Modern Greek Bible

Numbers 12

Numbers

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn legwn,

2

Aposteilon andraV dia na kataskopeuswsi thn ghn Canaan, thn opoian egw didw eiV touV uiouV Israhl× apo pashV fulhV twn paterwn autwn qelete aposteilei ana ena andra, ekaston ex autwn archgon.

3

Kai apesteilen autouV o MwushV dia prostaghV tou Kuriou ek thV erhmou Faran. PanteV oi andreV outoi hsan archgoi twn uiwn Israhl.

4

Kai tauta hsan ta onomata autwn× ek thV fulhV Roubhn, Sammoua o uioV tou Sakcour×

5

ek thV fulhV Sumewn, Safat o uioV tou Corri×

6

ek thV fulhV Iouda, Caleb o uioV tou Iefonnh×

7

ek thV fulhV Issacar, Igal o uioV tou Iwshf×

8

ek thV fulhV Efraim, Aush o uioV tou Nauh×

9

ek thV fulhV Beniamin, Falti o uioV tou Rafou×

10

ek thV fulhV Zaboulwn, Gadihl o uioV tou Soudi×

11

ek thV fulhV Iwshf, ek thV fulhV Manassh, Gaddi o uioV tou Sousi×

12

ek thV fulhV Dan, Ammihl o uioV tou Gemali×

13

ek thV fulhV Ashr, Seqour o uioV tou Micahl×

14

ek thV fulhV Nefqali, Naabi o uioV tou Bausi×

15

ek thV fulhV Gad, Geouhl o uioV tou Maci.

16

Tauta einai ta onomata twn andrwn, touV opoiouV apesteilen o MwushV dia na kataskopeuswsi thn ghn× kai epwnomasen o MwushV ton Aush, ton uion tou Nauh, Ihsoun.

17

Kai apesteilen autouV o MwushV dia na kataskopeuswsi thn ghn Canaan× kai eipe proV autouV, Anabhte apo tou merouV toutou thV meshmbriaV kai qelete anabh eiV to oroV×

18

kai qewrhsate thn ghn, opoia einai, kai ton laon ton katoikounta en auth, ean hnai dunatoV h adunatoV, oligoi h polloi×

19

kai opoia einai h gh en h outoi katoikousi, kalh hnai h kakh× kai opoiai einai ai poleiV, taV opoiaV outoi katoikousin, ateicistoi h periteteicismenai×

20

kai opoia einai h gh, paceia hnai h lepth, ean uparcwsin en auth dendra h ouci× kai andrizesqe kai ferete apo twn karpwn thV ghV. Ai de hmerai hsan ai hmerai twn prwtwn stafulwn.

21

[] Kai anabanteV kateskopeusan thn ghn apo thV erhmou Sin ewV Rewb, kata thn eisodon Aimaq.

22

Kai anebhsan kata to meshmbrinon, kai hlqon ewV Cebrwn, opou hsan Aciman, Sesai kai Qalmai, oi uioi tou Anak. H de Cebrwn ektisqh epta eth pro thV TanewV thV Aiguptou.

23

Kai hlqon mecri thV faraggoV Escwl, kai ekoyan ekeiqen klhma ampelou meta enoV botruoV stafulhV, kai ebastazon auto duo epi xulou× eferan kai rodia kai suka.

24

O topoV ekeinoV wnomasqh faragx Escwl× dia ton botrun ton opoion ekoyan ekeiqen oi uioi Israhl.

25

Kai epestreyan, afou kateskopeusan thn ghn, meta tessarakonta hmeraV.

26

[] Kai poreuqenteV hlqon proV ton Mwushn, kai proV ton Aarwn, kai proV pasan thn sunagwghn twn uiwn Israhl, ek th erhmw Faran, eiV KadhV× kai eferan apokrisin proV autouV, kai proV pasan thn sunagwghn, kai edeixan eiV autouV ton karpon thV ghV.

27

Kai aphggeilan proV auton, kai eipon, Hlqomen eiV thn ghn, eiV thn opoian apesteilaV emaV, kai einai twonti gh reousa gala kai meli kai idou, o karpoV authV×

28

o laoV omwV, o katoikwn en th gh, einai dunatoV, kai ai poleiV periteteicismenai, megalai sfodra× proV toutoiV, eidomen ekei kai touV uiouV tou Anak×

29

oi Amalhkitai katoikousin en th gh thV meshmbriaV× kai oi Cettaioi, kai oi Iebousaioi, kai oi Amorraioi, katoikousin epi ta orh× kai oi Cananaioi katoikousi para thn qalassan kai taV ocqaV tou Iordanou.

30

Kai o Caleb katesigase ton laon emprosqen tou MwusewV, kai eipen, AV anabwmen euquV, kai aV exousiaswmen authn× dioti dunameqa na kurieuswmen authn.

31

Oi anqrwpoi omwV, oi sunanabanteV met' autou, eipan, Den dunameqa na anabwmen epi ton laon touton, dioti einai dunatwteroi hmwn.

32

Kai dusfhmhsan thn ghn, thn opoian kateskopeusan, proV touV uiouV Israhl, legonteV, H gh, thn opoian dieperasamen dia na kataskopeuswmen authn, einai gh katatrwgousa touV katoikouV authV× kai paV o laoV, ton opoion eidomen en auth einai andreV upermegeqeiV×

33

kai eidomen ekei touV gigantaV, touV uiouV Anak, tou ek twn gigantwn× kai eblepomen eautouV wV akridaV kai toioutouV eblepon hmaV autoi.

Numbers 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: