Modern Greek Bible

Leviticus 27

Numbers

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn en th erhmw Sina, en th skhnh tou marturiou, thn prwthn tou deuterou mhnoV, eiV to deuteron etoV afou exhlqon ek ghV Aiguptou, legwn,

2

Labete to kefalaion pashV thV sunagwghV twn uiwn Israhl kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, apariqmounteV kat' onoma pan arsenikon kata kefalhn autwn.

3

Apo eikosi etwn kai epanw, pantaV touV dunamenouV en tw Israhl na exelqwsin eiV polemon, su kai o Aarwn apariqmhsate autouV kata ta strateumata autwn.

4

Kai me saV qelei eisqai eiV anqrwpoV af' ekasthV fulhV× ekastoV arcwn tou oikou twn paterwn autou qelei eisqai.

5

Kai tauta einai ta onomata twn andrwn oitineV qelousi parastaqh me saV× ek tou Roubhn, Elisour o uioV tou Sediour×

6

ek tou Sumewn, Seloumhl o uioV tou Sourisadai.

7

ek tou Iouda, Naasswn o uioV tou Amminadab×

8

ek tou Issacar, Naqanahl o uioV tou Souar×

9

ek tou Zaboulwn, Eliab o uioV tou Cailwn×

10

ek twn uiwn tou Iwshf, ek men tou Efraim, Elisama o uioV tou Ammioud× ek de tou Manassh, Gamalihl o uioV tou Fedassour×

11

ek tou Beniamin, Abeidan o uioV tou Gidewni×

12

ek tou Dan, Aciezer o uioV tou Ammisadai×

13

ek tou Ashr, Fagaihl o uioV tou Ocran×

14

ek tou Gad, Eliasaf o uioV tou Deouhl×

15

ek tou Nefqali, Acira o uioV tou Ainan.

16

Outoi hsan oi eklektoi thV sunagwghV, arconteV twn fulwn twn paterwn autwn, archgoi twn ciliadwn tou Israhl.

17

[] O MwushV loipon kai o Aarwn elabon touV andraV toutouV touV onomasqentaV kat' onoma.

18

kai sunekalesan pasan thn sunagwghn, thn prwthn tou deuterou mhnoV, kai kategrafhsan kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, kata kefalhn autwn.

19

KaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn, outwV aphriqmhsen autouV en th erhmw Sina.

20

Kai oi uioi Roubhn, tou prwtotokou tou Israhl, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, kata kefalhn autwn, pan arsenikon apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

21

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Roubhn hsan tessarakonta ex ciliadeV kai pentakosioi.

22

Ek twn uiwn Sumewn, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, oi apariqmhqenteV kata ton ariqmon twn onomatwn ex autwn, kata kefalhn autwn, pan arsenikon apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

23

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Sumewn hsan penthkonta ennea ciliadeV kai triakosioi.

24

Ek twn uiwn Gad, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

25

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Gad hsan tessarakonta pente ciliadeV kai exakosioi penthkonta.

26

Ek twn uiwn Iouda, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

27

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Iouda hsan ebdomhkonta tessareV ciliadeV kai exakosioi.

28

Ek twn uiwn Issacar, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

29

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Issacar hsan penthkonta tessareV ciliadeV kai tetrakosioi.

30

Ek twn uiwn Zaboulwn, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

31

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Zaboulwn hsan penthkonta epta ciliadeV kai tetrakosioi.

32

Ek twn uiwn Iwshf, ek men twn uiwn Efraim, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

33

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Efraim hsan tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi.

34

Ek twn uiwn Manassh, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

35

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Manassh hsan triakonta duo ciliadeV kai diakosioi.

36

Ek twn uiwn Beniamin, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

37

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Beniamin hsan triakonta pente ciliadeV kai tetrakosioi.

38

Ek twn uiwn Dan, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

39

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Dan hsan exhkonta duo ciliadeV kai eptakosioi.

40

Ek twn uiwn Ashr, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

41

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Ashr hsan ciliadeV tessarakonta mia kai pentakosioi.

42

Ek twn uiwn Nefqali, kata taV geneaV autwn, kata taV suggeneiaV autwn, kata touV oikouV twn paterwn autwn, kata ton ariqmon twn onomatwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi na exelqwsin eiV polemon,

43

oi apariqmhqenteV ek thV fulhV Nefqali hsan penthkonta treiV ciliadeV kai tetrakosioi.

44

[] Outoi einai oi apariqmhqenteV, touV opoiouV aphriqmhsen o MwushV kai o Aarwn kai oi arconteV tou Israhl, oi dwdeka andreV× ekastoV hto kata ton oikon twn paterwn autou.

45

Kai hsan panteV oi apariqmhqenteV ek twn uiwn Israhl, kata touV oikouV twn paterwn autwn, apo eikosi etwn kai epanw, panteV oi dunamenoi metaxu tou Israhl na exelqwsin eiV polemon,

46

panteV oi apariqmhqenteV hsan exakosiai treiV ciliadeV kai pentakosioi penthkonta.

47

[] Oi Leuitai omwV, kata thn fulhn twn paterwn autwn, den aphriqmhqhsan metaxu autwn.

48

Dioti o KurioV eice lalhsei proV ton Mwushn, legwn,

49

Monon thn fulhn tou Leui mh apariqmhshV kai to kefalaion autwn mh labhV meta twn uiwn Israhl×

50

alla doV eiV touV LeuitaV thn epistasian thV skhnhV tou marturiou kai pantwn twn skeuwn authV kai pantwn twn anhkontwn eiV authn× outoi qelousi bastazei thn skhnhn kai panta ta skeuh authV, kai outoi qelousin uphretei eiV authn, kai qelousi stratopedeuei kuklw thV skhnhV.

51

Kai otan h skhnh mellh na shkwqh, oi Leuitai qelousi katabibazei authn× kai otan h skhnh preph na sthqh, oi Leuitai qelousi sthnei authn× kai ostiV xenoV plhsiash, aV qanatonhtai.

52

Kai oi men uioi Israhl qelousi stratopedeuei, ekastoV en tw stratopedw autou, kai ekastoV plhsion thV shmaiaV autou kata ta strateumata autwn.

53

Oi de Leuitai qelousi stratopedeuei kuklw thV skhnhV tou marturiou, dia na mh hnai orgh epi thn sunagwghn twn uiwn Israhl× kai oi Leuitai qelousi fulattei taV fulakaV thV skhnhV tou marturiou.

54

Kai ekamon oi uioi Israhl kata panta osa prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn× outwV ekamon.

Numbers 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: