Modern Greek Bible

Numbers 14

Numbers

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

2

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Otan eiselqhte eiV thn ghn thV katoikhsewV saV, thn opoian egw didw eiV esaV,

3

kai kamhte prosforan dia puroV proV ton Kurion, olokautwma, qusian eiV ekplhrwsin euchV h autoproairetwV h eiV taV eortaV saV, dia na kamhte osmhn euwdiaV proV ton Kurion, eite ek twn bown eite ek twn probatwn,

4

tote o prosferwn to dwron autou proV ton Kurion qelei ferei prosforan ex alfitwn apo enoV dekatou semidalewV, ezumwmenhV me to tetarton enoV in elaiou×

5

kai oinon dia spondhn, to tetarton enoV in, qeleiV prosqesei eiV to olokautwma h thn qusian, di' ekaston arnion.

6

H di' ekaston krion qeleiV prosqesei prosforan ex alfitwn, duo dekata semidalewV ezumwmenhV me to triton enoV in elaiou×

7

kai oinon dia spondhn qeleiV prosferei, to triton enoV in, eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

8

Ean de prosferhV moscon ek bown di' olokautwma h dia qusian proV ekplhrwsin euchV h dia eirhnikhn prosforan proV ton Kurion,

9

tote qeleiV ferei meta tou moscou ek bown prosforan ex alfitwn, tria dekata semidalewV ezumwmenhV me en hmisu in elaiou×

10

kai qeleiV ferei oinon dia spondhn, to hmisu tou in, eiV prosforan ginomenhn dia puroV, eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

11

outw qelei ginesqai di' ena moscon h di' ena krion h di' arnion h dia tragon.

12

Kata ton ariqmon ton opoion qelete prosferei, outw qelete kamei eiV ekaston kata ton ariqmon autwn.

13

PanteV oi autocqoneV qelousi kamei tauta kata ton tropon touton, prosferonteV prosforan ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

14

Kai ean paroikh metaxu saV xenoV h opoiosdhpote einai metaxu saV eiV taV geneaV saV, kai qelh na kamh prosforan ginomenhn dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion, kaqwV seiV kamnete, outw qelei kamei×

15

eiV nomoV qelei eisqai dia saV touV ek thV sunagwghV kai dia ton xenon ton paroikounta metaxu saV, nomimon aiwnion eiV taV geneaV saV× kaqwV seiV, outw qelei eisqai kai o xenoV enwpion tou Kuriou×

16

eiV nomoV kai mia diataxiV qelei eisqai dia saV kai dia ton xenon ton paroikounta metaxu saV.

17

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

18

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Otan elqhte eiV thn ghn, eiV thn opoian egw saV ferw,

19

tote otan faghte ek twn artwn thV ghV, qelete prosferei eiV ton Kurion prosforan uyoumenhn.

20

Qelete prosferei arton ek thV prwthV zumhV saV, eiV prosforan uyoumenhn× kaqwV thn prosforan thn uyoumenhn apo tou alwniou saV, outw qelete uywsei authn.

21

Ek tou prwtou thV zumhV saV qelete dwsei eiV ton Kurion prosforan uyoumenhn eiV taV geneaV saV.

22

[] Kai ean sfalhte kai den praxhte panta tauta ta prostagmata, ta opoia elalhse KurioV proV ton Mwushn,

23

kata panta osa prosetaxen o KurioV eiV esaV dia ceiroV tou MwusewV af' hV hmeraV o KurioV prosetaxe kai meta tauta eiV taV geneaV saV×

24

tote, ean geinh ti ex agnoiaV, cwriV na exeurh auto h sunagwgh, pasa h sunagwgh qelei prosferei ena moscon ek bown dia olokautwma, eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion, meta thV ex alfitwn prosforaV autou kai thV spondhV autou kata to diatetagmenon, kai ena tragon ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

25

kai qelei kamei o iereuV exilewsin uper pashV thV sunagwghV twn uiwn Israhl, kai qelei sugcwrhqh eiV autouV× dioti egeinen ex agnoiaV× kai qelousi ferei thn prosforan autwn, qusian ginomenhn dia puroV proV ton Kurion, kai thn peri amartiaV prosforan autwn, enwpion tou Kuriou, dia thn agnoian autwn×

26

kai qelei sugcwrhqh eiV pasan thn sunagwghn twn uiwn Israhl kai eiV ton xenon ton paroikounta metaxu autwn× dioti paV o laoV hmarten ex agnoiaV.

27

Ean de yuch tiV amarthsh ex agnoiaV, outoV prepei na ferh aiga eniausion eiV prosforan peri amartiaV×

28

kai qelei kamei exilewsin o iereuV uper thV yuchV htiV hmarthsen ex agnoiaV, otan amarthsh ex agnoiaV enwpion tou Kuriou, dia na kamh exilewsin uper autou× kai qelei sugcwrhqh eiV auton.

29

EiV nomoV qelei eisqai eiV esaV dia ton autocqona metaxu twn uiwn Israhl kai dia ton xenon ton paroikounta metaxu autwn, otan amarthsh ex agnoiaV.

30

[] H de yuch htiV praxh amarthma me ceira uperhfanon, eite autocqwn eite xenoV, outoV katafronei ton Kurion× kai qelei exoloqreuqh h yuch ekeinh ek mesou tou laou authV.

31

Epeidh katefronhse ton logon tou Kuriou kai parebh thn prostaghn autou, h yuch ekeinh exapantoV qelei exoloqreuqh× h amartia authV qelei eisqai ep' authn.

32

Kai ote hsan oi uioi Israhl en th erhmw, euron anqrwpon sullegonta xula thn hmeran tou sabbatou.

33

Kai oi euronteV auton sullegonta xula eferan auton proV ton Mwushn kai ton Aarwn kai proV pasan thn sunagwghn×

34

kai ebalon auton eiV fulaxin, epeidh den hto oti faneron ti eprepe na kamwsin eiV auton.

35

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, O anqrwpoV exapantoV qelei qanatwqh× pasa h sunagwgh qelei liqobolhsei auton me liqouV exw tou stratopedou.

36

Kai pasa h sunagwgh eferan auton exw tou stratopedou kai eliqobolhsan auton me liqouV kai apeqane× kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.

37

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

38

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV na kamwsi kraspeda eiV ta akra twn imatiwn autwn, eiV taV geneaV autwn, kai na balwsin eiV ta kraspeda twn akrwn tainian kuanhn×

39

kai qelete ecei authn eiV ta kraspeda, dia na blephte authn kai na enqumhsqe pasaV taV entolaV tou Kuriou kai na ektelhte autaV, kai na mh diastrafhte katopin twn kardiwn saV kai katopin twn ofqalmwn saV, katopin twn opoiwn seiV ekporneuete×

40

dia na enqumhsqe kai na ektelhte pasaV taV entolaV mou, kai na hsqe agioi eiV ton Qeon saV.

41

Egw eimai KurioV o QeoV saV, ostiV exhgagon umaV ek ghV Aiguptou, dia na hmai QeoV saV. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

Numbers 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: