Modern Greek Bible

Numbers 2

Numbers

Return to Index

Chapter 3

1

[] Autai de einai ai geneai tou Aarwn kai tou MwusewV, thn hmeran kaq' hn elalhsen o KurioV proV ton Mwushn epi tou orouV Sina.

2

Kai tauta einai ta onomata twn uiwn tou Aarwn× Nadab o prwtotokoV kai Abioud, Eleazar kai Iqamar.

3

Tauta einai ta onomata twn uiwn tou Aarwn, twn ierewn twn kecrismenwn, oitineV kaqierwqhsan dia na ierateuwsin.

4

Apeqane de o Nadab kai o Abioud enwpion tou Kuriou, enw proseferon pur xenon enwpion tou Kuriou en th erhmw Sina, kai tekna den eicon× kai ierateusen o Eleazar kai o Iqamar enwpion Aarwn tou patroV autwn.

5

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

6

Fere thn fulhn tou Leui kai parasthson autouV emprosqen Aarwn tou ierewV, dia na uphretwsin eiV auton.

7

Kai qelousi fulattei taV fulakaV autou kai taV fulakaV pashV thV sunagwghV emprosqen thV skhnhV tou marturiou, ektelounteV taV uphresiaV thV skhnhV.

8

Kai qelousi fulattei panta ta skeuh thV skhnhV tou marturiou kai taV fulakaV twn uiwn Israhl, ektelounteV taV uphresiaV thV skhnhV.

9

Kai qeleiV dwsei touV LeuitaV eiV ton Aarwn kai eiV touV uiouV autou× outoi einai dedomenoi dwron eiV auton ek twn uiwn Israhl.

10

Ton de Aarwn kai touV uiouV autou qeleiV katasthsei eiV to na ektelwsi ta thV ierateiaV autwn× ostiV de xenoV plhsiash qelei qanatonesqai.

11

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

12

Idou, egw elabon touV LeuitaV ek mesou twn uiwn Israhl, anti pantoV prwtotokou dianoigontoV mhtran ek twn uiwn Israhl× kai qelousin eisqai oi Leuitai emou.

13

Dioti pan prwtotokon einai emou× epeidh kaq' hn hmeran epataxa pan prwtotokon en gh Aiguptou, hgiasa eiV emauton pan prwtotokon en tw Israhl, apo anqrwpou ewV kthnouV× emou qelousin eisqai. Egw eimai o KurioV.

14

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn en th erhmw Sina, legwn,

15

Apariqmhson touV uiouV Leui kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata taV suggeneiaV autwn× pan arsenikon apo enoV mhnoV kai epanw qeleiV apariqmhsei autouV.

16

Kai aphriqmhsen autouV o MwushV, kata ton logon tou Kuriou, wV prosetacqh.

17

Hsan de outoi oi uioi Leui kata ta onomata autwn× Ghrswn, kai Kaaq, kai Merari.

18

Kai tauta hsan ta onomata twn uiwn Ghrswn, kata taV suggeneiaV autwn× Libni, kai Semei.

19

Kai oi uioi Kaaq, kata taV suggeneiaV autwn, Amram, kai Isaar, Cebrwn, kai Ozihl.

20

Kai oi uioi Merari, kata taV suggeneiaV autwn, Maali, kai Mousi. Autai einai ai suggeneiai twn Leuitwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn.

21

Ek tou Ghrswn hto h suggeneia tou Libni, kai h suggeneia tou Semei× autai einai ai suggeneiai twn Ghrswnitwn.

22

Oi apariqmhqenteV autwn kata ton ariqmon pantwn twn arsenikwn apo enoV mhnoV kai epanw, oi apariqmhqenteV autwn hsan epta ciliadeV kai pentakosioi.

23

Ai suggeneiai twn Ghrswnitwn qelousi stratopedeuei opisqen thV skhnhV proV dusmaV.

24

Kai o arcwn tou patrikou oikou twn Ghrswnitwn qelei eisqai Eliasaf o uioV tou Lahl.

25

Kai h fulakh twn uiwn Ghrswn en th skhnh tou marturiou qelei eisqai h skhnh kai h skeph to kalumma authV kai to katapetasma thV quraV thV skhnhV tou marturiou,

26

kai ta parapetasmata thV aulhV kai to katapetasma thV quraV thV aulhV, ta opoia einai dia thn skhnhn kai dia to qusiasthrion kuklw, kai ta scoinia authV dia pasaV taV uphresiaV autwn.

27

Kai ek tou Kaaq hto h suggeneia twn Amramitwn kai h suggeneia twn Isaaritwn kai h suggeneia twn Cebrwnitwn kai h suggeneia twn Ozihlitwn× autai einai ai suggeneiai twn Kaaqitwn.

28

Panta ta arsenika, apo enoV mhnoV kai epanw hsan kata ton ariqmon oktw ciliadeV kai exakosioi, oitineV efulatton taV fulakaV tou agiasthriou.

29

Ai suggeneiai twn uiwn Kaaq qelousi stratopedeuei eiV ta plagia thV skhnhV proV meshmbrian.

30

Kai o arcwn tou patrikou oikou twn suggeneiwn twn Kaaqitwn qelei eisqai Elisafan o uioV tou Ozihl.

31

Kai h fulakh autwn qelei eisqai h kibwtoV, kai h trapeza, kai h lucnia, kai ta qusiasthria, kai ta skeuh tou agiasthriou dia twn opoiwn leitourgousi, kai to katapetasma kai panta ta proV uphresian autwn.

32

Kai Eleazar o uioV Aarwn tou ierewV qelei eisqai archgoV epi twn archgwn twn Leuitwn, ecwn thn epistasian twn fulattontwn taV fulakaV tou agiasthriou.

33

Ek tou Merari hto h suggeneia twn Maalitwn kai h suggeneia twn Mousitwn× autai einai ai suggeneiai tou Merari.

34

Kai oi apariqmhqenteV autwn kata ton ariqmon pantwn twn arsenikwn apo enoV mhnoV kai epanw hsan ex ciliadeV kai diakosioi.

35

Kai o arcwn tou patrikou oikou twn suggeneiwn tou Merari hto Sourhl o uioV tou Abicail× outoi qelousi stratopedeuei eiV ta plagia thV skhnhV proV borran.

36

Kai upo thn epistasian thV fulakhV twn uiwn Merari qelousin eisqai ai sanideV thV skhnhV kai oi mocloi authV kai oi stuloi authV kai ta upobasia authV, kai panta ta skeuh authV, kai panta ta proV uphresian authV×

37

kai oi stuloi thV aulhV kuklw kai ta upobasia autwn kai oi passaloi autwn, kai ta scoinia autwn.

38

Oi de stratopedeuonteV kata proswpon thV skhnhV proV anatolaV, katenanti thV skhnhV tou marturiou kata anatolaV, qelousin eisqai MwushV kai Aarwn kai oi uioi autou, fulattonteV taV fulakaV tou agiasthriou anti twn fulakwn twn uiwn Israhl× kai ostiV xenoV plhsiash qelei qanatonesqai.

39

PanteV oi apariqmhqenteV twn Leuitwn, touV opoiouV aphriqmhsen o MwushV kai o Aarwn dia prostaghV tou Kuriou kata taV suggeneiaV autwn, panta ta arsenika apo enoV mhnoV kai epanw, hsan eikosi duo ciliadeV.

40

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Apariqmhson panta ta prwtotoka arsenika twn uiwn Israhl, apo enoV mhnoV kai epanw, kai labe ton ariqmon twn onomatwn autwn.

41

Kai qeleiV labei touV LeuitaV dia eme, egw eimai o KurioV anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn Israhl× kai ta kthnh twn Leuitwn anti pantwn twn prwtotokwn twn kthnwn twn uiwn Israhl.

42

Kai aphriqmhsen o MwushV, kaqwV prosetaxen eiV auton o KurioV, panta ta prwtotoka twn uiwn Israhl.

43

Kai panta ta prwtotoka arsenika apariqmhqenta kat' onoma apo enoV mhnoV kai epanw, kata thn apariqmhsin autwn hsan eikosi duo ciliadeV diakosia ebdomhkonta tria.

44

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

45

Labe touV LeuitaV anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn Israhl kai ta kthnh twn Leuitwn anti twn kthnwn autwn× kai oi Leuitai qelousin eisqai emou. Egw eimai o KurioV.

46

Kai dia exagoran twn diakosiwn ebdomhkonta triwn ek twn prwtotokwn twn uiwn Israhl, oitineV uperbainousi ton ariqmon twn Leuitwn,

47

qeleiV labei ana pente siklouV kata kefalhn, kata ton siklon ton agion qeleiV labei autouV× o sikloV einai eikosi gera×

48

kai qeleiV dwsei to argurion thV exagoraV tou perisseuontoV ariqmou autwn eiV ton Aarwn kai eiV touV uiouV autou.

49

Kai elaben o MwushV to argurion thV exagoraV twn uperbainontwn ton ariqmon twn exagorasqentwn eiV antallaghn twn Leuitwn×

50

para twn prwtotokwn twn uiwn Israhl elabe to argurion, ciliouV triakosiouV exhkonta pente siklouV, kata ton siklon ton agion×

51

kai edwken o MwushV to argurion thV exagoraV twn uperbainontwn eiV ton Aarwn kai eiV touV uiouV autou, kata ton logon tou Kuriou, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.

Numbers 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: