Modern Greek Bible

Leviticus 13

Leviticus

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

OutoV einai o nomoV tou leprou en th hmera tou kaqarismou autou× qelei ferqh proV ton ierea×

3

kai qelei exelqei o iereuV exw tou stratopedou kai qelei qewrhsei o iereuV, kai idou, ean iatreuqh h plhgh thV lepraV eiV ton lepron,

4

tote qelei prostaxei o iereuV na labwsi dia ton kaqarizomenon duo pthna zwnta kaqara kai xulon kedrinon kai kokkinon kai usswpon.

5

Kai qelei prostaxei o iereuV na sfaxwsi to en pthnon eiV aggeion phlinon epanw udatoV zwntoV×

6

to de pthnon to zwn, qelei labei auto kai to xulon to kedrinon kai to kokkinon kai ton usswpon kai qelei embayei auta kai to pthnon to zwn eiV to aima tou pthnou tou esfagmenou epanw tou udatoV tou zwntoV×

7

kai qelei rantisei epi ton kaqarizomenon apo thV lepraV eptakiV kai qelei krinei auton kaqaron× kai qelei apolusei to pthnon to zwn epi proswpon thV pediadoV.

8

Kai qelei plunei o kaqarizomenoV ta imatia autou kai qelei xurisei pasaV taV tricaV autou kai qelei lousqh en udati kai qelei eisqai kaqaroV× kai meta tauta qelei elqei eiV to stratopedon kai qelei diatriyei exw thV skhnhV autou epta hmeraV.

9

Kai thn ebdomhn hmeran qelei xurisei pasaV taV tricaV autou, thn kefalhn autou kai ton pwgwna autou kai ta ofrudia autou kai pasaV taV tricaV autou qelei xurisei kai qelei plunei ta imatia autou kai qelei lousei to swma autou en udati kai qelei eisqai kaqaroV.

10

[] Kai thn ogdohn hmeran qelei labei duo arnia arsenika amwma kai en arnion qhlukon eniausion amwmon kai tria dekata semidalewV dia prosforan ex alfitwn, ezumwmenhV meta elaiou, kai en log elaiou×

11

kai qelei parasthsei o iereuV o kaqarizwn ton anqrwpon ton kaqarizomenon kai auta enwpion tou Kuriou, eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou.

12

Kai qelei labei o iereuV to en arsenikon arnion kai qelei prosferei auto eiV prosforan peri anomiaV kai to log tou elaiou, kai qelei kinhsei auta eiV kinhthn prosforan enwpion tou Kuriou.

13

Kai qelei sfaxei to arnion en tw topw opou sfazousi thn peri amartiaV prosforan kai to olokautwma, en tw topw tw agiw× dioti kaqwV h peri amartiaV prosfora, h peri anomiaV prosfora einai tou ierewV× einai agiwtaton.

14

Kai qelei labei o iereuV apo tou aimatoV thV peri anomiaV prosforaV kai qelei balei auto o iereuV epi ton lobon tou dexiou wtiou tou kaqarizomenou kai epi ton anticeira thV dexiaV autou ceiroV kai epi ton megalon daktulon tou dexiou autou podoV×

15

kai qelei labei o iereuV apo tou log tou elaiou kai qelei cusei auto eiV thn palamhn thV aristeraV autou ceiroV×

16

kai qelei embayei o iereuV ton daktulon autou ton dexion eiV to elaion to en th aristera autou palamh, kai qelei rantisei ek tou elaiou dia tou daktulou autou eptakiV enwpion tou Kuriou×

17

kai ek tou upoloipou elaiou tou en th palamh autou qelei balei o iereuV epi ton lobon tou dexiou wtiou tou kaqarizomenou, kai epi ton anticeira thV dexiaV autou ceiroV kai epi ton megalon daktulon tou dexiou autou podoV, epi to aima thV peri anomiaV prosforaV×

18

to de enapoleifqen elaion to en th palamh tou ierewV qelei cusei epi thn kefalhn tou kaqarizomenou× kai qelei kamei exilewsin o iereuV uper autou enwpion tou Kuriou.

19

Kai qelei prosferei o iereuV thn peri amartiaV prosforan, kai qelei kamei exilewsin uper tou kaqarizomenou apo thV akaqarsiaV autou× kai epeita qelei sfaxei to olokautwma.

20

Kai qelei prosferei o iereuV to olokautwma kai thn ex alfitwn prosforan epi tou qusiasthriou× kai qelei kamei exilewsin uper autou o iereuV, kai qelei eisqai kaqaroV.

21

[] Ean de hnai ptwcoV kai den euporh na ferh tosa, tote qelei labei en arnion dia prosforan kinhthn peri anomiaV, dia na kamh exilewsin uper autou, kai en dekaton semidalewV ezumwmenhV meta elaiou dia thn ex alfitwn prosforan kai en log elaiou

22

kai duo trugonaV h duo neossouV peristerwn, opwV euporei na ferh× kai h men mia qelei eisqai dia thn peri amartiaV prosforan, h de allh dia olokautwma.

23

Kai qelei ferei auta thn ogdohn hmeran dia ton kaqarismon autou proV ton ierea eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou enwpion tou Kuriou.

24

Kai qelei labei o iereuV to arnion thV peri anomiaV prosforaV kai to log tou elaiou kai qelei kinhsei auta o iereuV eiV prosforan kinhthn enwpion tou Kuriou.

25

Kai qelei sfaxei to arnion thV peri anomiaV prosforaV× kai qelei labei o iereuV apo tou aimatoV thV peri anomiaV prosforaV kai qelei balei auto epi ton lobon tou dexiou wtiou tou kaqarizomenou kai epi ton anticeira thV dexiaV autou ceiroV kai epi ton megalon daktulon tou dexiou autou podoV.

26

Kai qelei cusei o iereuV apo tou elaiou eiV thn palamhn thV aristeraV autou ceiroV×

27

kai qelei rantisei o iereuV dia tou daktulou autou tou dexiou apo tou elaiou, tou en th palamh autou th aristera, eptakiV enwpion tou Kuriou×

28

kai qelei balei o iereuV apo tou elaiou, tou en th palamh autou, epi ton lobon tou dexiou wtiou tou kaqarizomenou, kai epi ton anticeira thV dexiaV autou ceiroV kai epi ton megalon daktulon tou dexiou autou podoV, epi ton topon tou aimatoV thV peri anomiaV prosforaV×

29

to de enapoleifqen ek tou elaiou, tou en th palamh tou ierewV, qelei balei epi thn kefalhn tou kaqarizomenou, dia na kamh exilewsin uper autou enwpion tou Kuriou.

30

Kai qelei prosferei thn mian ek twn trugonwn h ek twn neosswn twn peristerwn, opwV euporei na ferh×

31

opwV euporei na ferh, thn men dia prosforan peri amartiaV, thn de allhn dia olokautwma, meta thV ex alfitwn prosforaV× kai qelei kamei o iereuV exilewsin uper tou kaqarizomenou enwpion tou Kuriou.

32

OutoV einai o nomoV peri tou econtoV plhghn lepraV, ostiV den euporei na ferh ta proV ton kaqarismon autou.

33

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn, legwn,

34

Otan eiselqhte eiV thn ghn Canaan, thn opoian egw saV didw eiV idiokthsian, kai balw thn plhghn thV lepraV eiV tina oikian thV ghV thV idiokthsiaV saV×

35

kai ekeinoV, tou opoiou einai h oikia, elqh kai anaggeilh proV ton ierea, legwn, Efanh eiV eme wV plhgh en th oikia×

36

tote qelei prostaxei o iereuV na ekkenwswsi thn oikian, prin upagh o iereuV dia na qewrhsh thn plhghn, dia na mh geinwsin akaqarta panta ta en th oikia kai meta tauta qelei embh o iereuV dia na qewrhsh thn oikian×

37

kai qelei qewrhsei thn plhghn× kai idou, ean h plhgh hnai eiV touV toicouV thV oikiaV me koilwmata prasinizonta h kokkinwpa kai h qewria autwn hnai baqutera tou toicou×

38

tote qelei exelqei o iereuV ek thV oikiaV eiV thn quran thV oikiaV kai qelei kleisei thn oikian epta hmeraV.

39

Kai qelei epistreyei o iereuV thn ebdomhn hmeran kai qelei qewrhsei kai idou, ean h plhgh exhplwqh eiV touV toicouV thV oikiaV,

40

tote o iereuV qelei prostaxei na ekbalwsi touV liqouV, eiV touV opoiouV einai h plhgh, kai qelousi riyei autouV exw thV polewV eiV topon akaqarton.

41

Kai qelei kamei na apoxuswsi thn oikian eswqen kuklw, kai qelousi riyei to cwma to apexusmenon exw thV polewV eiV topon akaqarton×

42

kai qelousi labei allouV liqouV, kai balei autouV anti twn liqwn ekeinwn× kai qelousi labei allo cwma, kai qelousi crisei thn oikian.

43

Kai ean elqh palin h plhgh kai anafanh eiV thn oikian, afou exebalon touV liqouV kai afou apexusan thn oikian kai afou auth ecrisqh,

44

tote qelei eiselqei o iereuV kai qelei qewrhsei× kai idou, ean h plhgh exhplwqh eiV thn oikian, einai lepra diabrwtikh en th oikia× einai akaqartoV.

45

Kai qelousi krhmnisei thn oikian, touV liqouV authV kai ta xula authV kai pan to cwma thV oikiaV× kai qelousi ferei auta exw thV polewV eiV topon akaqarton.

46

Kai ostiV eiselqh eiV thn oikian kata pasaV taV hmeraV, kaq' aV einai kekleismenh, qelei eisqai akaqartoV ewV esperaV.

47

Kai ostiV koimhqh en th oikia, qelei plunei ta imatia autou× kai ostiV fagh en th oikia, qelei plunei ta imatia autou.

48

All' ean o iereuV eiselqwn qewrhsh kai idou, den exhplwqh h plhgh en th oikia, afou ecrisqh h oikia, tote o iereuV qelei krinei thn oikian kaqaran, dioti iatreuqh h plhgh.

49

Kai qelei labei, dia na kaqarish thn oikian, duo pthna, kai xulon kedrinon kai kokkinon kai usswpon.

50

Kai qelei sfaxei to en pthnon eiV aggeion phlinon epanw udatoV zwntoV.

51

Kai qelei labei to xulon to kedrinon kai ton usswpon kai to kokkinon kai to pthnon to zwn, kai embayei auta eiV to aima tou esfagmenou pthnou kai eiV to udwr to zwn, kai qelei rantisei thn oikian eptakiV.

52

Kai qelei kaqarisei thn oikian dia tou aimatoV tou pthnou kai dia tou udatoV tou zwntoV kai dia tou pthnou tou zwntoV kai dia tou xulou tou kedrinou kai dia tou usswpou kai dia tou kokkinou.

53

To de zwn pthnon qelei apolusei exw thV polewV epi proswpon thV pediadoV, kai qelei kamei exilewsin uper thV oikiaV× kai qelei eisqai kaqara.

54

[] OutoV einai o nomoV peri pashV plhghV lepraV kai kasidaV,

55

kai peri lepraV imatiou kai oikiaV,

56

kai peri prhsmatoV kai peri ywraV kai peri exanqhmatoV×

57

dia na ginhtai gnwston pote einai ti akaqarton kai pote kaqaron× outoV einai o nomoV peri thV lepraV.

Leviticus 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: