Modern Greek Bible

Numbers 15

Numbers

Return to Index

Chapter 16

1

[] O de Kore o uioV tou Isaar, uiou tou Kaaq, uiou tou Leui, kai Daqan kai Abeirwn oi uioi tou Eliab, kai Wn o uioV tou Faleq, uioi Roubhn, estasiasan,

2

kai eshkwqhsan enantion tou MwusewV meta diakosiwn penthkonta anqrwpwn ek twn uiwn Israhl, archgwn thV sunagwghV, sugklhtwn thV boulhV, andrwn onomastwn×

3

kai sunhcqhsan enantion tou MwusewV kai enantion tou Aarwn kai eipon proV autouV, Arkei eiV esaV, dioti pasa h sunagwgh, panteV einai agioi kai o KurioV einai metaxu autwn× kai dia ti uyonesqe uperanw thV sunagwghV tou Kuriou;

4

AkousaV de o MwushV epese kata proswpon autou×

5

kai elalhse proV ton Kore kai proV pasan thn sunodian autou, legwn, To prwi qelei fanerwsei o KurioV poioi einai autou kai poioV agioV kai qelei kamei auton na plhsiash eiV auton× kai ontina exelexe, touton qelei kamei na plhsiash eiV auton.

6

Touto kamete, Labete eiV eautouV qumiathria, o Kore kai pasa h sunodia autou×

7

kai balete ep' auta pur kai epiqesate qumiama ep' auta enwpion tou Kuriou aurion× kai o anqrwpoV ton opoion eklexh o KurioV, outoV qelei eisqai agioV. Arkei eiV esaV, uioi Leui.

8

Kai eipen o MwushV proV ton Kore, Akousate twra, uioi Leui.

9

Mikron pragma einai touto eiV esaV, oti execwrisen esaV o QeoV tou Israhl apo thV sunagwghV tou Israhl, dia na saV ferh plhsion autou na kamnhte thn uphresian thV skhnhV tou Kuriou kai na stekhsqe emprosqen thV sunagwghV, dia na uphrethte eiV autouV;

10

kai afou se efere plhsion eautou kai pantaV touV adelfouV sou touV uiouV Leui meta sou, seiV zhteite kai thn ierateian;

11

outw kamneiV, su kai pasa h sunodia sou, oitineV eisqe sunhqroismenoi enantion tou Kuriou× kai o Aarwn tiV einai, wste na gogguzhte enantion autou;

12

[] Kai esteilen o MwushV na kalesh ton Daqan kai ton Abeirwn touV uiouV Eliab× oi de eipon, Den anabainomen×

13

mikron einai touto, oti anhgageV hmaV ek ghV reoushV gala kai meli, dia na qanatwshV hmaV en th erhmw, kai oti wV arcwn qeleiV na katexousiazhV hmaV;

14

alla su den efereV hmaV eiV ghn reousan gala kai meli oude edwkaV eiV hmaV klhronomian agrwn kai ampelwnwn× touV ofqalmouV twn anqrwpwn toutwn qeleiV na ekbalhV; den anabainomen.

15

Kai ebaruqumhsen o MwushV sfodra kai eipe proV ton Kurion, Mh epibleyhV eiV thn prosforan autwn× oude ena onon ap' autwn elabon oude eblaya tina ex autwn.

16

Kai eipen o MwushV proV ton Kore, Su kai pasa h sunodia sou na hsqe enwpion tou Kuriou, su, kai autoi, kai o Aarwn, aurion×

17

kai labete ekastoV to qumiathrion autou kai epiqesate qumiama ep' auta kai ferete enwpion tou Kuriou, ekastoV to qumiathrion autou, diakosia penthkonta qumiathria× kai su, kai o Aarwn, ekastoV to qumiathrion autou.

18

Kai elabon ekastoV to qumiathrion autou kai ebalon ep' auta pur, kai epeqesan ep' auta qumiama kai estaqhsan eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou meta tou MwusewV kai tou Aarwn.

19

Kai sunhgagen enantion autwn o Kore pasan thn sunagwghn eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou. Kai h doxa tou Kuriou efanh eiV pasan thn sunagwghn.

20

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn legwn,

21

Apocwrisqhte ek mesou thV sunagwghV tauthV, dia na exanalwsw autouV dia miaV.

22

Kai epesan kata proswpon autwn, kai eipon, W Qee, Qee twn pneumatwn pashV sarkoV, eiV anqrwpoV hmarthse kai qeleiV orgisqh enantion pashV thV sunagwghV;

23

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

24

Lalhson proV thn sunagwghn, legwn, Anacwrhsate apo thV skhnhV tou Kore, tou Daqan kai tou Abeirwn kukloqen.

25

Kai eshkwqh o MwushV, kai uphge proV ton Daqan kai Abeirwn× kai hkolouqhsan auton oi presbuteroi tou Israhl.

26

Kai elalhse proV thn sunagwghn legwn, Apocwrisqhte euquV apo twn skhnwn twn asebwn toutwn anqrwpwn kai mh eggishte mhden ek twn osa einai autwn, dia na mh afanisqhte en mesw paswn twn amartiwn autwn.

27

Anecwrhsan loipon apo thV skhnhV tou Kore, tou Daqan kai tou Abeirwn kukloqen× kai o Daqan kai o Abeirwn exhlqon, kai estaqhsan eiV thn quran twn skhnwn autwn kai ai gunaikeV autwn kai oi uioi autwn kai ai oikogeneiai autwn.

28

Kai eipen o MwushV, Ek toutou qelete gnwrisei oti o KurioV me apesteile dia na praxw panta ta erga tauta, kai oti den epraxa ap' emautou.

29

Ean oi anqrwpoi outoi apoqanwsi ton koinon qanaton pantwn twn anqrwpwn, h ean geinh antapodosiV eiV autouV kata thn antapodosin pantwn twn anqrwpwn, den me apesteilen o KurioV×

30

ean omwV o KurioV kamh qauma, kai anoixh h gh to stoma authV kai katapih autouV kai panta ta autwn kai katabwsi zwnteV eiV ton adhn, tote qelete gnwrisei oti parwxunan oi anqrwpoi outoi ton Kurion.

31

Kai wV epause lalwn pantaV touV logouV toutouV, escisqh to edafoV to upokatw autwn.

32

Kai h gh hnoixe to stoma authV kai katepien autouV kai touV oikouV autwn kai pantaV touV anqrwpouV touV meta tou Kore kai pasan thn periousian autwn.

33

Kai katebhsan autoi kai panta ta autwn zwnteV eiV ton adhn, kai h gh ekleisqh epanwqen autwn× kai hfanisqhsan ek mesou thV sunagwghV.

34

Kai paV o Israhl o perix autwn efugon eiV thn bohn autwn, legonteV, MhpwV katapih kai hmaV h gh.

35

[] Kai pur exhlqe para Kuriou kai katefage touV diakosiouV penthkonta andraV touV prosferontaV to qumiama.

36

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

37

Eipe proV ton Eleazar ton uion Aarwn tou ierewV, na labh ta qumiathria apo thV purkaiaV kai to pur skorpison ekei× dioti einai hgiasmena,

38

ta qumiathria toutwn twn amarthsantwn enantion eiV taV yucaV autwn× kai aV kamwsin auta plakaV dia kalumma tou qusiasthriou× epeidh outoi proseferan auta enwpion tou Kuriou, dia touto einai hgiasmena× kai qelousin eisqai dia shmeion eiV touV uiouV Israhl.

39

Kai elaben Eleazar o iereuV ta calkina qumiathria, ta opoia proseferan oi kauqenteV× kai ekamon auta plakaV dia na kaluywsi to qusiasthrion×

40

proV mnhmosunon eiV touV uiouV Israhl, wste mhdeiV allogenhV, mh wn ek tou spermatoV tou Aarwn, na mh plhsiazh dia na prosferh qumiama enwpion tou Kuriou, dia na mh geinh wV o Kore kai wV h sunodia autou, kaqwV eipe KurioV proV auton dia ceiroV tou MwusewV.

41

[] Thn de akolouqon hmeran pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl egoggusan enantion tou MwusewV kai tou Aarwn, legonteV, SeiV efoneusate ton laon tou Kuriou.

42

Kai enw h sunagwgh hto sunhqroismenh enantion tou MwusewV kai enantion tou Aarwn, anebleyan proV thn skhnhn tou marturiou, kai idou, h nefelh eskepasen authn, kai efanh h doxa tou Kuriou.

43

Kai hlqen o MwushV kai o Aarwn emprosqen thV skhnhV tou marturiou.

44

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn×

45

Aposurqhte ek mesou thV sunagwghV tauthV, dia na analwsw autouV dia miaV. Kai epeson kata proswpon autwn.

46

Kai eipen o MwushV proV ton Aarwn, Labe to qumiathrion kai bale pur eiV auto ek tou qusiasthriou kai epiqeV qumiama kai upage tacewV eiV thn sunagwghn kai kame exilewsin uper autwn× dioti exhlqen orgh para tou Kuriou× h plhgh hrcise.

47

Kai elabe to qumiathrion o Aarwn, kaqwV elalhsen o MwushV, kai edramen eiV to meson thV sunagwghV× kai idou, h plhgh eicen arcisei en tw law× kai epeqese qumiama kai ekamen exilewsin uper tou laou.

48

Kai estaqh anameson twn apoqanontwn kai twn zwntwn, kai epausen h qrausiV.

49

Hsan de oi apoqanonteV eiV thn qrausin dekatessareV ciliadeV kai eptakosioi, ektoV twn apoqanontwn ex aitiaV tou Kore.

50

Kai epestreyen o Aarwn proV ton Mwushn, eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou× kai epausen h qrausiV.

Numbers 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: