Modern Greek Bible

Numbers 13

Numbers

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai pasa h sunagwgh uywsasa thn fwnhn authV ebohse× kai eklausen o laoV thn nukta ekeinhn.

2

Kai panteV oi uioi Israhl egogguzon kata tou MwusewV kai tou Aarwn, kai eipe proV autouV pasa h sunagwgh, Eiqe na apeqnhskomen en gh Aiguptou× h en th erhmw tauth eiqe na apeqnhskomen×

3

kai dia ti maV eferen o KurioV eiV thn ghn tauthn na peswmen dia macairaV, na geinwsi diarpagh ai gunaikeV kai ta tekna hmwn; den hto kalhteron eiV hmaV na epistreywmen eiV thn Aigupton;

4

Kai elegen o eiV proV ton allon, AV kamwmen archgon kai aV epistreywmen eiV thn Aigupton.

5

[] Tote epesen o MwushV kai o Aarwn kata proswpon autwn enwpion olou tou plhqouV thV sunagwghV twn uiwn Israhl.

6

Kai IhsouV o uioV tou Nauh kai Caleb o uioV tou Iefonnh, ek twn kataskopeusantwn thn ghn, diescisan ta imatia autwn×

7

kai eipon proV pasan thn sunagwghn twn uiwn Israhl legonteV, H gh, thn opoian dieperasamen dia na kataskopeuswmen authn, einai gh agaqh sfodra sfodra×

8

ean o KurioV euaresthtai eiV hmaV, tote qelei ferei emaV eiV thn ghn tauthn kai qelei dwsei authn eiV hmaV, ghn reousan gala kai meli×

9

monon mh apostateite kata tou Kuriou mhde fobeisqe ton laon thV ghV× dioti autoi einai ywmion di' hmaV× h skeph autwn apesurqh epanwqen autwn, kai o KurioV einai meq' hmwn× mh fobeisqe autouV.

10

Kai eipe pasa h sunagwgh na liqobolhswsin autouV me liqouV× Kai h doxa tou Kuriou epefanh epi th skhnh tou marturiou eiV pantaV touV uiouV Israhl.

11

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, EwV pote qelei me parorgizei o laoV outoV; kai ewV pote den qelousi pisteuei eiV eme, meta panta ta shmeia ta opoia ekama en mesw autwn;

12

qelw pataxei autouV me qanatikon kai qelw exoloqreusei autouV, kai se qelw kamei eiV eqnoV megalhteron kai dunatwteron autwn.

13

Kai eipen o MwushV proV ton Kurion, Tote h AiguptoV qelei akousei dioti su anebibasaV ton laon touton en th dunamei sou ek mesou autwn×

14

kai qelousin eipei touto proV touV katoikouV thV ghV tauthV× oitineV hkousan oti su, Kurie, eisai en mesw tou laou toutou, oti su, Kurie, fainesai proswpon proV proswpon, kai h nefelh sou istatai ep' autouV, kai su proporeuesai autwn thn hmeran en stulw nefelhV, thn de nukta en stulw puroV.

15

Ean loipon qanatwshV ton laon touton wV ena anqrwpon, tote ta eqnh, ta opoia hkousan to onoma sou, qelousin eipei legonteV,

16

Epeidh den hdunato o KurioV na ferh ton laon touton eiV thn ghn, thn opoian wmose proV autouV, dia touto katestreyen autouV en th erhmw.

17

Kai twra, deomai sou, aV megalunqh h dunamiV tou Kuriou mou kaq' on tropon eipaV legwn,

18

O KurioV einai makroqumoV kai polueleoV, sugcwrwn anomian kai parabasin, kai ostiV kat' oudena tropon den qelei aqwwsei ton enocon, antapodidwn thn anomian twn paterwn epi ta tekna ewV trithV kai tetarthV geneaV.

19

Sugcwrhson, deomai, thn anomian tou laou toutou kata to mega eleoV sou kai kaqwV sunecwrhsaV ton laon touton apo thV Aiguptou mecri tou nun.

20

[] Kai eipe KurioV, Sunecwrhsa autouV kata ton logon sou×

21

alla zw egw, kai qelei emplhsqh pasa h gh apo thV doxhV tou Kuriou.

22

Epeidh panteV oi andreV, oi idonteV thn doxan mou kai ta shmeia mou, ta opoia ekamon en th Aiguptw kai en th erhmw, me parwrgisan hdh dekakiV kai den uphkousan eiV thn fwnhn mou,

23

bebaiwV den qelousin idei thn ghn, thn opoian wmosa proV touV pateraV autwn× oudeiV ek twn parorgisantwn me qelei idei authn.

24

Ton de doulon mou Caleb, epeidh ecei en eautw allo pneuma kai me hkolouqhsen entelwV, touton qelw ferei eiV thn ghn eiV thn opoian eishlqe, kai to sperma autou qelei klhronomhsei authn.

25

Oi de Amalhkitai kai oi Cananaioi katoikousin en th koiladi. Aurion streyate kai upagete eiV thn erhmon kata thn odon thV EruqraV qalasshV.

26

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn legwn,

27

EwV pote qelw upoferei thn sunagwghn tauthn thn ponhran, osa autoi gogguzousin enantion mou; hkousa touV goggusmouV twn uiwn Israhl, touV opoiouV gogguzousin enantion mou.

28

Eipe proV autouV, Zw egw, legei o KurioV, kaqwV seiV elalhsate eiV ta wta mou, outw bebaiwV qelw kamei eiV esaV×

29

ta ptwmata saV qelousi pesei en th erhmw tauth× kai panteV oi aphriqmhmenoi apo saV kaq' olon ton ariqmon saV, apo eikosi etwn kai epanw, osoi egoggusan enantion mou,

30

bebaiwV den qelete eiselqei seiV eiV thn ghn, peri thV opoiaV wmosa na saV katoikisw en auth, ektoV tou Caleb uiou tou Iefonnh kai tou Ihsou uiou tou Nauh×

31

alla ta paidia saV, ta opoia eipete oti qelousi ginei eiV diarpaghn, tauta qelw eisagagei, kai qelousi gnwrisei thn ghn thn opoian seiV katefronhsate×

32

ta de ptwmata umwn qelousi pesei en th erhmw tauth×

33

kai ta tekna saV qelousi periplanasqai en th erhmw tessarakonta eth kai qelousi ferei eauta thn poinhn thV porneiaV saV, ewsou diafqarwsi ta ptwmata saV en th erhmw×

34

kata ton ariqmon twn hmerwn eiV taV opoiaV kateskopeusate thn ghn, hmeraV tessarakonta, ekasthV hmeraV logizomenhV di' en etoV, tessarakonta eth qelete ferei ef' eautouV taV anomiaV saV, kai qelete gnwrisei thn egkataleiyin mou.

35

Egw o KurioV elalhsa× bebaiwV qelw kamei touto eiV pasan thn sunagwghn thn ponhran tauthn, thn episunhgmenhn ep' eme× en th erhmw tauth qelousin exoloqreuqh kai ekei qelousin apoqanei.

36

[] Kai oi anqrwpoi, touV opoiouV apesteilen o MwushV dia na kataskopeuswsi thn ghn, oitineV epistreyanteV ekamon pasan thn sunagwghn na goggush enantion autou, dusfhmounteV thn ghn,

37

kai oi anqrwpoi ekeinoi, oitineV edusfhmhsan thn ghn, apeqanon en th plhgh enwpion tou Kuriou.

38

IhsouV de o uioV tou Nauh kai Caleb o uioV tou Iefonnh ezhsan, ek twn anqrwpwn ekeinwn oitineV uphgan na kataskopeuswsi thn ghn.

39

Kai elalhsen o MwushV touV logouV toutouV proV pantaV touV uiouV Israhl× kai epenqhsen o laoV sfodra.

40

Kai shkwqenteV enwriV to prwi, anebhsan eiV thn korufhn tou orouV, legonteV, Idou, hmeiV, kai qelomen anabh eiV ton topon ton opoion maV upesceqh o KurioV× dioti hmarthsamen.

41

Kai eipen o MwushV, Dia ti seiV parabainete thn prostaghn tou Kuriou; touto bebaiwV den qelei euodoqh×

42

mh anabainete× dioti den einai o KurioV meq' umwn× dia na mh ktuphqhte emprosqen twn ecqrwn saV×

43

dioti oi Amalhkitai kai oi Cananaioi einai ekei emprosqen saV kai qelete pesei en macaira× epeidh exeklinate apo tou Kuriou, dia touto o KurioV den qelei eisqai meq' umwn.

44

All' autoi apetolmhsan na anabwsin eiV thn korufhn tou orouV× h kibwtoV omwV thV diaqhkhV tou Kuriou kai o MwushV den ekinhqhsan ek mesou tou stratopedou.

45

Tote oi Amalhkitai kai oi Cananaioi oi katoikounteV en tw orei ekeinw, katebhsan kai epataxan autouV kai katediwxan autouV ewV Orma.

Numbers 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: