Modern Greek Bible

Leviticus 22

Leviticus

Return to Index

Chapter 23

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Ai eortai tou Kuriou, taV opoiaV qelete diakhruxei sugkaleseiV agiaV, autai einai ai eortai mou.

3

Ex hmeraV qeleiV kamnei ergasian, thn de ebdomhn hmeran einai sabbaton anapausewV, sugkalesiV agia× oudemian ergasian qelete kamei× einai sabbaton tou Kuriou eiV pasaV taV katoikiaV saV.

4

[] Autai einai ai eortai tou Kuriou, sugkaleseiV agiai, taV opoiaV qelete diakhruxei en toiV kairoiV autwn.

5

Ton prwton mhna, thn dekathn tetarthn tou mhnoV, eiV to deilinon, einai pasca tou Kuriou.

6

Kai thn dekathn pempthn hmeran tou autou mhnoV, eorth twn azumwn eiV ton Kurion× epta hmeraV azuma qelete trwgei.

7

En th prwth hmera qelei eisqai eiV esaV sugkalesiV agia× ouden ergon douleutikon qelete kamei.

8

Kai qelete prosferei prosforan ginomenhn dia puroV eiV ton Kurion epta hmeraV× en th ebdomh hmera einai sugkalesiV agia× ouden ergon douleutikon qelete kamei.

9

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

10

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Otan eiselqhte eiV thn ghn, thn opoian egw didw eiV esaV, kai qerishte ton qerismon authV, tote qelete ferei en dragma ek twn aparcwn tou qerismou saV proV ton ierea×

11

kai qelei kinhsei to dragma enwpion tou Kuriou, dia na geinh dekton dia saV× thn epaurion tou sabbatou qelei kinhsei auto o iereuV.

12

Kai thn hmeran ekeinhn, kaq' hn kinhshte to dragma, qelete prosferei arnion amwmon eniausion dia olokautwma proV ton Kurion×

13

kai thn ex alfitwn prosforan autou, duo dekata semidalewV ezumwmenhV meta elaiou, eiV prosforan ginomenhn dia puroV proV ton Kurion, eiV osmhn euwdiaV× kai thn spondhn autou, to tetarton tou in oinou.

14

Kai arton h siton eyhmenon h astacua den qelete fagei, mecri thV authV tauthV hmeraV kaq' hn prosferhte to dwron tou Qeou saV× qelei eisqai nomimon aiwnion eiV taV geneaV saV kata pasaV taV katoikiaV saV.

15

[] Kai qelete ariqmhsei eiV eautouV apo thV epaurion tou sabbatou, af' hV hmeraV prosferhte to dragma thV kinhthV prosforaV, epta oloklhrouV ebdomadaV×

16

mecri thV epaurion tou ebdomou sabbatou qelete ariqmhsei penthkonta hmeraV kai qelete prosferei nean prosforan ex alfitwn proV ton Kurion.

17

Apo twn katoikiwn saV qelete ferei eiV prosforan kinhthn duo artouV× duo dekata semidalewV qelousin eisqai× enzuma qelousin eyhqh× prwtogennhmata einai eiV ton Kurion.

18

Kai qelete prosferei meta tou artou epta arnia amwma eniausia kai ena moscon ek bown kai duo kriouV× olokautwma qelousin eisqai eiV ton Kurion meta thV ex alfitwn prosforaV autwn kai meta twn spondwn autwn, prosfora ginomenh dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

19

Kai qelete prosferei ena tragon ex aigwn eiV prosforan peri amartiaV kai duo arnia eniausia eiV qusian eirhnikhV prosforaV.

20

Kai qelei kinhsei auta o iereuV meta tou artou twn prwtogennhmatwn eiV prosforan kinhthn enwpion tou Kuriou, meta twn duo arniwn× agia qelousin eisqai eiV ton Kurion dia ton ierea.

21

Kai qelete diakhruxei thn authn ekeinhn hmeran, sugkalesin agian dia saV× ouden ergon douleutikon qelete kamei qelei eisqai nomimon aiwnion kata pasaV taV katoikiaV saV eiV taV geneaV saV.

22

Kai otan qerizhte ton qerismon thV ghV saV, den qeleiV qerisei oloklhrwV taV akraV tou agrou sou kai ta piptonta tou qerismou sou den qeleiV sullexei× eiV ton ptwcon kai eiV ton xenon qeleiV afhsei auta. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

23

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

24

Lalhson proV touV uiouV Israhl, legwn, Ton ebdomon mhna, thn prwthn tou mhnoV, qelei eisqai eiV esaV sabbaton, mnhmosunon meta alalagmou salpiggwn, sugkalesiV agia.

25

Ouden ergon douleutikon qelete kamei kai qelete prosferei prosforan ginomenhn dia puroV proV ton Kurion.

26

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

27

Kai thn dekathn tou ebdomou toutou mhnoV qelei eisqai hmera exilasmou× sugkalesiV agia qelei eisqai eiV esaV× kai qelete tapeinwsei taV yucaV saV kai qelete prosferei prosforan ginomenhn dia puroV proV ton Kurion.

28

Kai oudemian ergasian qelete kamei eiV authn tauthn thn hmeran× dioti einai hmera exilasmou, dia na geinh exilewsiV dia saV enwpion Kuriou tou Qeou saV.

29

Epeidh pasa yuch, htiV den tapeinwqh eiV authn tauthn thn hmeran, qelei exoloqreuqh ek tou laou authV.

30

Kai pasa yuch, htiV kamh opoiandhpote ergasian eiV authn tauthn thn hmeran, qelw exoloqreusei thn yuchn ekeinhn ek mesou tou laou authV.

31

Oudemian ergasian qelete kamei× qelei eisqai nomimon aiwnion eiV taV geneaV saV, kata pasaV taV katoikiaV saV.

32

Sabbaton anapausewV qelei eisqai dia saV, kai qelete tapeinwsei taV yucaV saV thn ennathn tou mhnoV to esperaV× apo esperaV ewV esperaV, qelete eortasei to sabbaton saV.

33

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

34

Lalhson proV touV uiouV Israhl, legwn, thn dekathn pempthn hmeran tou ebdomou toutou mhnoV qelei eisqai h eorth twn skhnwn epta hmeraV eiV ton Kurion.

35

Thn prwthn hmeran qelei eisqai sugkalesiV agia× ouden ergon douleutikon qelete kamei.

36

Epta hmeraV qelete prosferei prosforan ginomenhn dia puroV proV ton Kurion× thn ogdohn hmeran qelei eisqai eiV esaV sugkalesiV agia, kai qelete prosferei prosforan ginomenhn dia puroV proV ton Kurion× einai sunaxiV epishmoV× ouden ergon douleutikon qelete kamei.

37

Autai einai ai eortai tou Kuriou, taV opoiaV qelete diakhruxei sugkaleseiV agiaV, dia na prosferhte prosforan ginomenhn dia puroV proV ton Kurion, olokautwma kai prosforan ex alfitwn, qusian kai spondaV, to di' ekasthn diwrismenon eiV thn hmeran autou×

38

ektoV twn sabbatwn tou Kuriou kai ektoV twn dwrwn saV kai ektoV paswn twn eucwn saV kai ektoV paswn twn autoproairetwn prosforwn saV, taV opoiaV didete eiV ton Kurion.

39

Kai thn dekathn pempthn hmeran tou ebdomou mhnoV, afou sunaxhte ta gennhmata thV ghV, qelete eortasei thn eorthn tou Kuriou epta hmeraV× thn prwthn hmeran qelei eisqai anapausiV kai thn ogdohn hmeran anapausiV.

40

Kai thn prwthn hmeran qelete labei eiV eautouV karpon dendrou wraiou, kladouV foinikwn kai kladouV dendrwn dasewn kai iteaV apo ceimarrou× kai qelete eufranqh enwpion Kuriou tou Qeou saV epta hmeraV.

41

Kai qelete eortasei authn eorthn eiV ton Kurion epta hmeraV tou eniautou× nomimon aiwnion qelei eisqai eiV taV geneaV saV× ton ebdomon mhna qelete eortazei authn.

42

En skhnaiV qelete katoikei epta hmeraV× panteV oi autocqoneV Israhlitai qelousi katoikei en skhnaiV×

43

dia na gnwriswsin ai geneai saV oti en skhnaiV katwkisa touV uiouV Israhl, ote exhgagon autouV ek ghV Aiguptou× egw KurioV o QeoV saV.

44

Kai efanerwsen o MwushV taV eortaV tou Kuriou proV touV uiouV Israhl.

Leviticus 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: