Modern Greek Bible

Leviticus 17

Leviticus

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Egw eimai KurioV, o QeoV saV.

3

Kata taV praxeiV thV ghV Aiguptou, en h katwkhsate, den qelete praxei kai kata taV praxeiV thV ghV Canaan, eiV thn opoian egw saV ferw, den qelete praxei kai kata ta nomima autwn den qelete peripathsei.

4

TaV kriseiV mou qelete kamei kai ta prostagmata mou qelete fulattei, dia na peripathte eiV auta. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

5

Qelete fulattei loipon ta prostagmata mou kai taV kriseiV mou× ta opoia kamnwn o anqrwpoV, qelei zhsei di' autwn. Egw eimai o KurioV.

6

[] OudeiV anqrwpoV qelei plhsiasei eiV oudena suggenh autou kata sarka, dia na apokaluyh thn aschmosunhn autou. Egw eimai o KurioV.

7

Aschmosunhn patroV sou, h aschmosunhn mhtroV sou den qeleiV apokaluyei× einai mhthr sou× den qeleiV apokaluyei thn aschmosunhn authV.

8

Aschmosunhn gunaikoV tou patroV sou den qeleiV apokaluyei× einai aschmosunh tou patroV sou.

9

Aschmosunhn adelfhV sou qugatroV tou patroV sou h qugatroV thV mhtroV sou, gennhmenhV en th oikia h gennhmenhV exw, toutwn thn aschmosunhn den qeleiV apokaluyei.

10

Aschmosunhn qugatroV tou uiou sou h qugatroV thV qugatroV sou, toutwn thn aschmosunhn den qeleiV apokaluyei dioti idikh sou einai h aschmosunh autwn.

11

Aschmosunhn qugatroV thV gunaikoV tou patroV sou, gennhmenhV apo tou patroV sou, htiV einai adelfh sou, den qeleiV apokaluyei thn aschmosunhn authV.

12

Aschmosunhn adelfhV tou patroV sou den qeleiV apokaluyei einai stenh suggenhV tou patroV sou.

13

Aschmosunhn adelfhV thV mhtroV sou den qeleiV apokaluyei× dioti einai stenh suggenhV thV mhtroV sou.

14

Aschmosunhn adelfou tou patroV sou den qeleiV apokaluyei× eiV thn gunaika autou den qeleiV plhsiasei× einai qeia sou.

15

Aschmosunhn numfhV sou den qeleiV apokaluyei× einai gunh tou uiou sou× den qeleiV apokaluyei thn aschmosunhn authV.

16

Aschmosunhn adelfou sou den qeleiV apokaluyei× einai h aschmosunh tou adelfou sou.

17

Aschmosunhn gunaikoV kai thV qugatroV authV den qeleiV apokaluyei oude qeleiV labei thn qugatera tou uiou authV h thn qugatera thV qugatroV authV, dia na apokaluyhV thn aschmosunhn authV× einai stenai suggeneiV authV× einai asebhma.

18

Kai gunaika proV th adelfh authV antizhlon den qeleiV labei, dia na apokaluyhV thn aschmosunhn authV proV th allh, en osw zh.

19

[] Kai eiV gunaika, en kairw apocwrismou dia thn akaqarsian authV den qeleiV plhsiasei dia na apokaluyhV thn aschmosunhn authV.

20

Kai meta thV gunaikoV tou plhsion sou den qeleiV sunousiasqh, dia na mianqhV met' authV.

21

Kai den qeleiV afhsei tina ek tou spermatoV sou na perash dia tou puroV eiV ton Moloc kai den qeleiV bebhlwsei to onoma tou Qeou sou. Egw eimai o KurioV.

22

Kai meta arrenoV den qeleiV sunousiasqh, wV meta gunaikoV× einai bdelugma.

23

Oude qeleiV sunousiasqh met' oudenoV kthnouV, dia na mianqhV met' autou× oude gunh qelei staqh emprosqen kthnouV, dia na bateuqh× einai musaron.

24

Mh miainesqe eiV ouden ek toutwn× dioti eiV panta tauta emianqhsan ta eqnh, ta opoia egw ekdiwkw ap' emprosqen saV×

25

kai emianqh h gh× dia touto antapodidw thn anomian authV ep' authn, kai h gh qelei exemesei touV katoikouV authV.

26

SeiV loipon qelete fulaxei ta prostagmata mou kai taV kriseiV mou kai den qelete prattei ouden ek pantwn twn bdelugmatwn toutwn, o autocqwn h o xenoV o paroikwn metaxu saV×

27

dioti panta ta bdelugmata tauta epraxan oi anqrwpoi thV ghV, oi pro umwn, kai emianqh h gh×

28

dia na mh saV exemesh h gh, otan mianhte authn, kaqwV exhmese ta eqnh ta pro umwn.

29

Dioti paV ostiV praxh ti ek twn bdelugmatwn toutwn, ai yucai aitineV hqelon praxei auta qelousin exoloqreuqh ek mesou tou laou autwn.

30

Oqen qelete fulattei ta prostagmata mou, wste na mh praxhte mhden ek twn bdelurwn toutwn nomimwn, ta opoia epracqhsan pro umwn, kai na mh mianqhte eiV auta. Egw eimai KurioV o QeoV saV.

Leviticus 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: