Modern Greek Bible

Leviticus 20

Leviticus

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Lalhson proV touV iereiV touV uiouV tou Aarwn, kai eipe proV autouV, OudeiV qelei mianqh metaxu tou laou autou dia nekron×

2

ei mh dia ton suggenh autou ton plhsiesteron, dia thn mhtera autou kai dia ton patera autou kai dia ton uion autou kai dia thn qugatera autou kai dia ton adelfon autou,

3

kai dia thn adelfhn autou, parqenon ousan, thn plhsiestathn eiV auton, htiV den elaben andra× dia tauthn dunatai na mianqh.

4

Den qelei mianqh archgoV wn tou laou autou, wste na bebhlwsh eauton.

5

Den qelousi falakrwsei thn kefalhn autwn oude qelousi xurisei ta plagia twn pwgwnwn autwn oude qelousi kamei entomidaV epi taV sarkaV autwn.

6

Agioi qelousin eisqai eiV ton Qeon autwn kai den qelousi bebhlwsei to onoma tou Qeou autwn× dioti taV dia puroV ginomenaV prosforaV tou Kuriou, ton arton tou Qeou autwn, prosferousi dia touto qelousin eisqai agioi.

7

Gunaika pornhn kai bebhlwmenhn den qelousi labei oude gunaika apobeblhmenhn apo tou androV authV qelousi labei× dioti o iereuV einai agioV eiV ton Qeon autou.

8

QeleiV loipon agiasei auton× dioti autoV ton arton tou Qeou sou prosferei× agioV qelei eisqai eiV se× dioti agioV eimai egw o KurioV, o agiazwn umaV.

9

Kai qugathr ierewV tinoV, ean bebhlwqh dia porneiaV, ton patera authV auth bebhlonei× en puri qelei katakauqh.

10

[] Kai o iereuV o megaV metaxu twn adelfwn autou, epi thn kefalhn tou opoiou ecuqh to elaion tou crismatoV, kai ostiV kaqierwqh dia na enduhtai taV ieraV stolaV, thn kefalhn autou den qelei apokaluyei, oude ta imatia autou qelei diascisei×

11

kai eiV ouden swma nekron qelei eiselqei oude dia ton patera autou h dia thn mhtera autou qelei mianqh.

12

Kai ek tou agiasthriou den qelei exelqei oude qelei bebhlwsei to agiasthrion tou Qeou autou× dioti to agion elaion tou crismatoV tou Qeou autou einai ep' auton. Egw eimai o KurioV.

13

Kai outoV qelei labei gunaika parqenon×

14

chran h apobeblhmenhn h bebhlon h pornhn, tautaV den qelei labei× alla parqenon ek tou laou autou qelei labei eiV gunaika.

15

Kai den qelei bebhlwsei to sperma autou metaxu tou laou autou× dioti egw eimai o KurioV, o agiazwn auton.

16

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

17

Eipe proV ton Aarwn, legwn, OstiV ek tou spermatoV sou eiV taV geneaV autwn ecei mwmon, aV mh plhsiash dia na prosferh ton arton tou Qeou autou×

18

dioti paV ostiV ecei mwmon den qelei plhsiasei× anqrwpoV tufloV, h cwloV, h kolobomutthV, h ecwn ti peritton,

19

h anqrwpoV ostiV ecei suntrimma podoV, h suntrimma ceiroV,

20

h einai kurtoV, h polu iscnoV, h ostiV ecei beblammenouV touV ofqalmouV, h ecei ywran xhran, h leichna, h einai espasmenoV×

21

oudeiV anqrwpoV ek tou spermatoV tou Aarwn tou ierewV, ostiV ecei mwmon, qelei plhsiasei dia na prosferh taV dia puroV ginomenaV prosforaV eiV ton Kurion× mwmon ecei× den qelei plhsiasei dia na prosferh ton arton tou Qeou autou.

22

Qelei trwgei ton arton tou Qeou autou ek twn agiwtatwn, kai ek twn agiwn.

23

Plhn eiV to katapetasma den qelei eisercesqai oude eiV to qusiasthrion qelei plhsiasei, dioti ecei mwmon× dia na mh bebhlwsh to agiasthrion mou× dioti egw eimai o KurioV, o agiazwn autouV.

24

Kai elalhsen o MwushV tauta proV ton Aarwn kai proV touV uiouV autou kai proV pantaV touV uiouV Israhl.

Leviticus 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: