Modern Greek Bible

Leviticus 23

Leviticus

Return to Index

Chapter 24

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Prostaxon touV uiouV Israhl na ferwsi proV se elaion kaqaron apo elaiaV kopanismenaV dia to fwV, dia na kaih o lucnoV diapantoV.

3

Exwqen tou katapetasmatoV tou marturiou, en th skhnh tou marturiou, qelei balei auton o Aarwn apo esperaV ewV to prwi enwpion tou Kuriou diapantoV× nomimon aiwnion qelei eisqai eiV taV geneaV saV.

4

Epi thn lucnian thn kaqaran qelei diaqesei touV lucnouV enwpion tou Kuriou pantote.

5

Kai qeleiV labei semidalin kai qeleiV eyhsei ap' authV dwdeka artouV× duo dekata qelei eisqai ekastoV artoV.

6

Kai qeleiV balei autouV eiV duo seiraV, ex kata thn seiran, epi thn trapezan thn kaqaran enwpion tou Kuriou.

7

Kai qeleiV balei ef' ekasthn seiran libanion kaqaron, kai qelei eisqai epi ton arton proV mnhmosunon, eiV prosforan ginomenhn dia puroV proV ton Kurion.

8

Pasan hmeran sabbatou qelei diaqesei tauta diapantoV enwpion tou Kuriou, para twn uiwn Israhl eiV diaqhkhn aiwnion.

9

Kai qelousin eisqai tou Aarwn kai twn uiwn autou× kai qelousi trwgei auta en topw agiw dioti einai agiwtata eiV auton ek twn dia puroV ginomenwn prosforwn tou Kuriou eiV nomimon aiwnion.

10

[] Kai exhlqen uioV gunaikoV tinoV IsrahlitidoV, ostiV hto uioV androV Aiguptiou, metaxu twn uiwn Israhl× kai emaconto en tw stratopedw o uioV thV IsrahlitidoV kai anqrwpoV tiV IsrahlithV.

11

Kai eblasfhmhsen o uioV thV gunaikoV thV IsrahlitidoV to onoma tou Kuriou kai kathrasqh× kai eferan auton proV ton Mwushn. Kai to onoma thV mhtroV autou hto Selwmeiq, qugathr tou Dibrei, ek thV fulhV Dan.

12

Kai ebalon auton eiV fulakhn, ewsou fanerwqh eiV autouV h qelhsiV tou Kuriou.

13

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

14

Fere exw tou stratopedou ekeinon ostiV kathrasqh× kai aV qeswsi panteV oi akousanteV auton taV ceiraV autwn epi thn kefalhn autou, kai aV liqobolhsh auton pasa h sunagwgh.

15

Kai lalhson proV touV uiouV Israhl, legwn, OstiV katarasqh ton Qeon autou, Qelei bastasei thn anomian autou×

16

kai ostiV blasfhmhsh to onoma tou Kuriou, exapantoV qelei qanatwqh× me liqouV qelei liqobolhsei auton pasa h sunagwgh× ante xenoV, ante autocqwn, otan blasfhmhsh to onoma tou Kuriou, qelei qanatwqh.

17

Kai ostiV foneush anqrwpon, exapantoV qelei qanatwqh.

18

Kai ostiV qanatwsh kthnoV, qelei antapodwsei zwon anti zwou.

19

Kai ean tiV kamh blabhn eiV ton plhsion autou, kaqwV ekamen, outw qelei geinei eiV auton×

20

suntrimma anti suntrimmatoV, ofqalmon anti ofqalmou, odonta anti odontoV× kaqwV ekame blabhn eiV ton anqrwpon, outw qelei geinei eiV auton.

21

Kai ostiV qanatwsh kthnoV, qelei antapodwsei auto× kai ostiV foneusei anqrwpon, qelei qanatwqh.

22

KrisiV mia qelei eisqai eiV esaV× wV eiV ton xenon, outw qelei ginesqai kai eiV ton autocqona× dioti egw eimai KurioV o QeoV saV.

23

Kai eipen o MwushV proV touV uiouV Israhl, kai eferan exw tou stratopedou ekeinon ostiV kathrasqh kai eliqobolhsan auton me liqouV× kai oi uioi Israhl ekamon kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

Leviticus 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: