Modern Greek Bible

Leviticus 26

Leviticus

Return to Index

Chapter 27

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Otan tiV kamh epishmon euchn, su qeleiV kamnei thn ektimhsin twn yucwn proV ton Kurion.

3

Kai h ektimhsiV sou qelei eisqai tou men arsenikou, apo eikosi etwn mecriV exhkonta etwn, h ektimhsiV sou bebaiwV qelei eisqai penthkonta sikloi arguriou, kata ton siklon tou agiasthriou×

4

ean de hnai qhlukon, h ektimhsiV sou qelei eisqai triakonta sikloi.

5

Ean de hnai apo pente etwn mecriV eikosi, h ektimhsiV sou qelei eisqai tou men arsenikou eikosi sikloi, tou de qhlukou deka sikloi.

6

Ean de hnai apo enoV mhnoV mecri pente etwn, h ektimhsiV sou qelei eisqai tou men arsenikou pente sikloi arguriou× tou de qhlukou h ektimhsiV sou treiV sikloi arguriou.

7

Ean de apo exhkonta etwn kai epanw, ean men hnai arsenikon, h ektimhsiV sou qelei eisqai dekapente sikloi ean de qhlukon, deka sikloi.

8

Kai ean hnai ptwcoteroV thV ektimhsewV sou, qelei parastaqh emprosqen tou ierewV, kai o iereuV qelei ektimhsei auton× kata thn dunamin ekeinou ostiV ekame thn euchn, o iereuV qelei ektimhsei auton.

9

Kai ean h euch hnai kthnoV, ek twn osa prosferontai dwron proV ton Kurion, pan o, ti didei tiV ek toutwn eiV ton Kurion qelei eisqai agion.

10

Den qelei allaxei auto, oude qelei antikatasthsei kalon anti kakou, h kakon anti kalou× ean de pote antallaxh kthnoV anti kthnouV, tote kai auto kai to antallagma autou qelousin eisqai agia.

11

Ean de hnai ti kthnoV akaqarton, ek twn osa den prosferontai dwron proV ton Kurion, tote qelei parasthsei to kthnoV emprosqen tou ierewV×

12

kai qelei ektimhsei auto o iereuV, eite kalon einai eite kakon× kata thn ektimhsin sou, w iereu, outw qelei eisqai.

13

Kai ean tiV qelhsh na exagorash auto, tote qelei prosqesei to pempton autou eiV thn ektimhsin sou.

14

[] Kai otan tiV afierwsh thn oikian autou afierwma eiV ton Kurion, tote o iereuV qelei ektimhsei authn, eite kalh einai eite kakh× kaqwV ektimhsh authn o iereuV, outw qelei eisqai.

15

Kai ean o afierwsaV authn qelhsh na exagorash thn oikian autou, qelei prosqesei to pempton tou arguriou thV ektimhsewV sou eiV authn kai qelei eisqai autou.

16

Kai ean tiV afierwsh eiV ton Kurion meroV tou agrou thV idiokthsiaV autou, h ektimhsiV sou qelei eisqai kata ton sporon autou× en comor sporou kriqhV qelei ektimhqh anti penthkonta siklwn arguriou.

17

Ean apo tou etouV thV afesewV afierwsh ton agron autou, kata thn ektimhsin sou qelei eisqai.

18

All' ean meta thn afesin afierwsh ton agron autou, o iereuV qelei logariasei eiV auton to argurion kata ta epiloipa eth mecri tou etouV thV afesewV, kai qelei afaireqh apo thV ektimhsewV sou.

19

Ean de pote o afierwsaV ton agron qelhsh na exagorash auton, qelei prosqesei eiV auton to pempton tou arguriou thV ektimhsewV sou, kai qelei eisqai autou.

20

Kai ean den exagorash ton agron h ean epwlhse ton agron eiV allon tina, den qelei exagorazesqai pleon.

21

All' otan o agroV parelqh thn afesin, qelei eisqai agioV eiV ton Kurion, wV agroV kaqierwmenoV× h kuriothV autou qelei eisqai tou ierewV.

22

Ean de afierwsh tiV eiV ton Kurion agron ton opoion hgorasen, ostiV den einai ek twn agrwn thV idiokthsiaV autou×

23

o iereuV qelei logariasei eiV auton thn axian thV ektimhsewV sou mecri tou etouV thV afesewV× kai qelei dwsei thn ektimhsin sou thn hmeran ekeinhn× einai agion eiV ton Kurion.

24

EiV to etoV thV afesewV o agroV qelei apodoqh eiV ekeinon, apo tou opoiou hgorasqh, eiV ton econta thn kuriothta thV ghV.

25

Kai pasai ai ektimhseiV sou qelousin eisqai kata ton siklon tou agiasthriou× eikosi gera qelei eisqai o sikloV.

26

[] Plhn to prwtotokon metaxu twn kthnwn, to opoion anhkei wV prwtotokon eiV ton Kurion, oudeiV qelei afierwsei auto× eite moscoV eite arnion, tou Kuriou einai.

27

Kai ean hnai apo akaqartwn kthnwn, qelei exagorasei auto kata thn ektimhsin sou kai qelei prosqesei to pempton autou ep' auto× h ean den exagorazhtai, qelei pwlhqh kata thn ektimhsin sou.

28

Ouden omwV kaqierwma, to opoion kaqierwsh tiV eiV ton Kurion ek twn osa ecei, apo anqrwpou ewV kthnouV kai ewV agrou thV idiokthsiaV autou, qelei pwlhqh oude qelei exagorasqh× pan kaqierwma einai agiwtaton eiV ton Kurion.

29

Ouden kaqierwma kaqierwqen para anqrwpou qelei exagorasqh× exapantoV qelei qanatwqh.

30

Kai pan dekaton thV ghV, eite ek tou sporou thV ghV eite ek tou karpou twn dendrwn, tou Kuriou einai× einai agion eiV ton Kurion.

31

Kai ean pote qelhsh tiV na exagorash to dekaton autou, qelei prosqesei eiV auto to pempton autou.

32

Kai pan dekaton bown kai probatwn, pantoV zwou diabainontoV upokatwqen thV rabdou, to dekaton qelei eisqai agion eiV ton Kurion.

33

Den qelei diakrinei eite kalon einai eite kakon oude qelei allaxei auto× kai ean pote allaxh auto, kai auto kai to antallagma autou qelousin eisqai agia× den qelei exagorasqh.

34

Autai einai ai entolai, taV opoiaV prosetaxe KurioV eiV ton Mwushn dia touV uiouV Israhl en tw orei Sina.

Numbers 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: