Modern Greek Bible

Leviticus 25

Leviticus

Return to Index

Chapter 26

1

[] Den qelete kamei eiV eautouV eidwla oude glupta, oude qelete anegeirei agalma eiV eautouV, oude qelete sthsei liqon eikonoglupton en th gh umwn, dia na proskunhte auton× dioti egw eimai KurioV o QeoV saV.

2

Ta sabbata mou qelete fulattei kai to agiasthrion mou qelete sebesqai. Egw eimai o KurioV.

3

Ean peripathte eiV ta prostagmata mou kai fulatthte taV entolaV mou kai ektelhte autaV,

4

tote qelw dwsei taV brocaV saV eiV touV kairouV autwn, kai h gh qelei dwsei ta gennhmata authV, kai ta dendra tou agrou qelousi dwsei ton karpon autwn.

5

Kai to alwnisma saV qelei saV fqasei mecri tou trughtou, kai o trughtoV qelei fqasei mecri tou sporhtou× kai qelete trwgei ton arton saV eiV cortasmon× kai qelete katoikei asfalwV en th gh umwn.

6

Kai qelw dwsei eirhnhn eiV thn ghn, kai qelete plagiazei kai oudeiV qelei saV fobizei kai qelw exoloqreusei ta ponhra qhria apo thV ghV kai macaira den qelei perasei dia mesou thV ghV saV.

7

Kai qelete diwxei touV ecqrouV saV kai qelousi pesei emprosqen saV en macaira×

8

kai pente apo saV qelousi diwxei ekaton, kai ekaton apo saV qelousi diwxei muriouV× kai oi ecqroi saV qelousi pesei emprosqen saV en macaira.

9

Kai qelw epibleyei eiV esaV kai qelw saV auxhsei kai qelw saV plhqunei kai qelw sterewsei thn diaqhkhn mou me saV.

10

Kai qelete fagei palaia palaiwn, kai qelete ekbalei ta palaia ap' emprosqen twn newn.

11

Kai qelw sthsei thn skhnhn mou metaxu saV× kai h yuch mou den qelei saV bdelucqh×

12

kai qelw peripatei metaxu saV kai qelw eisqai QeoV saV kai seiV qelete eisqai laoV mou.

13

Egw eimai KurioV o QeoV saV, ostiV saV exhgagon ek thV ghV twn Aiguptiwn, ek thV douleiaV autwn× kai sunetriya touV desmouV tou zugou saV kai saV ekama na peripathte orqioi.

14

[] All' ean den mou upakoushte kai den ektelhte pasaV tautaV taV entolaV mou,

15

kai ean katafronhshte ta prostagmata mou h ean h yuch saV apostrafh taV kriseiV mou, wste na mh ektelhte pasaV taV entolaV mou, wste na exoudenwshte thn diaqhkhn mou,

16

kai egw qelw kamei touto eiV esaV× qelw balei ef' umaV tromon, marasmon, kai kauswna, ta opoia qelousi fqeirei touV ofqalmouV saV kai qelousi katathkei thn yuchn× kai qelete speirei ton sporon saV eiV mathn, dioti oi ecqroi saV qelousi trwgei auton.

17

Kai qelw sthsei to proswpon mou enantion saV, kai qelete foneuqh emprosqen twn ecqrwn saV× kai ekeinoi, oitineV saV misousi, qelousi saV exousiasei kai qelete feugei, oudenoV diwkontoV umaV.

18

Kai ean mecri toutou den mou upakoushte, qelw epibalei eiV esaV eptaplasion timwrian dia taV amartiaV saV.

19

Kai qelw suntriyei thn uperhfanian thV dunamewV saV× kai qelw kamei ton ouranon saV wV sidhron kai thn ghn saV wV calkon×

20

kai h dunamiV saV qelei analwqh eiV mathn× dioti h gh saV den qelei didei ta gennhmata authV kai ta dendra thV ghV den qelousi didei ton karpon autwn.

21

Kai ean poreuhsqe enantioi eiV eme kai den qelhte na mou upakoushte, qelw prosqesei eiV esaV eptaplasiouV plhgaV kata taV amartiaV saV.

22

Kai qelw aposteilei enantion saV ta qhria ta agria, ta opoia qelousi katafagei ta tekna saV kai exoloqreusei ta kthnh saV kai qelousi saV kamei oligostouV× kai qelousin erhmwqh ai odoi saV.

23

Kai ean ek toutwn den diorqwqhte epistrefonteV eiV eme, alla poreuhsqe enantioi eiV eme,

24

tote qelw poreuqh kai egw enantioV eiV esaV, kai qelw saV paideusei kai egw eptaplasiwV dia taV amartiaV saV.

25

Kai qelw ferei ef' umaV macairan, htiV qelei kamei thn ekdikhsin thV diaqhkhV mou× kai otan katafughte eiV taV poleiV saV, qelw steilei qanatikon en mesw umwn× kai qelete paradoqh eiV taV ceiraV tou ecqrou.

26

Kai otan katasuntriyw to sthrigma tou artou saV, deka gunaikeV qelousi yhnei touV artouV saV en eni klibanw, kai oi artoi saV qelousin apodoqh eiV esaV me zugion× kai qelete trwgei kai den qelete cortainei.

27

Ean de kai dia toutwn den mou upakoushte, alla poreuhsqe enantioi eiV eme,

28

tote egw qelw poreuqh enantioV eiV esaV meta qumou kai qelw saV paideusei kai egw eptaplasiwV dia taV amartiaV saV.

29

Kai qelete fagei taV sarkaV twn uiwn saV kai taV sarkaV twn qugaterwn saV qelete fagei.

30

Kai qelw katedafisei touV uyhlouV topouV saV kai qelw katastreyei ta eidwla saV kai qelw riyei ta ptwmata saV epi ta ptwmata twn bdelurwn eidwlwn saV× kai qelei saV bdelucqh h yuch mou.

31

Kai qelw katasthsei taV poleiV saV erhmouV kai qelw exerhmwsei ta agiasthria saV kai den qelw osfranqh thn osmhn twn euwdiwn saV×

32

kai qelw exerhmwsei egw thn ghn saV× kai qelousi qaumasei eiV touto oi ecqroi saV, oi katoikounteV en auth.

33

Kai qelw saV diaspeirei metaxu twn eqnwn× kai qelw surei opisw saV macairan× kai h gh saV qelei menei erhmoV kai ai poleiV saV qelousin eisqai erhmoi.

34

Tote h gh qelei apolausei ta sabbata authV kaq' olon ton kairon oson auth meinh erhmoV kai seiV en th gh twn ecqrwn saV× tote qelei anapauqh h gh kai qelei apolausei ta sabbata authV.

35

Kaq' olon ton kairon thV erhmwsewV authV qelei anapauesqai dioti den anepaueto eiV ta sabbata saV, ote katwkeite ep' authV.

36

Epi de touV enapoleifqentaV apo saV qelw epiferei deilian eiV thn kardian autwn en toiV topoiV twn ecqrwn autwn× kai hcoV fullou seiomenou qelei diwkei autouV× kai qelousi feugei, wV feugonteV apo macairaV kai qelousi piptei, oudenoV diwkontoV.

37

Kai qelousi piptei o eiV epi ton allon wV emprosqen macairaV, oudenoV diwkontoV× kai den qelete dunhqh na staqhte emprosqen twn ecqrwn saV.

38

Kai qelete apolesqh metaxu twn eqnwn, kai h gh twn ecqrwn saV qelei saV katafagei.

39

Kai oi enapoleifqenteV apo saV qelousi fqeiresqai dia taV anomiaV autwn en toiV topoiV twn ecqrwn saV× kai oti dia taV anomiaV twn paterwn autwn qelousi fqeiresqai met' autwn.

40

[] Ean de omologhswsi thn anomian autwn kai thn anomian twn paterwn autwn dia thn parabasin autwn, thn opoian parebhsan enantion mou, kai dioti eporeuqhsan eti enantioi eiV eme,

41

kai egw eporeuqhn enantioV eiV autouV, kai efera autouV eiV thn ghn twn ecqrwn autwn× ean tote tapeinwqh h kardia autwn h aperitmhtoV kai decqwsi tote thn timwrian thV anomiaV autwn,

42

tote qelw enqumhqh thn diaqhkhn mou thn proV ton Iakwb, kai thn diaqhkhn mou thn proV ton Isaak, kai thn diaqhkhn mou thn proV ton Abraam qelw enqumhqh× kai thn ghn qelw enqumhqh.

43

Kai h gh qelei meinei parhthmenh ap' autwn kai qelei apolausei ta sabbata authV, menousa erhmoV autwn× kai autoi qelousi decqh thn timwrian thV anomiaV autwn× dioti katefronhsan taV kriseiV mou kai dioti h yuch autwn apestrafh ta prostagmata mou.

44

Alla kai outwV enw euriskontai en th gh twn ecqrwn autwn, den qelw aporriyei autouV, oude qelw bdelucqh autouV, wste na exoloqreusw autouV, kai na mataiwsw thn diaqhkhn mou thn proV autouV× dioti egw eimai KurioV o QeoV autwn×

45

alla qelw enqumhqh uper autwn thn diaqhkhn twn paterwn autwn, touV opoiouV exhgagon ek ghV Aiguptou, enwpion twn eqnwn, dia na hmai QeoV autwn. Egw eimai o KurioV.

46

Tauta einai ta prostagmata kai ai kriseiV kai oi nomoi, touV opoiouV ekamen o KurioV metaxu eautou kai twn uiwn Israhl epi tou orouV Sina dia ceiroV tou MwusewV.

Leviticus 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: