Modern Greek Bible

Leviticus 21

Leviticus

Return to Index

Chapter 22

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Eipe proV ton Aarwn kai proV touV uiouV autou na apecwsin apo twn agiwn twn uiwn Israhl, kai na mh bebhlonwsi to onoma to agion mou, eiV osa agiazousin eiV eme. Egw eimai o KurioV.

3

Eipe proV autouV, paV anqrwpoV ek pantoV tou spermatoV saV eiV taV geneaV saV, ostiV plhsiash eiV ta agia, ta opoia oi uioi tou Israhl agiazousin eiV ton Kurion, ecwn thn akaqarsian autou ef' eauton, h yuch ekeinh qelei exoloqreuqh ap' emprosqen mou. Egw eimai o KurioV.

4

OstiV ek tou spermatoV tou Aarwn einai leproV h ecei reusin, apo twn agiwn den qelei trwgei, ewsou kaqarisqh. Kai ostiV eggish pan akaqarton apo nekron h anqrwpon ek tou opoiou egeine reusiV spermatoV,

5

h ostiV eggish oiondhpote erpeton, ek tou opoiou dunatai na mianqh, h anqrwpon, ek tou opoiou dunatai na mianqh, opoiadhpote einai h akaqarsia autou×

6

h yuch, htiV eggish auta, qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV× kai den qelei fagei apo twn agiwn× ean mh loush to swma autou en udati.

7

Kai afou dush o hlioV qelei eisqai kaqaroV, kai epeita qelei fagei apo twn agiwn× dioti einai h trofh autou.

8

Qnhsimaion h qhrialwton den qelei fagei, wste na mianqh en autoiV. Egw eimai o KurioV.

9

Oqen qelousi fulattei ta diatagmata mou, dia na mh bastaswsin amartian ek toutou kai apoqanwsi di' auto, ean bebhlwswsin auta. Egw eimai o KurioV, o agiazwn autouV.

10

[] Kai oudeiV allogenhV qelei fagei apo twn agiwn× sugkatoikoV tou ierewV h misqwtoV den qelei fagei apo twn agiwn.

11

All' ean o iereuV agorash yuchn dia tou arguriou autou, outoV qelei trwgei ex autwn, kaqwV kai o gennhqeiV en th oikia autou× outoi qelousi trwgei apo tou artou autou.

12

Kai h qugathr tou ierewV, an hnai nenumfeumenh meta androV xenou, auth den qelei trwgei apo twn agiwn twn prosforwn.

13

All' ean h qugathr tou ierewV chreush h apoblhqh kai den ech teknon kai epistreyh eiV ton patrikon authV oikon, kaqwV eurisketo en th neothti authV, qelei trwgei apo tou artou tou patroV authV× oudeiV omwV xenoV qelei fagei ap' autou.

14

Ean de anqrwpoV tiV fagh apo twn agiwn ex agnoiaV, tote qelei prosqesei to pempton toutou eiV auto, kai qelei apodwsei eiV ton ierea to agion.

15

Kai den qelousi bebhlwsei ta agia twn uiwn Israhl, ta opoia prosferousin eiV ton Kurion,

16

kai den qelousin analabei ef' eautouV anomian parabasewV, trwgonteV ta agia autwn× dioti egw eimai o KurioV, o agiazwn autouV.

17

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

18

Lalhson proV ton Aarwn kai proV touV uiouV autou kai proV pantaV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, PaV anqrwpoV ek tou oikou Israhl h ek twn xenwn twn en tw Israhl, ostiV prosferh to dwron autou, kata pasaV taV eucaV autwn h kata pasaV taV autoproairetouV prosforaV autwn, taV opoiaV prosferousin eiV ton Kurion dia olokautwma,

19

qelete prosferei, dia na hsqe dektoi, arsenikon amwmon ek twn bown, ek twn probatwn h ek twn aigwn.

20

pan o, ti ecei mwmon, den qelete prosferei dioti den qelei eisqai dekton dia saV.

21

Kai ostiV prosferei qusian eirhnikhV prosforaV eiV ton Kurion dia na ekplhrwsh euchn, h prosforan autoproaireton, ek twn bown h ek twn probatwn, qelei eisqai amwmon dia na hnai dekton× oudeiV mwmoV qelei eisqai eiV auto.

22

Tuflon, h suntetrimmenon, h kolobon, h econ exogkwma, h ywran xhran, h leichnaV, tauta den qelete prosferei eiV ton Kurion, oude qelete kamei ex autwn prosforan dia puroV eiV ton Kurion epi tou qusiasthriou.

23

Moscon de h probaton, to opoion ecei ti peritton h kolobon, dunasai na prosferhV auto dia prosforan autoproaireton× di' euchn omwV den qelei eisqai dekton.

24

Qladian, h ekteqlimmenon, h ektomian, h eunoucismenon, den qelete prosferei eiV ton Kurion× oude qelete kamei touto en th gh umwn.

25

Oude ek ceiroV allogenouV qelete prosferei ton arton tou Qeou saV ek pantwn toutwn× dioti h diafqora autwn einai en autoiV× mwmoV einai en autoiV× den qelousin eisqai dekta dia saV.

26

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

27

Otan moscoV h arnion h erifion gennhqh, tote qelei eisqai epta hmeraV upokatw thV mhtroV autou× apo de thV ogdohV hmeraV kai epekeina qelei eisqai dekton eiV qusian dia puroV ginomenhn eiV ton Kurion.

28

Kai damalin h probaton den qelete sfaxei auto kai to paidion autou en mia hmera.

29

Kai otan prosferhte qusian eucaristiaV eiV ton Kurion, qelete prosferei authn autoproairetwV.

30

Thn authn hmeran qelei fagwqh× den qelete afhsei ouden ex authV ewV to prwi. Egw eimai o KurioV.

31

Qelete loipon fulattei taV entolaV mou kai qelete ektelei autaV. Egw eimai o KurioV.

32

Kai den qelete bebhlonei to onoma mou to agion× alla qelw agiazesqai metaxu twn uiwn Israhl. Egw eimai o KurioV, o agiazwn umaV×

33

ostiV exhgagon umaV ek ghV Aiguptou, dia na hmai QeoV umwn. Egw eimai o KurioV.

Leviticus 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: