Modern Greek Bible

Numbers 4

Numbers

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Prostaxon touV uiouV Israhl na apopemywsin apo tou stratopedou panta lepron kai panta gonorroion kai panta memolusmenon dia nekron×

3

arsenikon te kai qhlukon apopemyate× exw tou stratopedou apopemyate autouV, dia na mh molunwsi ta stratopeda autwn, en mesw twn opoiwn egw katoikw.

4

Kai ekamon outwV oi uioi Israhl kai apepemyan autouV exw tou stratopedou× kaqwV eipen o KurioV proV ton Mwushn, outwV ekamon oi uioi Israhl.

5

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

6

Eipe proV touV uiouV Israhl, Otan anhr h gunh kamh ti ek twn amarthmatwn twn anqrwpinwn, prattwn parabasin eiV ton Kurion, kai amarthsh h yuch ekeinh,

7

tote qelei exomologhqh thn amartian autou, thn opoian epraxe, kai qelei apodwsei to adikhma autou meta tou kefalaiou toutou kai eiV auto qelei prosqesei to pempton autou kai qelei dwsei auto eiV ontina hdikhsen.

8

Ean de o anqrwpoV den ech suggenh dia na apodoqh eiV auton to adikhma, aV apodidetai to adikhma eiV ton Kurion proV ton ierea, ektoV tou kriou thV exilewsewV, dia tou opoiou qelei geinei exilewsiV peri autou.

9

Kai pasa uyoumenh prosfora ek pantwn twn hgiasmenwn pragmatwn twn uiwn Israhl, thn opoian prosferousin eiV ton ierea, qelei eisqai autou.

10

Autou loipon qelousin eisqai ta agiazomena pantoV anqrwpou× o, ti ekastoV didh eiV ton ierea, qelei eisqai autou.

11

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

12

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Ean anqrwpou tinoV h gunh paradromhsh kai amarthsh enantion autou,

13

kai sugkoimhqh tiV met' authV, kai lanqash touV ofqalmouV tou androV authV kai krufqh, kai auth molunqh kai martuV den uparch kat' authV kai den piasqh,

14

kai epelqh eiV auton pneuma zhlotupiaV kai zhlotuphsh thn gunaika autou kai auth hnai memolusmenh× h ean epelqh eiV auton to pneuma thV zhlotupiaV, kai zhlotuphsh thn gunaika autou kai auth den hnai memolusmenh×

15

tote qelei ferei o anqrwpoV thn gunaika autou proV ton ierea kai qelei prosferei to dwron authV uper authV, to dekaton tou efa aleuron kriqinon× elaion omwV den qelei epicusei ep' auto, oude libanion qelei epiqesei ep' auto× dioti einai prosfora zhlotupiaV, prosfora enqumhsewV, ferousa eiV enqumhsin anomian.

16

Kai qelei plhsiasei authn o iereuV kai sthsei authn enwpion tou Kuriou×

17

Epeita qelei labei o iereuV udwr agion eiV aggeion phlinon× kai apo tou cwmatoV, to opoion einai epi tou edafouV thV skhnhV, qelei labei o iereuV kai balei eiV to udwr.

18

Kai qelei sthsei o iereuV thn gunaika enwpion tou Kuriou kai qelei apokaluyei thn kefalhn thV gunaikoV, kai qelei balei eiV taV ceiraV authV thn prosforan thV enqumhsewV, thn prosforan thV zhlotupiaV× en de th ceiri tou ierewV qelei eisqai to udwr to pikron, to opoion ferei thn kataran×

19

Kai qelei orkisei authn o iereuV kai qelei eipei proV thn gunaika, Ean den ekoimhqh tiV meta sou kai ean den paredromhsaV dia na molunqhV, decomenh allon anti tou androV sou, aV hsai ablabhV apo tou udatoV toutou tou pikrou, to opoion ferei thn kataran×

20

ean omwV paredromhsaV, decomenh allon anti tou androV sou, kai emolunqhV kai ekoimhqh tiV meta sou ektoV tou androV sou,

21

tote o iereuV qelei orkisei thn gunaika meq' orkou kataraV, kai qelei eipei o iereuV proV thn gunaika, O KurioV na se katasthsh kataran kai orkon metaxu tou laou sou, kamnwn o KurioV na saph o mhroV sou kai na prhsqh h koilia sou×

22

kai to udwr touto, to opoion ferei thn kataran, qelei eiselqei eiV ta entosqia sou, dia na kamh na prhsqh h koilia sou kai na saph o mhroV sou. Kai qelei eipei h gunh, Amhn, amhn×

23

Epeita qelei grayei o iereuV taV kataraV tautaV en bibliw kai qelei exaleiyei autaV dia tou udatoV tou pikrou×

24

kai qelei potisei thn gunaika to udwr to pikron, to opoion ferei thn kataran× kai to udwr, to feron thn kataran, qelei eiselqei eiV authn dia pikrian×

25

Kai qelei labei o iereuV ek thV ceiroV thV gunaikoV thn prosforan thV zhlotupiaV kai qelei kinhsei thn prosforan enwpion tou Kuriou kai qelei prosferei authn eiV to qusiasthrion×

26

kai qelei draxei o iereuV apo thV prosforaV to mnhmosunon authV kai qelei kausei epi to qusiasthrion, kai meta tauta qelei potisei thn gunaika to udwr.

27

Kai afou potish authn to udwr tote qelei sumbh wste, an hnai memolusmenh kai hdikhse ton andra authV, qelei eiselqei eiV authn to udwr, to feron thn kataran, dia pikrian, kai h koilia authV qelei prhsqh kai o mhroV authV qelei saph kai qelei eisqai h gunh katara en mesw tou laou authV.

28

Ean omwV den hnai memolusmenh h gunh alla kaqara, tote qelei meinei ablabhV, kai qelei sullabei sperma.

29

OutoV einai o nomoV thV zhlotupiaV, otan gunh tiV paradromhsh, decomenh allon anti tou androV authV kai molunqh×

30

h otan elqh to pneuma thV zhlotupiaV eiV andra tina kai zhlotuphsh thn gunaika autou kai sthsh thn gunaika autou enwpion tou Kuriou, kai o iereuV kamh eiV authn kata panta ton nomon touton×

31

Tote o men anhr qelei eisqai aqwoV apo thV anomiaV, h de gunh ekeinh qelei bastasei thn anomian authV.

Numbers 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: