Modern Greek Bible

Leviticus 19

Leviticus

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Kai proV touV uiouV Israhl qeleiV eipei, OstiV ek twn uiwn Israhl h ek twn xenwn twn paroikountwn en tw Israhl dwsh apo tou spermatoV autou eiV ton Moloc, qelei exapantoV qanatwqh× o laoV tou topou qelei liqobolhsei auton me liqouV.

3

Kai egw qelw episthsei to proswpon mou kata tou anqrwpou ekeinou kai qelw exoloqreusei auton ek mesou tou laou autou× dioti apo tou spermatoV autou edwken eiV ton Moloc, dia na mianh to agiasthrion mou kai na bebhlwsh to onoma mou to agion.

4

Ean de o laoV tou topou parableyh me touV ofqalmouV autou ton anqrwpon ekeinon, otan didh apo tou spermatoV autou eiV ton Moloc, kai den foneush auton,

5

tote qelw episthsei egw to proswpon mou kata tou anqrwpou ekeinou kai kata thV suggeneiaV autou× kai qelw exoloqreusei ek mesou tou laou autou auton, kai pantaV touV akolouqountaV auton eiV thn porneian, dia na porneuwsi katopin tou Moloc.

6

Kai yuch, htiV akolouqhsh touV econtaV pneuma manteiaV kai touV epaoidouV, dia na porneuh katopin autwn, qelw episthsei to proswpon mou kata thV yuchV ekeinhV, kai qelw exoloqreusei authn ek mesou tou laou authV.

7

Agiasqhte loipon kai ginesqe agioi dioti egw eimai KurioV o QeoV saV×

8

Kai qelete fulattei ta diatagmata mou kai qelete ektelei auta. Egw eimai o KurioV, o agiazwn umaV.

9

PaV anqrwpoV, ostiV kakologhsh ton patera autou h thn mhtera autou, exapantoV qelei qanatwqh× ton patera autou h thn mhtera autou, ekakologhse× to aima autou qelei eisqai ep' auton.

10

[] Kai anqrwpoV, ostiV moiceush thn gunaika tinoV, ostiV moiceush thn gunaika tou plhsion autou, exapantoV qelei qanatwqh, o moiceuwn kai h moiceuomenh.

11

Kai anqrwpoV, ostiV koimhqh meta thV gunaikoV tou patroV autou, thn aschmosunhn tou patroV autou apekaluyen× exapantoV qelousi qanatwqh amfoteroi× to aima autwn qelei eisqai ep' autouV.

12

Kai ean tiV koimhqh meta thV numfhV autou, exapantoV qelousi qanatwqh amfoteroi× sugcusin epraxan× to aima autwn qelei eisqai ep' autouV.

13

Ean de tiV koimhqh meta arrenoV, kaqwV koimatai meta gunaikoV, bdelugma epraxan amfoteroi× exapantoV qelousi qanatwqh× to aima autwn qelei eisqai ep' autouV.

14

Kai ean tiV labh gunaika kai thn mhtera authV, einai anomia× en puri qelousi kauqh, autoV kai autai, kai den qelei eisqai anomia metaxu saV.

15

Kai ean tiV sunousiasqh meta kthnouV, exapantoV qelei qanatwqh× kai to kthnoV qelete foneusei.

16

Kai h gunh, htiV plhsiash eiV oiondhpote kthnoV dia na bateuqh, qeleiV foneusei thn gunaika kai to kthnoV× exapantoV qelousi qanatwqh× to aima autwn qelei eisqai ep' autouV.

17

Kai ean tiV labh thn adelfhn autou, thn qugatera tou patroV autou h thn qugatera thV mhtroV autou, kai idh thn aschmosunhn authV kai auth idh thn aschmosunhn ekeinou, einai aiscron× kai qelousin exoloqreuqh emprosqen tou laou autwn× thn aschmosunhn thV adelfhV autou apekaluye× thn anomian autou qelei bastasei.

18

Kai anqrwpoV, ostiV koimhqh meta gunaikoV ecoushV ta gunaikeia authV kai apokaluyh thn aschmosunhn authV, outoV thn phghn authV exeskepase kai auth thn phghn tou aimatoV authV apekaluyen× oqen amfoteroi qelousin exoloqreuqh ek mesou tou laou autwn.

19

Kai thn aschmosunhn thV adelfhV thV mhtroV sou h thV adelfhV tou patroV sou den qeleiV apokaluyei× dioti thn stenhn suggenh autou apokaluptei× thn anomian autwn qelousi bastasei.

20

Ean de tiV koimhqh meta thV qeiaV autou, thn aschmosunhn tou qeiou autou apekaluye× thn amartian autwn qelousi bastasei× ateknoi qelousin apoqanei.

21

Kai ean tiV labh thn gunaika tou adelfou autou, einai akaqarsia× thn aschmosunhn tou adelfou autou apekaluyen× ateknoi qelousi meinei.

22

[] Qelete loipon fulattei panta ta diatagmata mou kai pasaV taV kriseiV mou, kai qelete kamnei auta× dia na mh saV exemesh h gh, opou egw saV ferw dia na katoikhshte en auth.

23

Kai den qelete peripatei kata ta nomima twn eqnwn, ta opoia egw ekdiwkw ap' emprosqen saV× dioti panta tauta epraxan, oqen ebdelucqhn autouV.

24

Kai eipa proV esaV, SeiV qelete klhronomhsei thn ghn autwn, kai egw qelw dwsei authn eiV esaV proV idiokthsian, ghn reousan gala kai meli. Egw eimai KurioV o QeoV saV, ostiV saV apecwrisa apo twn lawn.

25

Dia touto qelete apocwrisei ta kthnh ta kaqara apo twn akaqartwn kai ta pthna ta akaqarta apo twn kaqarwn× kai den qelete mianei taV yucaV saV me ta kthnh h me ta pthna h me pan o, ti erpei epi thV ghV, ta opoia egw apecwrisa eiV saV wV akaqarta.

26

Kai qelete eisqai agioi eiV eme× dioti agioV eimai egw o KurioV kai saV apecwrisa apo twn lawn, dia na hsqe emou.

27

Kai anhr h gunh, htiV ecei pneuma manteiaV, h einai epaoidoV, exapantoV qelei qanatwqh× me liqouV qelousi liqobolhsei autouV× to aima autwn qelei eisqai ep' autouV.

Leviticus 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: