioi Israhl prosferwsin eiV ton Kurion, edwka eiV se kai eiV touV uiouV sou kai eiV taV qugateraV sou meta sou eiV nomimon aiwnion. Auth einai diaqhkh alatoV pantoteinh enwpion tou Kuriou eiV se kai eiV to sperma sou meta sou.

20

[] Kai eipe KurioV proV ton Aarwn, En th gh autwn den qeleiV ecei klhronomian oude qeleiV ecei merida metaxu autwn× egw eimai h meriV sou kai h klhronomia sou en mesw twn uiwn Israhl.

21

Kai idou, edwka eiV touV uiouV Leui panta ta dekata tou Israhl eiV klhronomian, dia thn uphresian autwn thn opoian uphretousi, thn uphresian thV skhnhV tou marturiou×

22

kai den qelousi plhsiazei tou loipou oi uioi Israhl eiV thn skhnhn tou marturiou, dia na mh labwsin ef' eautouV amartian kai apoqanwsin×

23

all' oi Leuitai, outoi qelousin uphretei thn uphresian thV skhnhV tou marturiou kai outoi qelousi bastazei thn anomian autwn× touto qelei eisqai nomimon aiwnion eiV taV geneaV saV× kai den qelousin ecei metaxu twn uiwn Israhl oudemian klhronomian×

24

dioti ta dekata twn uiwn Israhl, ta opoia prosferwsin uyoumenhn prosforan proV ton Kurion, edwka klhronomian eiV touV LeuitaV× dia touto eipa peri autwn, En mesw twn uiwn Israhl den qelousin ecei oudemian klhronomian.

25

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

26

Lalhson kai proV touV LeuitaV kai eipe proV autouV, Otan lambanhte para twn uiwn Israhl to dekaton, to opoion edwka eiV esaV par' autwn dia klhronomian saV, tote qelete prosferei ex autwn prosforan uyoumenhn eiV ton Kurion, dekaton apo tou dekatou.

27

Kai autai ai uyoumenai prosforai saV qelousi logizesqai eiV esaV wV sitoV tou alwniou kai wV afqonia tou lhnou.

28

Outw kai seiV qelete prosferei prosforan uyoumenhn eiV ton Kurion apo pantwn twn dekatwn saV, ta opoia lambanete para twn uiwn Israhl× kai apo toutwn qelete didei thn uyoumenhn prosforan tou Kuriou eiV ton Aarwn ton ierea.

29

Apo pantwn twn dwrwn saV qelete prosferei pasan uyoumenhn prosforan tou Kuriou, apo pantoV tou exairetou autwn to hgiasmenon meroV ex autwn.

30

Kai qeleiV eipei proV autouV, Otan prosferhte ex autwn to exaireton autwn, touto qelei logizesqai dia touV LeuitaV wV proion tou alwniou kai wV proion tou lhnou×

31

kai qelete trwgei auta en panti topw, seiV kai ai oikogeneiai saV× dioti touto einai misqoV eiV esaV dia thn uphresian saV en th skhnh tou marturiou×

32

kai den qelete ferei ef' eautouV amartian di' auta, otan prosferhte ap' autwn to exaireton autwn× kai den qelete bebhlwsei ta agia twn uiwn Israhl, dia na mh apoqanhte.

Numbers 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: