Modern Greek Bible

Leviticus 11

Leviticus

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Lalhson proV touV uiouV Israhl, legwn, Ean gunh tiV sullabh kai gennhsh arsenikon, tote qelei eisqai akaqartoV epta hmeraV× kata taV hmeraV tou cwrismou dia ta gunaikeia authV qelei eisqai akaqartoV.

3

Kai thn ogdohn hmeran qelei peritemnesqai h sarx thV akrobustiaV autou.

4

Kai eti triakonta treiV hmeraV qelei meinei eiV to aima tou kaqarismou authV× ouden pragma agion qelei eggisei kai eiV to agiasthrion den qelei eiselqei, ewsou plhrwqwsin ai hmerai tou kaqarismou authV.

5

All' ean gennhsh qhlukon, tote qelei eisqai akaqartoV duo ebdomadaV, kaqwV en tw cwrismw authV× kai qelei meinei eti eiV to aima tou kaqarismou authV exhkonta ex hmeraV.

6

[] Kai afou plhrwqwsin ai hmerai tou kaqarismou authV, dia uion, h dia qugatera, qelei ferei arnion eniausion eiV olokautwma, kai neosson peristeraV, h trugona, dia prosforan peri amartiaV, eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou proV ton ierea×

7

outoV de qelei prosferei auto enwpion tou Kuriou kai qelei kamei exilewsin uper authV kai qelei kaqarisqh apo thV rohV tou aimatoV authV. OutoV einai o nomoV thV gennwshV arsenikon h qhlukon.

8

Ean omwV den euporh na ferh arnion, tote qelei ferei duo trugonaV h duo neossouV peristerwn, mian dia olokautwma kai mian dia prosforan peri amartiaV× kai qelei kamei exilewsin uper authV o iereuV, kai qelei kaqarisqh.

Leviticus 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: