Modern Greek Bible

Numbers 7

Numbers

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Lalhson proV ton Aarwn, kai eipe proV auton, Otan anayhV touV lucnouV, oi epta lucnoi qelousi fwtizei kata proswpon thV lucniaV.

3

Kai o Aarwn ekamen outwV× hnaye kata proswpon thV lucniaV touV lucnouV authV, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

4

Auth de hto h kataskeuh thV lucniaV apo crusiou sfurhlatou× kai o kormoV authV kai ta anqh authV, hto olh sfurhlatoV× kata to scedion, to opoion edeixen o KurioV eiV ton Mwushn, outwV ekame thn lucnian.

5

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

6

Labe touV LeuitaV ek mesou twn uiwn Israhl kai kaqarison autouV.

7

Kai outw qeleiV kamei eiV autouV dia ton kaqarismon autwn× rantison ep' autouV udwr kaqarismou kai aV peraswsi xurafion di' olou tou swmatoV autwn kai aV plunwsi ta endumata autwn kai aV kaqarisqwsin.

8

Epeita aV labwsin ena moscon ek bown meta thV ex alfitwn prosforaV autou apo semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, kai ena allon moscon ek bown qeleiV labei eiV prosforan peri amartiaV.

9

Kai qeleiV ferei touV LeuitaV emprosqen thV skhnhV tou marturiou kai qeleiV sunaxei olhn thn sunagwghn twn uiwn Israhl×

10

kai qeleiV ferei touV LeuitaV emprosqen tou Kuriou, kai qelousin epiqesei oi uioi Israhl taV ceiraV autwn epi touV LeuitaV.

11

kai o Aarwn qelei prosferei touV LeuitaV enwpion tou Kuriou prosforan para twn uiwn Israhl, dia na uphretwsi thn uphresian tou Kuriou.

12

Kai oi Leuitai qelousin epiqesei taV ceiraV autwn epi taV kefalaV twn moscwn, kai qeleiV prosferei ton ena peri amartiaV kai ton allon di' olokautwma eiV ton Kurion× dia na kamhV exilewsin uper twn Leuitwn.

13

Kai qeleiV sthsei touV LeuitaV emprosqen tou Aarwn kai emprosqen twn uiwn autou× kai qeleiV prosferei autouV prosforan eiV ton Kurion.

14

Outw qeleiV apocwrisei touV LeuitaV ek mesou twn uiwn Israhl, kai oi Leuitai qelousin eisqai emou.

15

Kai meta tauta qelousin eiselqei oi Leuitai dia na uphretwsi thn skhnhn tou marturiou× kai qeleiV kaqarisei autouV kai qeleiV prosferei autouV prosforan.

16

Dioti outoi einai dedomenoi dwron eiV eme ek mesou twn uiwn Israhl× anti twn dianoigontwn pasan mhtran, pantwn twn prwtotokwn twn uiwn Israhl elabon autouV eiV emauton.

17

Dioti panta ta prwtotoka twn uiwn Israhl einai emou, apo anqrwpou ewV kthnouV× kaq' hn hmeran epataxa panta ta prwtotoka en th gh thV Aiguptou, hgiasa autouV eiV emauton×

18

kai elabon touV LeuitaV anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn Israhl.

19

Kai edwka touV LeuitaV dwron eiV ton Aarwn kai eiV touV uiouV autou, ek mesou twn uiwn Israhl, dia na uphretwsi thn uphresian twn uiwn Israhl en th skhnh tou marturiou, kai dia na kamnwsin exilewsin uper twn uiwn Israhl× dia na mh hnai plhgh epi touV uiouV Israhl, ean plhsiaswsin oi uioi Israhl eiV ta agia.

20

Kai ekamon o MwushV kai o Aarwn kai pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl eiV touV LeuitaV, kata panta osa prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn peri twn Leuitwn× outwV ekamon eiV autouV oi uioi Israhl.

21

Kai ekaqarisqhsan oi Leuitai kai eplunan ta imatia autwn× kai proseferen autouV o Aarwn prosforan enwpion tou Kuriou, kai o Aarwn ekamen uper autwn exilewsin dia na kaqarish autouV.

22

Kai meta tauta eishlqon oi Leuitai dia na uphretwsi thn uphresian autwn en th skhnh tou marturiou emprosqen tou Aarwn kai emprosqen twn uiwn autou× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn peri twn Leuitwn, outwV ekamon eiV autouV.

23

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

24

Touto einai to peri twn Leuitwn× apo eikosipente etwn kai epanw qelousin eisercesqai na ektelwsi thn uphresian thV skhnhV tou marturiou×

25

kai apo penthkonta etwn qelousi pauesqai tou na ektelwsi thn uphresian kai den qelousin uphretei pleon×

26

alla qelousin upourgei eiV touV adelfouV autwn en th skhnh tou marturiou, dia na fulattwsi taV fulakaV× uphresian omwV den qelousi kamnei. Outw qeleiV kamei eiV touV LeuitaV wV proV taV fulakaV autwn.

Numbers 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: