Modern Greek Bible

Leviticus 15

Leviticus

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn meta ton qanaton twn duo uiwn tou Aarwn, ote ekamon prosforan enwpion tou Kuriou kai apeqanon×

2

kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Lalhson proV Aarwn ton adelfon sou, na mh eiserchtai pasan wran eiV to agiasthrion to endoqen tou katapetasmatoV emprosqen tou ilasthriou tou epi thV kibwtou, dia na mh apoqanh× dioti en nefelh qelw emfanizesqai epi tou ilasthriou.

3

Outw qelei eisercesqai o Aarwn eiV to agiasthrion, meta moscou ek bown dia prosforan peri amartiaV kai kriou dia olokautwma.

4

Citwna linoun hgiasmenon qelei enduesqai, kai periskelh lina qelousin eisqai epi thV sarkoV autou, kai zwnhn linhn qelei eisqai ezwsmenoV kai mitran linhn qelei forei× tauta einai endumata agia× kai qelei louei en udati to swma autou kai qelei enduesqai auta.

5

[] Kai para thV sunagwghV twn uiwn Israhl qelei labei duo tragouV ex aigwn dia prosforan peri amartiaV kai ena krion dia olokautwma.

6

Kai qelei prosferei o Aarwn ton moscon thV peri amartiaV prosforaV, ostiV einai di' eauton, kai qelei kamei exilewsin uper eautou kai uper tou oikou autou.

7

Kai qelei labei touV duo tragouV kai sthsei autouV enwpion tou Kuriou eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou.

8

Kai qelei riyei o Aarwn klhrouV epi touV duo tragouV× ena klhron dia ton Kurion kai ena klhron dia ton tragon ton apoluteon.

9

Kai qelei ferei o Aarwn ton tragon, epi tou opoiou epesen o klhroV tou Kuriou, kai qelei prosferei auton dia prosforan peri amartiaV.

10

Ton de tragon, epi tou opoiou epesen o klhroV tou na apoluqh, qelei sthsei zwnta enwpion tou Kuriou, dia na kamh exilewsin ep' autou, wste na aposteilh auton apoluton eiV thn erhmon.

11

Kai qelei ferei o Aarwn ton moscon thV peri amartiaV prosforaV, ostiV einai di' eauton, kai qelei kamei exilewsin uper eautou kai uper tou oikou autou× kai qelei sfaxei ton moscon thV peri amartiaV prosforaV ton peri eautou.

12

Kai qelei labei to qumiathrion plhreV anqrakwn puroV ek tou qusiasthriou ap' emprosqen tou Kuriou× kai qelei gemisei taV ceiraV autou apo euwdouV qumiamatoV leiotribhmenon kai qelei ferei auto endon tou katapetasmatoV.

13

Kai qelei balei to qumiama epi to pur enwpion tou Kuriou, kai qelei kaluyei o kapnoV tou qumiamatoV to ilasthrion to epi tou marturiou, dia na mh apoqanh.

14

Kai qelei labei apo tou aimatoV tou moscou kai rantisei dia tou daktulou autou epi to ilasthrion kata anatolaV× kai emprosqen tou ilasthriou qelei rantisei eptakiV apo tou aimatoV dia tou daktulou autou.

15

[] Tote qelei sfaxei ton tragon thV peri amartiaV prosforaV ton peri tou laou× kai qelei ferei to aima autou endon tou katapetasmatoV kai qelei kamei to aima autou, kaqwV ekame to aima tou moscou, kai qelei rantisei auto epi to ilasthrion kai emprosqen tou ilasthriou.

16

Kai qelei kamei exilewsin uper tou agiasthriou dia taV akaqarsiaV twn uiwn Israhl, kai dia taV parabaseiV autwn kaq' olaV autwn taV amartiaV× kai outw qelei kamei peri thV skhnhV tou marturiou, htiV katoikei metaxu autwn en tw mesw thV akaqarsiaV autwn.

17

OudeiV de anqrwpoV qelei eisqai en th skhnh tou marturiou, otan autoV eiserchtai na kamh exilewsin eiV to agiasthrion, ewsou exelqh, afou kamh exilewsin uper eautou kai uper tou oikou autou kai uper pashV thV sunagwghV tou Israhl.

18

Tote qelei exelqei proV to qusiasthrion to enwpion tou Kuriou kai qelei kamei exilewsin peri autou× kai qelei labei apo tou aimatoV tou moscou kai apo tou aimatoV tou tragou kai balei epi ta kerata tou qusiasthriou kuklw.

19

Kai qelei rantisei ep' auto apo tou aimatoV dia tou daktulou autou eptakiV kai qelei kaqarisei auto, kai agiasei auto apo twn akaqarsiwn twn uiwn Israhl.

20

[] Afou de teleiwsh na kamnh exilewsin uper tou agiasthriou kai thV skhnhV tou marturiou kai tou qusiasthriou, qelei ferei ton tragon ton zwnta×

21

kai qelei epiqesei o Aarwn taV duo ceiraV autou epi thn kefalhn tou tragou tou zwntoV kai qelei exomologhqh ep' autou pasaV taV anomiaV twn uiwn Israhl kai pasaV taV parabaseiV autwn kaq' olaV autwn taV amartiaV× kai qelei epiqesei autaV eiV thn kefalhn tou tragou× kai qelei aposteilei auton dia ceiroV diwrismenou anqrwpou eiV thn erhmon.

22

Kai qelei bastasei o tragoV ef' eautou pasaV taV anomiaV autwn eiV ghn akatoikhton× kai qelei apolusei ton tragon eiV thn erhmon.

23

Kai qelei eiselqei o Aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou kai qelei ekduqh thn linhn stolhn, thn opoian eneduqh eisercomenoV eiV to agiasthrion, kai qelei apoqesei authn ekei×

24

kai qelei lousei to swma autou en udati en topw agiw kai enduqh ta imatia autou, kai qelei elqei kai prosferei to olokautwma autou kai to olokautwma tou laou kai qelei kamei exilewsin peri eautou kai peri tou laou.

25

To de stear thV peri amartiaV prosforaV qelei kausei epi tou qusiasthriou.

26

Kai o aposteilaV ton tragon ton apoluteon qelei plunei ta imatia autou kai lousei to swma autou en udati kai meta tauta qelei eiselqei eiV to stratopedon.

27

Ton de moscon thV peri amartiaV prosforaV kai ton tragon thV peri amartiaV prosforaV, twn opoiwn to aima eishcqh dia na geinh exilewsiV eiV to agiasthrion, qelousi ferei exw tou stratopedou× kai qelousi kausei en tw puri ta dermata autwn kai to kreaV autwn kai thn kopron autwn.

28

Kai o kaiwn auta qelei plunei ta imatia autou kai lousei to swma autou en udati kai meta tauta qelei eiselqei eiV to stratopedon.

29

[] Kai touto qelei eisqai eiV esaV nomimon aiwnion× eiV ton ebdomon mhna, thn dekathn tou mhnoV, qelete tapeinwsei taV yucaV saV kai den qelete kamei ouden ergon oute o autocqwn oute o xenoV o paroikwn metaxu saV×

30

dioti en th hmera tauth o iereuV qelei kamei exilewsin dia saV, dia na saV kaqarish, wste na hsqe kaqaroi apo paswn twn amartiwn umwn enwpion tou Kuriou.

31

Sabbaton anapausewV qelei eisqai eiV esaV, kai qelete tapeinwsei taV yucaV saV kata nomimon aiwnion.

32

Kai qelei kamei thn exilewsin o iereuV, o crisqeiV kai kaqierwqeiV dia na ierateuh anti tou patroV autou, kai qelei enduqh thn linhn stolhn, thn stolhn thn agian.

33

Kai qelei kamei exilewsin uper tou agiou agiasthriou kai qelei kamei exilewsin uper thV skhnhV tou marturiou kai uper tou qusiasthriou× kai qelei kamei exilewsin uper twn ierewn kai uper pantoV tou laou thV sunagwghV.

34

Kai touto qelei eisqai eiV esaV nomimon aiwnion, na kamnhte exilewsin uper twn uiwn Israhl peri paswn twn amartiwn autwn apax tou eniautou. Kai egeine kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

Leviticus 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: