Modern Greek Bible

Numbers 9

Numbers

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Kame eiV seauton duo salpiggaV arguraV× sfurhlatouV qeleiV kamei autaV, kai qelousin eisqai eiV se dia na sugkalhV thn sunagwghn, kai na ballhV eiV kinhsin ta stratopeda.

3

Kai otan salpizwsi di' autwn, pasa h sunagwgh qelei sunaqroizesqai proV se eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou.

4

Ean de salpiswsi dia miaV monhV, tote qelousi sunaqroizesqai proV se oi arconteV, oi archgoi twn ciliadwn tou Israhl.

5

Kai otan salpizhte alalagmon, tote qelousi shkonesqai ta stratopeda ta estratopedeumena proV anatolaV.

6

Kai otan salpizhte alalagmon deuteron, tote qelousi shkonesqai ta stratopeda ta estratopedeumena proV noton× qelousi salpizei alalagmon dia na shkwqwsi.

7

Otan de sugkalhtai h sunagwgh, qelete salpizei, ouci omwV alalagmon.

8

Kai oi uioi tou Aarwn, oi iereiV, qelousi salpizei dia twn salpiggwn× kai tauta qelousin eisqai eiV esaV nomimon aiwnion eiV taV geneaV saV.

9

Kai ean exelqhte eiV machn en th gh umwn kata tou ecqrou tou polemountoV enantion umwn, tote qelete salpizei alalagmon dia twn salpiggwn kai qelete elqei eiV enqumhsin enwpion Kuriou tou Qeou umwn kai qelete diaswqh ek twn ecqrwn umwn.

10

Kai eiV taV hmeraV thV eufrosunhV umwn kai eiV taV eortaV umwn, kai eiV taV neomhniaV umwn qelete salpizei dia twn salpiggwn epi twn olokautwmatwn umwn kai epi twn qusiwn twn eirhnikwn prosforwn umwn, kai qelousin eisqai eiV umaV proV enqumhsin enwpion tou Qeou umwn. Egw eimai KurioV o QeoV umwn.

11

[] Kai thn eikosthn tou deuterou mhnoV tou deuterou etouV anebh h nefelh apo thV skhnhV tou marturiou.

12

Kai eshkwqhsan oi uioi Israhl kata thn taxin thV odoiporiaV autwn apo thV erhmou Sina, kai estaqh h nefelh en th erhmw Faran.

13

Kai eshkwqhsan prwton, kaqwV prosetaxe KurioV dia ceiroV tou MwusewV.

14

Kai prwth eshkwqh h shmaia tou stratopedou twn uiwn Iouda, kata ta tagmata autwn, kai epi tou strateumatoV autou hto Naasswn o uioV tou Amminadab.

15

Kai epi tou strateumatoV thV fulhV twn uiwn Issacar hto Naqanahl o uioV tou Souar.

16

Kai epi tou strateumatoV thV fulhV twn uiwn Zaboulwn, Eliab o uioV tou Cailwn.

17

Kai katebibasan thn skhnhn× kai oi uioi Ghrswn kai oi uioi Merari eshkwqhsan, bastazonteV thn skhnhn.

18

Epeita eshkwqh shmaia tou stratopedou tou Roubhn kata ta tagmata autwn, kai epi tou strateumatoV autou hto Elisour o uioV tou Sediour.

19

Kai epi tou strateumatoV thV fulhV twn uiwn Sumewn hto Seloumihl o uioV tou Sourisadai.

20

Kai epi tou strateumatoV thV fulhV twn uiwn Gad hto Eliasaf o uioV tou Deouhl.

21

Kai oi Kaaqitai eshkwqhsan, bastazonteV ta agia, kai oi alloi esthnon thn skhnhn ewsou autoi fqaswsi.

22

Epeita eshkwqh h shmaia tou stratopedou twn uiwn Efraim, kata ta tagmata autwn, kai epi tou strateumatoV autou hto Elisama o uioV tou Ammioud.

23

Kai epi tou strateumatoV thV fulhV twn uiwn Manassh hto Gamalihl o uioV tou Fedassour.

24

Kai epi tou strateumatoV thV fulhV twn uiwn Beniamin hto Abeidan o uioV tou Gidewni.

25

Epeita eshkwqh h shmaia tou stratopedou twn uiwn Dan katopin pantwn twn stratopedwn kata ta tagmata autwn, kai epi tou strateumatoV autou hto Aciezer o uioV tou Ammisadai.

26

Kai epi tou strateumatoV thV fulhV twn uiwn Ashr hto Fagaihl o uioV tou Ocran.

27

Kai epi tou strateumatoV thV fulhV twn uiwn Nefqali hto Acira o uioV tou Ainan.

28

OutwV egineto h odoiporia twn uiwn Israhl kata ta tagmata autwn, ote eshkononto.

29

[] Kai eipen o MwushV proV ton Obab, uion tou Ragouhl tou Madianitou, penqerou tou MwusewV, HmeiV upagomen eiV ton topon peri tou opoiou eipen o KurioV, Touton qelw dwsei eiV esaV× elqe meq' hmwn kai qelomen se agaqopoihsei epeidh o KurioV elalhsen agaqa peri tou Israhl.

30

Kai eipe proV auton, den qelw elqei alla qelw epistreyei eiV thn ghn mou kai eiV thn genean mou.

31

Kai eipe, Mh maV afhshV, parakalw, epeidh su gnwrizeiV pou prepei na stratopedeuwmen en th erhmw kai qeleiV eisqai eiV hmaV anti ofqalmwn×

32

kai ean elqhV meq' hmwn, ta agaqa ekeina, ta opoia qelei kamei eiV hmaV o KurioV, ta auta qelomen kamei kai hmeiV eiV se.

33

Kai wdoiporhsan apo tou orouV tou Kuriou odon triwn hmerwn× kai h kibwtoV thV diaqhkhV tou Kuriou proeporeueto emprosqen autwn odon triwn hmerwn, dia na zhthsh topon anapausewV di' autouV.

34

Kai h nefelh tou Kuriou hto epanwqen autwn thn hmeran, ote eshkononto apo tou stratopedou.

35

Kai ote eshkoneto h kibwtoV, elegen o MwushV, Anasta, Kurie, kai diaskorpisqhtwsan oi ecqroi sou kai fugetwsan oi misounteV se apo proswpou sou.

36

Kai ote anepaueto, elegen, Epistreyon, Kurie, eiV taV ciliadaV twn muriadwn tou Israhl.

Numbers 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: