Modern Greek Bible

Numbers 16

Numbers

Return to Index

Chapter 17

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

2

Lalhson proV touV uiouV Israhl, kai labe par' ekastou autwn rabdon kata ton oikon twn paterwn autwn, para pantwn twn arcontwn autwn kata ton oikon twn paterwn autwn, dwdeka rabdouV× ekastou to onoma epigrayon epi thV rabdou autou×

3

kai to onoma tou Aarwn epigrayon epi thV rabdou tou Leui, epeidh mia rabdoV qelei eisqai di' ekaston archgon tou oikou twn paterwn autwn×

4

kai qeleiV apoqesei autaV en th skhnh tou marturiou emprosqen tou marturiou, opou qelw euriskesqai meq' umwn×

5

kai h rabdoV tou anqrwpou, ontina eklexw, qelei blasthsei kai qelw kamei na pauswsin ap' emprosqen mou oi goggusmoi twn uiwn Israhl, touV opoiouV autoi gogguzousin enantion saV.

6

Kai elalhsen o MwushV proV touV uiouV Israhl× kai edwkan eiV auton panteV oi arconteV autwn ana mian rabdon ekastoV arcwn kata touV oikouV twn paterwn autwn, dwdeka rabdouV× kai rabdoV tou Aarwn hto metaxu twn rabdwn autwn.

7

Kai apeqhken o MwushV taV rabdouV enwpion tou Kuriou en th skhnh tou marturiou.

8

[] Kai thn epaurion eishlqen o MwushV eiV thn skhnhn tou marturiou× kai idou, h rabdoV tou Aarwn dia ton oikon tou Leui eblasthse kai anefuhse blaston kai exhnqhsen anqh kai edwken amugdala.

9

Kai eferen exw o MwushV pasaV taV rabdouV ap' emprosqen tou Kuriou proV pantaV touV uiouV Israhl× kai autoi eidon kai elabon ekastoV thn rabdon autou.

10

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, ApoqeV thn rabdon tou Aarwn emprosqen tou marturiou, dia na fulatthtai eiV shmeion eiV touV uiouV thV apostasiaV× kai qeleiV katapausei ap' emou touV goggusmouV autwn, dia na mh apoqanwsi.

11

Kai ekamen o MwushV kaqwV prosetaxen eiV auton o KurioV× outwV ekame.

12

Kai eipon oi uioi Israhl proV ton Mwushn legonteV, Idou, hmeiV apoqnhskomen, afanizomeqa, panteV afanizomeqa×

13

paV o plhsiazwn, o plhsiazwn eiV thn skhnhn tou Kuriou, apoqnhskei panteV qelomen ekleiyei apoqnhskonteV;

Numbers 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: