Modern Greek Bible

Leviticus 18

Leviticus

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Lalhson proV pasan thn sunagwghn twn uiwn Israhl kai eipe proV autouV, Agioi qelete eisqai× dioti agioV eimai egw KurioV o QeoV saV.

3

Qelete fobeisqai ekastoV thn mhtera autou kai ton patera autou× kai ta sabbata mou qelete fulattei. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

4

Mh strafhte eiV eidwla mhde kamhte eiV eautouV qeouV cwneutouV. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

5

Kai otan prosferhte qusian eirhnikhV prosforaV proV ton Kurion, autoproairetwV qelete prosferei authn.

6

Qelei trwgesqai thn hmeran kaq' hn prosferete authn, kai thn epaurion× ean de meinh ti ewV thV trithV hmeraV, me pur qelei katakauqh.

7

Ean de pote fagwqh thn hmeran thn trithn, einai bdelukton× den qelei eisqai euprosdektoV.

8

Dia touto ostiV fagh authn, qelei bastasei thn anomian autou, dioti ebebhlwse ta agia tou Kuriou× kai h yuch auth qelei exoloqreuqh ek tou laou authV.

9

Kai otan qerizhte ton qerismon thV ghV saV, den qeleiV qerisei oloklhrwV taV akraV tou agrou sou kai ta apopiptonta tou qerismou sou den qeleiV sullexei.

10

Kai ton ampelwna sou den qeleiV epanatrughsei oute taV rwgaV tou ampelwnoV sou qeleiV sullexei× eiV ton ptwcon kai eiV ton xenon qeleiV afhsei autaV. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

11

[] Den qelete kleptei oude qelete yeudesqai oude qelete apathsei ekastoV ton plhsion autou.

12

Kai den qelete omnuei eiV to onoma mou yeudwV kai den qeleiV bebhlonei to onoma tou Qeou sou. Egw eimai o KurioV.

13

Den qeleiV adikhsei ton plhsion sou oude qeleiV arpasei× den qelei dianuktereusei o misqoV tou misqwtou meta sou ewV prwi.

14

Den qeleiV kakologhsei ton kwfon, kai emprosqen tou tuflou den qeleiV balei proskomma, alla qeleiV fobhqh ton Qeon sou. Egw eimai o KurioV.

15

Den qelete kamei adikian eiV krisin× den qeleiV apobleyei eiV proswpon ptwcou oude qeleiV sebasqh proswpon dunastou× en dikaiosunh qeleiV krinei ton plhsion sou.

16

Den qeleiV periferesqai sukofantwn metaxu tou laou sou× oude qeleiV shkwqh kata tou aimatoV tou plhsion sou. Egw eimai o KurioV.

17

Den qeleiV mishsei ton adelfon sou en th kardia sou× qeleiV elegxei parrhsia ton plhsion sou kai den qeleiV upoferei amartian ep' auton.

18

Den qeleiV ekdikeisqai oude qeleiV mnhsikakei kata twn uiwn tou laou sou× alla qeleiV agapa ton plhsion sou wV seauton. Egw eimai o KurioV.

19

[] Ta nomima mou qelete fulattei× den qeleiV kamei ta kthnh sou na bateuwntai me eteroeidh× eiV ton agron sou den qeleiV speirei eteroeidh spermata× oude qeleiV balei epanw sou enduma summikton ex eteroeidouV klwsthV.

20

Kai ean tiV sunousiasqh meta gunaikoV, htiV einai doulh hrrabwnismenh meta androV kai den einai exhgorasmenh, oude edoqh eiV authn h eleuqeria, qelousi mastigwqh× den qelousi foneuqh, dioti auth den hto eleuqera.

21

Kai autoV qelei ferei thn peri anomiaV prosforan autou proV ton Kurion eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou, krion dia prosforan peri anomiaV.

22

Kai qelei kamei o iereuV exilewsin peri autou dia tou kriou thV peri anomiaV prosforaV enwpion tou Kuriou, dia thn amartian autou thn opoian hmarthse× kai qelei sugcwrhqh eiV auton h amartia autou thn opoian hmarthse.

23

Kai otan eiselqhte eiV thn ghn kai futeushte pan dendron trofimon, tote qelete perikaqarizei ton karpon autou wV akaqarton× tria eth qelei eisqai eiV esaV akaqartoV× den qelei trwgesqai.

24

Kai eiV to tetarton etoV qelei eisqai oloV o karpoV autou agioV eiV doxan tou Kuriou.

25

EiV de to pempton etoV qelete trwgei ton karpon autou, dia na plhqunqh eiV esaV to eisodhma autou. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

26

Den qelete trwgei ouden meta tou aimatoV autou× oude qelete metaceirizesqai manteiaV oude qelete promanteuei kairouV.

27

Den qelete koureusei kukloeidwV thn komhn thV kefalhV saV oude qelete fqeirei ta akra twn pwgwnwn saV.

28

Den qelete kamei entomidaV eiV to swma saV dia nekron, oude grammata stikta qelete egcaraxei epanw saV. Egw eimai o KurioV.

29

Den qeleiV bebhlwsei thn qugatera sou, kaqistwn authn pornhn× mhpwV o topoV pesh eiV porneian kai gemish o topoV apo asebeiaV.

30

[] Ta sabbata mou qelete fulattei, kai to agiasthrion mou qelete sebesqai. Egw eimai o KurioV.

31

Den qelete akolouqei touV econtaV pneuma manteiaV oude qelete proskollhqh eiV epaoidouV, wste na miainhsqe di' autwn. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

32

Enwpion thV poliaV qeleiV proshkonesqai kai qeleiV timhsei to proswpon tou gerontoV kai qeleiV fobhqh ton Qeon sou. Egw eimai o KurioV.

33

Kai ean tiV xenoV paroikh meta sou en th gh umwn, den qelete qliyei auton×

34

o xenoV, o paroikwn me saV, qelei eisqai eiV esaV wV o autocqwn, kai qeleiV agapa auton wV seauton× dioti xenoi estaqhte en gh Aiguptou. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

35

Den qelete praxei adikian eiV krisin, eiV metra, eiV staqma kai eiV zugia×

36

zugia dikaia staqma dikaia, efa dikaion, kai in dikaion, qelete ecei. Egw eimai KurioV o QeoV saV, ostiV saV exhgagon ek ghV Aiguptou.

37

Qelete fulattei loipon panta ta diatagmata mou kai pasaV taV kriseiV mou kai qelete kamnei auta. Egw eimai o KurioV.

Leviticus 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: