Modern Greek Bible

Numbers 6

Numbers

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai thn hmeran, kaq' hn o MwushV eteleiwse na sthnh thn skhnhn kai ecrisen authn kai hgiasen authn kai panta ta skeuh authV kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou kai ecrisen auta kai hgiasen auta×

2

tote oi arconteV tou Israhl, oi archgoi twn oikwn twn paterwn autwn oitineV hsan oi arconteV twn fulwn, oi epistathsanteV eiV thn apariqmhsin, ekamon prosforan×

3

kai eferan ta dwra autwn enwpion tou Kuriou, ex amaxaV skepastaV kai dwdeka boaV, mian amaxan ana duo arconteV kai ena boun ekastoV, kai eferan auta emprosqen thV skhnhV.

4

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, legwn,

5

Labe tauta par' autwn, kai qelousin eisqai dia ta erga thV uphresiaV thV skhnhV tou marturiou× kai qeleiV dwsei auta eiV touV LeuitaV, eiV ekaston kata thn uphresian autou.

6

Kai elaben o MwushV taV amaxaV kai touV boaV kai edwken auta eiV touV LeuitaV.

7

TaV duo amaxaV kai touV tessaraV boaV edwken eiV touV uiouV Ghrswn, kata thn uphresian autwn.

8

Kai taV tessaraV amaxaV kai touV oktw boaV edwken eiV touV uiouV Merari× kata thn uphresian autwn, upo thn ceira tou Iqamar uiou tou Aarwn tou ierewV.

9

EiV de touV uiouV Kaaq den edwke× dioti h en tw agiasthriw uphresia autwn hto na bastazwsin ep' wmwn.

10

[] Kai proseferan oi arconteV dia ton egkainiasmon tou qusiasthriou kaq' hn hmeran ecrisqh, kai proseferan oi arconteV ta dwra autwn emprosqen tou qusiasthriou.

11

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, EiV arcwn kaq' hmeran, qelousi prosferei ta dwra autwn dia ton egkainiasmon tou qusiasthriou.

12

Kai o prosferwn to dwron autou thn prwthn hmeran hto Naasswn o uioV tou Amminadab, ek thV fulhV Iouda×

13

kai to dwron autou hto eiV argurouV diskoV, barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

14

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

15

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

16

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

17

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Naasswn, uiou tou Amminadab.

18

Thn deuteran hmeran proseferen o Naqanahl o uioV tou Souar, o arcwn thV fulhV Issacar×

19

kai prosefere to dwron autou ena diskon arguroun barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

20

ena qumiamatodocon crusoun deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

21

ena moscon ek bown, ena krion, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

22

tragon ex aigwn ena, eiV prosforan peri amartiaV×

23

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boaV, kriouV pente, tragouV pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Naqanahl, uiou tou Souar.

24

Thn trithn hmeran proseferen o arcwn twn uiwn Zaboulwn, Eliab o uioV tou Cailwn×

25

to dwron autou hto eiV argurouV diskoV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

26

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

27

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

28

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

29

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Eliab, uiou tou Cailwn.

30

Thn tetarthn hmeran proseferen Elisour o uioV tou Sediour, o arcwn twn uiwn Roubhn.

31

To dwron autou hto eiV argurouV diskoV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

32

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

33

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

34

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

35

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Elisour, uiou tou Sediour.

36

Thn pempthn hmeran proseferen o arcwn twn uiwn Sumewn, Seloumihl o uioV tou Sourisadai×

37

to dwron autou hto eiV diskoV argurouV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

38

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

39

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

40

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

41

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Seloumihl, uiou tou Sourisadai.

42

Thn ekthn hmeran proseferen o arcwn twn uiwn Gad, Eliasaf o uioV tou Deouhl×

43

to dwron autou hto eiV argurouV diskoV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

44

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

45

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

46

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

47

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Eliasaf, uiou tou Deouhl.

48

Thn ebdomhn hmeran proseferen o arcwn twn uiwn Efraim, Elisama o uioV tou Ammioud×

49

to dwron autou hto eiV argurouV diskoV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

50

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

51

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

52

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

53

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Elisama, uiou tou Ammioud.

54

Thn ogdohn hmeran proseferen o arcwn twn uiwn Manassh, Gamalihl o uioV tou Fedassour×

55

to dwron autou hto eiV argurouV diskoV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

56

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

57

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

58

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

59

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Gamalihl, uiou tou Fedassour.

60

Thn ennathn hmeran proseferen o arcwn twn uiwn Beniamin, Abeidan o uioV tou Gidewni×

61

to dwron autou hto eiV argurouV diskoV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

62

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

63

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

64

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

65

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Abeidan uiou tou Gidewni.

66

Thn dekathn hmeran proseferen o arcwn twn uiwn Dan, Aciezer o uioV tou Ammisadai×

67

to dwron autou hto eiV argurouV diskoV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

68

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

69

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma×

70

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

71

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Aciezer, uiou tou Ammisadai.

72

Thn endekathn hmeran proseferen o arcwn twn uiwn Ashr, Fagaihl o uioV tou Ocran×

73

to dwron autou hto eiV argurouV diskoV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn, kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

74

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV.

75

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma.

76

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

77

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente. Touto hto to dwron tou Fagaihl, uiou tou Ocran.

78

Thn dwdekathn hmeran proseferen o arcwn twn uiwn Nefqali, Acira o uioV tou Ainan×

79

to dwron autou hto eiV argurouV diskoV barouV ekaton triakonta siklwn× lekanion en arguroun ebdomhkonta siklwn× kata ton siklon ton agion× amfotera plhrh semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, dia prosforan ex alfitwn×

80

eiV qumiamatodocoV crusouV deka siklwn, plhrhV qumiamatoV×

81

eiV moscoV ek bown, eiV krioV, en arnion eniausion, eiV olokautwma.

82

eiV tragoV ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV×

83

kai eiV qusian eirhnikhn, duo boeV, krioi pente, tragoi pente, arnia eniausia pente× touto hto to dwron tou Acira, uiou tou Ainan.

84

OutoV hto o egkainiasmoV tou qusiasthriou, thn hmeran kaq' hn ecrisqh upo twn arcontwn tou Israhl× diskoi arguroi dwdeka, lekania argura dwdeka, qumiamatodocoi crusoi dwdeka×

85

ekaton triakonta siklwn hto ekastoV diskoV argurouV, kai ebdomhkonta siklwn ekaston lekanion× apan to argurion twn skeuwn, duo ciliadwn kai tetrakosiwn siklwn, kata ton siklon ton agion×

86

qumiamatodocoi crusoi dwdeka, plhreiV qumiamatoV, apo deka siklwn o qumiamatodocoV kata ton siklon ton agion× apan to crusion twn qumiamatodocwn ekaton eikosi siklwn.

87

PanteV oi boeV dia olokautwma hsan moscoi dwdeka, oi krioi dwdeka, ta arnia ta eniausia dwdeka meta twn ex alfitwn prosforwn autwn× kai oi tragoi ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV, dwdeka.

88

Kai panteV oi boeV dia qusian eirhnikhn hsan moscoi eikositessareV, oi krioi exhkonta, oi tragoi exhkonta, ta arnia ta eniausia exhkonta. OutoV hto o egkainiasmoV tou qusiasthriou, afou ecrisqh.

89

Kai ote eishlqen o MwushV eiV thn skhnhn tou marturiou dia na lalhsh meta tou Kuriou, tote hkouse thn fwnhn tou lalountoV proV auto, anwqen tou ilasthriou, to opoion hto epi thV kibwtou tou marturiou ana meson twn duo ceroubeim× kai elalei proV auton.

Numbers 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: