Modern Greek Bible

Numbers 10

Numbers

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai egogguzen o laoV ponhra eiV ta wta tou Kuriou× kai o KurioV hkouse kai exhfqh h orgh autou× kai exekauqh metaxu autwn pur Kuriou kai katefage to akron tou stratopedou.

2

Kai ebohsen o laoV proV ton Mwushn× kai o MwushV proshuchqh proV ton Kurion kai epause to pur.

3

Kai ekalesqh to onoma tou topou ekeinou Tabera, dioti exekauqh metaxu autwn pur Kuriou.

4

[] Kai to summikton plhqoV to metaxu autwn, epequmhsan epiqumian× kai eklaion palin kai oi uioi Israhl, kai eipan, TiV qelei dwsei eiV hmaV kreaV na fagwmen;

5

enqumoumeqa ta oyaria, ta opoia etrwgomen en Aiguptw dwrean, ta aggouria kai ta peponia kai ta prasa kai ta krommua kai ta skorda×

6

twra de h yuch hmwn einai kataxhroV× den einai eiV touV ofqalmouV hmwn ouden allo para touto to manna.

7

To de manna hto wV o sporoV tou koriandrou, kai to crwma autou wV to crwma tou bdelliou.

8

O laoV periefereto sunagwn auto, kai hleqon eiV mulon h ekopanizon auto eiV igdion kai eyhnon auto eiV cutran kai ekamnon egkrufiaV ex autou× kai h geusiV autou hto wV geusiV laganou ex elaiou.

9

Kai ote katebainen h drosoV eiV to stratopedon thn nukta, epipte to manna ep' authV.

10

Kai hkousen o MwushV ton laon klaionta kata taV suggeneiaV autwn, ekaston eiV thn quran thV skhnhV autou× kai exhfqh h orgh tou Kuriou sfodra× efanh de touto kakon kai eiV ton Mwushn.

11

Kai eipen o MwushV proV ton Kurion, Dia ti etalaipwrhsaV ton doulon sou; kai dia ti den eurhka carin enwpion sou, wste ebaleV ep' eme to fortion olon tou laou toutou;

12

mhpwV egw sunelabon olon ton laon touton; h egw egennhsa autouV, dia na moi leghV, Labe auton eiV ton kolpon sou, kaqwV bastazei h trofoV to qhlazon brefoV, eiV thn ghn thn opoian wmosaV proV touV pateraV autwn;

13

poqen eiV eme kreata na dwsw eiV olon ton laon touton; dioti klaiousi proV eme, legonteV, DoV eiV hmaV kreaV na fagwmen×

14

den dunamai egw monoV na bastasw olon ton laon touton, dioti einai polu baru eiV eme×

15

kai an kamnhV outwV eiV eme, qanatwson me euquV, deomai, ean eurhka carin enwpion sou, dia na mh blepw thn dustucian mou.

16

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Sunaxon eiV eme ebdomhkonta andraV ek twn presbuterwn tou Israhl, touV opoiouV gnwrizeiV oti einai presbuteroi tou laou kai arconteV autwn× kai fere autouV eiV thn skhnhn tou marturiou, opou qelousi staqh meta sou.

17

Kai qelw katabh kai lalhsei ekei meta sou× kai qelw labei apo tou pneumatoV tou epi se kai qelw epiqesei ep' autouV× kai qelousi bastazei to fortion tou laou meta sou, dia na mh bastazhV auto su monoV.

18

Kai eipe proV ton laon, Agiasate eautouV dia thn aurion, kai qelete fagei kreaV× dioti eklausate eiV ta wta tou Kuriou legonteV, TiV qelei dwsei eiV hmaV kreaV na fagwmen; dioti kala hmeqa en Aiguptw. Dia touto qelei saV dwsei kreaV o KurioV, kai qelete fagei×

19

den qelete fagei mian hmeran oute duo hmeraV oute pente hmeraV oute deka hmeraV, oute eikosi hmeraV×

20

oloklhron mhna qelete fagei, ewsou exelqh ek twn mukthrwn saV kai geinh eiV esaV ahdia× dioti hpeiqhsate eiV ton Kurion, ostiV einai metaxu saV, kai eklausate enwpion autou, legonteV, Dia ti na anacwrhswmen apo thV Aiguptou;

21

Kai eipen o MwushV, Exakosiai ciliadeV pezwn einai o laoV, en mesw twn opoiwn egw eimai kai su eipaV, Qelw dwsei eiV autouV kreaV, dia na fagwsin oloklhron mhna.

22

Qelousi sfacqh di' autouV ta poimnia kai ai agelai, dia na exarkeswsin eiV autouV; h qelousi sunacqh omou panta ta oyaria thV qalasshV di' autouV, dia na exarkeswsin eiV autouV;

23

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, MhpwV h ceir tou Kuriou esmikrunqh; twra qeleiV idei an ektelhtai o logoV mou, h ouci.

24

[] Kai exhlqen o MwushV kai eipe proV ton laon touV logouV tou Kuriou× kai sunhgage touV ebdomhkonta andraV ek twn presbuterwn tou laou kai esthsen autouV kuklw thV skhnhV.

25

Kai katebh KurioV en nefelh kai elalhse proV auton, kai elaben apo tou pneumatoV tou ep' auton kai epeqhken epi touV ebdomhkonta andraV touV presbuterouV× kai afou ekaqhsen ep' autouV to pneuma, eprofhteusan alla den exhkolouqhsan.

26

Emeinan omwV duo andreV en tw stratopedw, to onoma tou enoV Eldad kai to onoma tou deuterou Mhdad× kai ekaqhsen ep' autouV to pneuma× kai outoi hsan ek twn katagegrammenwn, den exhlqon omwV eiV thn skhnhn× kai eprofhteuon en tw stratopedw.

27

Kai edrame neaniskoV tiV kai anhggeile proV ton Mwushn legwn, O Eldad kai o Mhdad profhteuousin en tw stratopedw.

28

Kai IhsouV o uioV tou Nauh, o qerapwn tou MwusewV, o eklektoV autou, apekriqh kai eipe, Kurie mou Mwush, empodison autouV.

29

Kai eipe proV auton o MwushV, ZhlotupeiV uper emou; eiqe paV o laoV tou Kuriou na hsan profhtai, kai o KurioV na epeqeten ep' autouV to pneuma autou

30

Kai anecwrhsen o MwushV eiV to stratopedon, autoV kai oi presbuteroi tou Israhl.

31

[] Kai exhlqen anemoV para Kuriou kai eferen ortukia apo thV qalasshV kai erriyen auta epi to stratopedon, ewV miaV hmeraV odon enteuqen kai ewV miaV hmeraV odon enteuqen, kuklw tou stratopedou× kai hsan ewV duo phcaV epi to proswpon thV ghV.

32

Kai shkwqeiV o laoV olhn ekeinhn thn hmeran kai olhn thn nukta kai olhn thn akolouqon hmeran, esunaxan ta ortukia× o sunaxaV to oligwteron, esunaxe deka comor× kai exhplonon auta kuklw tou stratopedou di' eautouV.

33

Enw de to kreaV hto eti eiV touV odontaV autwn, prin masshqh, exhfqh h orgh tou Kuriou epi ton laon× kai epataxe KurioV ton laon en plhgh megalh sfodra.

34

Kai ekalese to onoma tou topou ekeinou Kibrwq-attaaba, dioti ekei etafh o laoV o epiqumhthV.

35

Kai anecwrhsen o laoV apo Kibrwq-attaaba eiV Ashrwq kai emeinen en Ashrwq.

Numbers 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: