Modern Greek Bible

Leviticus 9

Leviticus

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kai labonteV oi uioi tou Aarwn, Nadab kai Abioud, ekastoV to qumiathrion autou, ebalon pur eiV auto, kai ep' auto ebalon qumiama kai proseferan enwpion tou Kuriou pur xenon, to opoion den prosetaxen eiV autouV.

2

Kai exhlqe pur para tou Kuriou kai katefagen autouV× kai apeqanon emprosqen tou Kuriou.

3

[] Tote eipen o MwushV proV ton Aarwn, Touto einai to opoion eipen o KurioV, legwn, Egw qelw agiasqh eiV touV plhsiazontaV eiV eme, kai emprosqen pantoV tou laou qelw doxasqh. Kai o Aarwn esiwphse.

4

Kai ekalesen o MwushV ton Misahl kai ton Elisafan, uiouV tou Ozihl, qeiou tou Aarwn, kai eipe proV autouV, Plhsiasate, shkwsate touV adelfouV saV ap' emprosqen tou agiasthriou exw tou stratopedou.

5

Kai eplhsiasan kai eshkwsan autouV me touV citwnaV autwn exw tou stratopedou, kaqwV eipen o MwushV.

6

Kai eipen o MwushV proV ton Aarwn kai proV ton Eleazar kai proV ton Iqamar, touV uiouV autou, TaV kefalaV saV mh apokaluyhte, kai ta imatia saV mh diascishte, dia na mh apoqanhte kai elqh orgh ef' olhn thn sunagwghn× all' oi adelfoi saV, paV o oikoV tou Israhl, aV klauswsi to kausimon to opoion ekamen o KurioV×

7

kai den qelete exelqei ek thV quraV thV skhnhV tou marturiou, dia na mh apoqanhte× dioti to elaion tou crismatoV tou Kuriou einai ef' umaV. Kai ekamon kata ton logon tou MwusewV.

8

[] Kai elalhse KurioV proV ton Aarwn, legwn,

9

Oinon kai sikera den qelete piei, su, kai oi uioi sou meta sou, otan eiserchsqe eiV thn skhnhn tou marturiou, dia na mh apoqanhte× touto qelei eisqai nomimon aiwnion eiV taV geneaV saV×

10

kai dia na diakrinhte metaxu agiou kai bebhlou kai metaxu akaqartou kai kaqarou×

11

kai dia na didaskhte touV uiouV Israhl panta ta diatagmata, osa elalhse KurioV proV autouV dia ceiroV tou MwusewV.

12

[] Kai eipen o MwushV proV ton Aarwn kai proV ton Eleazar kai proV ton Iqamar, touV uiouV autou touV enapoleifqentaV, Labete thn ex alfitwn prosforan thn enapoleifqeisan apo twn dia puroV ginomenwn qusiwn tou Kuriou kai fagete authn azumon plhsion tou qusiasthriou× dioti einai agiwtaton×

13

kai qelete fagei authn en topw agiw× epeidh einai to dikaion sou kai to dikaion twn uiwn sou ek twn dia puroV ginomenwn qusiwn tou Kuriou× dioti outw prosetacqhn×

14

kai to kinhton sthqoV kai ton uyoumenon wmon qelete fagei en kaqarw topw, su kai oi uioi sou kai ai qugatereV sou meta sou× dioti einai to dikaion sou kai to dikaion twn uiwn sou, doqenta ek twn qusiwn thV eirhnikhV prosforaV twn uiwn tou Israhl×

15

ton uyoumenon wmon kai to kinhton sthqoV qelousi ferei meta twn dia puroV ginomenwn prosforwn tou steatoV, dia na kinhswsin auta eiV kinhthn prosforan enwpion tou Kuriou× kai qelei eisqai eiV se kai eiV touV uiouV sou meta sou eiV nomimon aiwnion, kaqwV prosetaxen o KurioV.

16

Kai ezhthsen epimelwV o MwushV ton tragon thV peri amartiaV prosforaV× kai idou, hto katakekaumenoV× kai equmwqh kata tou Eleazar kai kata tou Iqamar, twn uiwn tou Aarwn twn enapoleifqentwn, legwn,

17

Dia ti den efagete thn peri amartiaV prosforan en topw agiw; dioti einai agiwtaton× kai edwken auto eiV esaV KurioV dia na shkonhte thn anomian thV sunagwghV, wste na kamnhte exilewsin uper autwn enwpion tou Kuriou×

18

idou, to aima autou den eferqh eiV to agiasthrion× prepei exapantoV na faghte auto en tw agiasthriw, kaqwV prosetaxa.

19

Kai eipen o Aarwn proV ton Mwushn, Idou, autoi proseferan shmeron thn peri amartiaV prosforan autwn kai to olokautwma autwn enwpion tou Kuriou kai sunebhsan eiV eme toiauta× ean loipon hqelon fagei thn peri amartiaV prosforan shmeron, touto hqelen eisqai areston eiV touV ofqalmouV tou Kuriou;

20

Kai hkousen o MwushV kai hresen eiV auton.

Leviticus 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: