Modern Greek Bible

Numbers 1

Numbers

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn, legwn,

2

AV stratopedeuwsin oi uioi Israhl, ekastoV plhsion thV shmaiaV autou, meta tou shmeiou tou oikou twn paterwn autwn× kuklw thV skhnhV tou marturiou katenanti qelousi stratopedeuei.

3

[] Kai oi men proV anatolaV stratopedeuonteV qelousin eisqai oi ek thV shmaiaV tou stratopedou Iouda, kata ta tagmata autwn× kai o arcwn twn uiwn Iouda qelei eisqai Naasswn o uioV tou Amminadab×

4

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan ebdomhkonta tessareV ciliadeV kai exakosioi.

5

Kai oi stratopedeuonteV plhsion autou qelousin eisqai h fulh Issacar× kai o arcwn twn uiwn Issacar qelei eisqai Naqanahl o uioV tou Souar×

6

to strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan penthkonta tessareV ciliadeV kai tetrakosioi.

7

Epeita h fulh Zaboulwn× kai o arcwn twn uiwn Zaboulwn qelei eisqai Eliab o uioV tou Cailwn×

8

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan penthkonta epta ciliadeV kai tetrakosioi.

9

PanteV oi apariqmhqenteV en tw stratopedw Iouda hsan ekaton ogdohkonta ex ciliadeV kai tetrakosioi, kata ta tagmata autwn× outoi qelousi shkonesqai prwtoi.

10

ProV meshmbrian de qelei eisqai shmaia tou stratopedou Roubhn kata ta tagmata autwn× kai o arcwn twn uiwn Roubhn qelei eisqai Elisour o uioV tou Sediour×

11

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan tessarakonta ex ciliadeV kai pentakosioi.

12

Kai oi stratopedeuonteV plhsion autou qelousin eisqai h fulh Sumewn× kai o arcwn twn uiwn Sumewn qelei eisqai Seloumihl o uioV tou Sourisadai×

13

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan penthkonta ennea ciliadeV kai triakosioi.

14

Epeita h fulh Gad× kai o arcwn twn uiwn Gad qelei eisqai Eliasaf o uioV tou Deouhl×

15

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan tessarakonta pente ciliadeV kai exakosioi penthkonta.

16

PanteV oi apariqmhqenteV en tw stratopedw Roubhn hsan ciliadeV ekaton penthkonta mia kai tetrakosioi penthkonta, kata ta tagmata autwn× outoi qelousi shkonesqai deuteroi.

17

Epeita qelei shkonesqai h skhnh tou marturiou, to stratopedon twn Leuitwn en tw mesw twn stratopedwn× kaqwV estratopedeusan, outw qelousi shkonesqai ekastoV eiV thn taxin autou plhsion thV shmaiaV autwn.

18

ProV dusmaV de qelei eisqai h shmaia tou stratopedou tou Efraim kata ta tagmata autwn× kai o arcwn twn uiwn Efraim qelei eisqai Elisama o uioV tou Ammioud×

19

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi.

20

Kai plhsion autou h fulh Manassh× kai o arcwn twn uiwn Manassh qelei eisqai Gamalihl o uioV tou Fedassour×

21

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan triakonta duo ciliadeV kai diakosioi.

22

Epeita h fulh Beniamin× kai o arcwn twn uiwn Beniamin qelei eisqai Abeidan o uioV tou Gidewni×

23

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan triakonta pente ciliadeV kai tetrakosioi.

24

PanteV oi apariqmhqenteV tou stratopedou Efraim hsan ekaton oktw ciliadeV kai ekaton, kata ta tagmata autwn× outoi qelousi shkonesqai tritoi.

25

ProV borran de qelei eisqai h shmaia tou stratopedou Dan, kata ta tagmata autwn× kai o arcwn twn uiwn Dan qelei eisqai Aciezer o uioV tou Ammisadai×

26

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan exhkonta duo ciliadeV kai eptakosioi.

27

Kai oi stratopedeuonteV plhsion autou qelousin eisqai h fulh Ashr× kai o arcwn twn uiwn Ashr qelei eisqai Fagaihl o uioV tou Ocran×

28

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan ciliadeV tessarakonta mia kai pentakosioi.

29

Epeita h fulh Nefqali× kai o arcwn twn uiwn Nefqali qelei eisqai Acira o uioV tou Ainan×

30

to de strateuma autou kai oi apariqmhqenteV autwn hsan penthkonta treiV ciliadeV kai tetrakosioi.

31

PanteV oi apariqmhqenteV tou stratopedou Dan hsan ekaton penthkonta epta ciliadeV kai exakosioi outoi qelousi shkonesqai escatoi kata taV shmaiaV autwn.

32

Outoi einai oi apariqmhqenteV ek twn uiwn Israhl kata touV oikouV twn paterwn autwn× panteV oi apariqmhqenteV en toiV stratopedoiV kata ta tagmata autwn hsan exakosiai treiV ciliadeV kai pentakosioi penthkonta.

33

Oi de Leuitai den sunhriqmhqhsan metaxu twn uiwn Israhl, kaqwV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn.

34

Kai ekamon oi uioi Israhl kata panta osa prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn× outwV estratopedeusan kata taV shmaiaV autwn kai outwV eshkwqhsan ekastoV kata taV suggeneiaV autou, kata touV oikouV twn paterwn autou.

Numbers 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: