Modern Greek Bible

Leviticus 14

Leviticus

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn, legwn,

2

Lalhsate proV touV uiouV Israhl, kai eipate proV autouV, Ean tiV anqrwpoV ech reusin ek tou swmatoV autou, dia thn reusin autou einai akaqartoV.

3

Kai auth qelei eisqai h akaqarsia autou en th reusei autou× an te to swma autou paush apo thV reusewV autou× einai h akaqarsia en autw.

4

Pasa klinh, epi thV opoiaV hqele koimhqh o ecwn thn reusin, qelei eisqai akaqartoV× kai pan skeuoV, epi tou opoiou hqele kaqisei, qelei eisqai akaqarton.

5

Kai o anqrwpoV, ostiV eggish thn klinhn autou, qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

6

Kai ostiV kaqish epi tou skeuouV, epi tou opoiou ekaqisen o ecwn thn reusin, qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

7

Kai ostiV eggish to swma tou econtoV thn reusin, qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

8

Kai ean o ecwn thn reusin ptush epi ton kaqaron, outoV qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

9

Kai pan samarion epi tou opoiou hqele kaqisei o ecwn thn reusin, qelei eisqai akaqarton.

10

Kai ostiV eggish panta, osa hqelon eisqai upokatw autou, qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV× kai ostiV bastash auta, qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

11

Kai ontina eggish o ecwn thn reusin, cwriV na ech nimmenaV taV ceiraV autou en udati, outoV qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

12

Kai to aggeion to phlinon, to opoion hqelen eggisei o ecwn thn reusin, qelei suntrifqh× kai pan skeuoV xulinon qelei pluqh en udati.

13

Kai afou o ecwn thn reusin kaqarisqh apo thV reusewV autou, tote qelei ariqmhsei eiV eauton epta hmeraV dia ton kaqarismon autou× kai qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousei to swma autou en udati zwnti kai qelei eisqai kaqaroV.

14

Kai thn ogdohn hmeran qelei labei eiV eauton duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kai qelei elqei enwpion tou Kuriou eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou kai qelei dwsei autaV eiV ton ierea×

15

kai qelei prosferei autaV o iereuV, thn men dia prosforan peri amartiaV, thn de allhn dia olokautwma× kai qelei kamei exilewsin o iereuV uper autou enwpion tou Kuriou dia thn reusin autou.

16

Kai o anqrwpoV, ek tou opoiou hqelen exelqei sperma sunousiaV, qelei lousei olon autou to swma en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

17

Kai pan imation kai pan derma, epi tou opoiou hqelen eisqai sperma sunousiaV, qelei pluqh en udati kai qelei eisqai akaqarton ewV esperaV.

18

H de gunh, meta thV opoiaV hqele sugkoimhqh anqrwpoV en spermati sunousiaV, qelousi lousqh en udati kai qelousin eisqai akaqartoi ewV esperaV.

19

[] Kai ean h gunh ech reusin, h de reusiV authV en tw swmati authV hnai aima, qelei eisqai apokecwrismenh epta hmeraV× kai paV ostiV eggish authn, qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

20

Kai pan pragma, epi tou opoiou koitetai eiV ton apocwrismon authV, qelei eisqai akaqarton× kai pan pragma, epi tou opoiou kaqhtai, qelei eisqai akaqarton.

21

Kai paV ostiV eggish thn klinhn authV, qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

22

Kai paV ostiV eggish skeuoV ti, epi tou opoiou auth ekaqise, qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

23

Kai ean uparch ti epi thV klinhV h epi tinoV skeuouV, epi tou opoiou auth kaqhtai, otan autoV eggish auto, qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

24

Kai ean tiV sugkoimhqh met' authV kai elqwsi ta gunaikeia authV ep' auton, qelei eisqai akaqartoV epta hmeraV× kai pasa klinh, epi thV opoiaV hqele koimhqh, qelei eisqai akaqartoV.

25

Kai ean tiV gunh ech reusin tou aimatoV authV pollaV hmeraV, ektoV tou kairou tou apocwrismou authV, h ean ech reusin epekeina tou apocwrismou authV, pasai ai hmerai thV reusewV thV akaqarsiaV authV qelousin eisqai wV ai hmerai tou apocwrismou authV× qelei eisqai akaqartoV.

26

Pasa klinh, epi thV opoiaV koitetai kaq' olaV taV hmeraV thV reusewV authV, qelei eisqai eiV authn wV klinh tou apocwrismou authV× kai pan skeuoV, epi tou opoiou kaqhtai, qelei eisqai akaqarton, wV h akaqarsia tou apocwrismou authV.

27

Kai paV ostiV eggish auta, qelei eisqai akaqartoV kai qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

28

All' ean kaqarisqh apo thV reusewV authV, tote qelei ariqmhsei eiV eauthn epta hmeraV, kai meta tauta qelei eisqai kaqara.

29

Kai thn ogdohn hmeran qelei labei meq' eauthV duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kai qelei ferei autaV proV ton ierea eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou.

30

Kai qelei prosferei o iereuV thn men dia prosforan peri amartiaV, thn de allhn dia olokautwma× kai o iereuV qelei kamei exilewsin peri authV enwpion tou Kuriou dia thn reusin thV akaqarsiaV authV.

31

Outw qelete cwrizei touV uiouV Israhl apo twn akaqarsiwn autwn× kai den qelousin apoqanei dia thn akaqarsian autwn, miainonteV thn skhnhn mou thn en tw mesw autwn.

32

OutoV einai o nomoV peri tou econtoV reusin× kai peri ekeinou, ek tou opoiou exercetai to sperma sunousiaV, dia na miainhtai di' autou×

33

kai peri thV asqenoushV dia ta gunaikeia authV× kai peri tou econtoV thn reusin autou, androV h gunaikoV, kai peri tou sugkoimhqentoV meta thV akaqartou.

Leviticus 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: