Modern Greek Bible

Numbers 11

Numbers

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai elalhsen h Mariam kai o Aarwn enantion tou MwusewV eneka thV AiqiopisshV thn opoian elabe× dioti gunaika Aiqiopissan elabe×

2

kai eipan, MhpwV proV ton Mwushn monon elalhsen o KurioV; den elalhse kai proV emaV; Kai hkouse touto o KurioV.

3

Kai o anqrwpoV o MwushV hto prauV sfodra uper pantaV touV anqrwpouV touV epi thV ghV.

4

[] Kai eipe KurioV pareuquV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn kai proV thn Mariam, Exelqete seiV oi treiV proV thn skhnhn tou marturiou. Kai exhlqon oi treiV.

5

Kai katebh o KurioV en stulw nefelhV kai estaqh eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou, kai ekalese ton Aarwn kai thn Mariam× kai exhlqon amfoteroi.

6

Kai eipen, Akousate twra touV logouV mou× Ean hnai metaxu saV profhthV, egw o KurioV di' optasiaV qelw gnwrisqh eiV auton× kaq' upnon qelw lalhsei proV auton×

7

den einai outwV peri tou qerapontoV mou MwusewV× en olw tw oikw mou outoV einai pistoV×

8

stoma proV stoma qelw lalei proV auton kai fanerwV kai ouci di' ainigmatwn, kai to proswpon tou Kuriou qelei blepei× dia ti loipon den efobhqhte na lalhshte enantion tou qerapontoV mou MwusewV;

9

Kai exhfqh h orgh tou Kuriou kat' autwn kai anecwrhse.

10

[] Kai h nefelh apemakrunqh apo thV skhnhV, kai idou, h Mariam egeine lepra wV ciwn× kai eiden o Aarwn thn Mariam kai idou, hto lepra.

11

Kai eipen o Aarwn proV ton Mwushn, Deomai, kurie mou, mh epiqeshV thn amartian ef' hmaV, epeidh epraxamen anohtwV kai epeidh hmarthsamen×

12

aV mh hnai auth wV ektrwma, tou opoiou einai fagwmenon to hmisu thV sarkoV, ote exercetai ek thV mhtraV thV mhtroV autou.

13

Kai ebohsen o MwushV proV ton Kurion, legwn, Deomai, Qee, iatreuson authn.

14

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Ean o pathr authV monon eptuen eiV to proswpon authV, den hqelen eisqai kathscummenh epta hmeraV; aV apocwrisqh epta hmeraV apo tou stratopedou, kai meta tauta aV epistreyh.

15

Kai apecwrisqh h Mariam apo tou stratopedou epta hmeraV× kai o laoV den eshkwqh ewsou epestreyen h Mariam.

16

Kai meta tauta eshkwqh o laoV apo Ashrwq kai estratopedeusan en th erhmw Faran.

Numbers 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: